Velkommen som arrangør i Arendal - Arendal kommune

Velkommen som arrangør i Arendal

Leie av offentlige utendørs byrom i Arendal

Vi har laget denne guiden for at dere som arrangører skal få god informasjon og en oversikt over hva dere må være oppmerksom på som arrangører. 

Byrom til leie

Arendal kommune leier ut

Teaterplassen
Kanalplassen
Indre Pollen

Fergekaia Tyholmen/FN-plassen
Poppes plass
Barbu park

Kløckers plass/Jaktekaia
Sam Eydes plass
Kolbjørnsvik

Informasjon om byrom til leie i Arendal finner du på bookup.no

Arendal By leier ut

  • Torvet
  • Gågatene
Retningslinjer 

Regler og retningslinjer

Lyd

Arrangøren må gjennomføre lydmålinger under arrangement/festivaler med forsterket lyd. 
Skjema for lydmåling

Viktig - bruk av byrom, renovasjon m.m.

  • Det må ikke henges noe opp i trærne. Plantetårn må ikke flyttes eller dekkes til uten ved forespørsel til avdeling for park-, idrett og friluft.
  • Hvis det brukes telt eller liknende installasjoner, må det ikke lages hull eller festes noe ned i bakken ved barduneringen.
  • Ved grilling må belegningsstein tildekkes, slik at steinene ikke blir tilgriset av fettet. Matfett må ikke tømmes i slukene på plassene.
  • De kommunale sentrumsplassene vil ikke automatisk bli brøytet om vinteren. Leier må selv sørge for brøyting av plassen ved behov.
  • I skolens ferier vil de faste søppeldunker i byen tømmes hver morgen. Arrangører må påregne at de må etterse disse dunkene som er i arrangementsområdet, og evt. tømme dem selv i tillegg til egne dunker. 
  • Plan/ansvarsforhold vedr. renovasjon må nedfelles og meldes tilbake til kommunen, jamfør søknadsskjemaet. Bl.a. må tømmerutiner for søppeldunker og plassering av låsbare containere fremgå av planen.
  • Lagring av innkommet søppel må vurderes opp mot brannforskrifter. 
  • Park-, idrett og friluft låner ut håndredskaper (koster m.m.)Ta kontakt på tlf. 37 01 30 00.
Matservering og skjenkebevilling

Hvis dere ønsker å skjenke alkohol under arrangementet, må dere søke om skjenkebevilling. I noen tilfeller må søknad om matservering sendes til Mattilsynet. 
Les mer om matservering og skjenking

Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging

Generelle krav vedr. tilgjengelighet 

Ved bruk av gategrunn, må tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer og for publikum som ikke er en del arrangementet, opprettholdes. Fri veibredde for brannbil må minimum være 3,5 meter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gav i 2017 ut en ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” 

Kapittel 2: Risiko og sikkerhetsplanlegging

Her gis en innføring i hvordan man som arrangør kan bygge seg opp en forståelse av hvilke risikoer arrangementet står overfor. Gjennom en grundig risikovurderingsprosess tilrettelegger man for konstruktiv og målrettet sikkerhetsplanlegging – gjerne i
form av en sikkerhetsplan. I tillegg gir kapitlet en innføring i hvordan man realiserer planer og i praksis sørger for et trygt og sikkert arrangement.

Kapittel 4: Organisering av sikkerhetsfunksjon

Ansvaret for sikkerheten beskriver hvordan en arrangementsorganisasjon på en god måte kan ivareta arrangementets sikkerhetsfunksjon, både ved hjelp av intern og ekstern organisering og ressurser. En velstrukturert organisasjon tydeliggjør ansvarsområdene og forenkler
beslutningsprosessene, som i neste omgang effektiviserer gjennomføringen av arrangementet. 

Kapittel 19: Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangementer

Kapittelet fokuserer på overgangen fra planlegging til gjennomføring. Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer kan en møte i de ulike fasene av
arrangementet, og hvilke sikkerhetsoppgaver er typiske i de forskjellige fasene?

Kapittel 20: Beredskap for alvorlige hendelser

Kapittelet handler om hvordan et arrangement bør planlegges for å kunne håndtere alvorlige hendelser som kan inntreffe. Beredskap innebærer å være forberedt på at en alvorlig hendelse kan inntreffe, å vite hva som skal gjøres og vite hvem som skal gjøre hva, samt
være forberedt på å kunne handle raskt og treffe gode beslutninger umiddelbart etter hendelsen. 

Melding til brannvesenet

Alle arrangementer skal meldes til Østre Agder brannvesen. Meld arrangement til brannvesenet.

Melding til politiet

Hvis du skal arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne eller lignende på offentlig sted, må du på forhånd sende inn melding til politiet om dette. Dette gjelder også fremføring av sang eller musikk på offentlig sted, oppvisning eller bruk av høyttaler. Arrangørene har selv ansvar for å melde dette til politiet.

Kontaktinfo

Tlf: 38 13 60 00
E-post: post.agder@politiet.no

Hva koster det?

Det er gratis leie for lag og foreninger. 

Leie sentrumsområder - priser
Sted Middels areal u/500 m2 Stort areal o/500 m2 Lokalt næringsliv - minimum Kommersielle aktører - minimum Lag, foreninger, ikke kommersielle aktører
Poppes plass, Jaktekaia, Teaterplassen, Ferjekaia x 1 000 kr 5 000 kr Gratis
Kanalplassen, Indre Pollen, Sam Eydes plass, Kolbjørnsvik x 2 000 kr 10 000 Gratis
Slik søker du

Book stedet du ønsker å bruke via bookup.no

Finn frem eventuelle vedlegg som skal sendes ved søknaden:

Søknadsskjema

Send inn søknadsskjema for større arrangementer (f.eks. konserter, messer/marked, festivaler, idrettsarrangementer)

Søk om leie av byrom

Ved mindre arrangementer (f.eks. stands) trenger du bare å søke via bookup.no

Behandling av søknaden

Store aktører vil bli innkalt til befaring i byområdene. Arrangementskontoret, politi, brann, parkering, kommunalteknikk og parkavdelingen deltar på befaringen. 

Kopi av svar på søknaden sendes til avdeling for kommunalteknikk og geodata, renovasjon, park/idrett, politiet, Østre Agder brannvesen, Arendal havn, næringsdrivende m.fl.

 

Slik søker du

Ved mindre arrangementer (f.eks. stands) trenger du bare å søke via bookup.no

Vi behandler søknader om mindre og enkle arrangement fortløpende. Du får svar i løpet av få dager. 

Hva koster det?

Det er gratis leie for lag og foreninger. 

Leie sentrumsområder - priser
Sted Middels areal u/500 m2 Stort areal o/500 m2 Lokalt næringsliv - minimum Kommersielle aktører - minimum Lag, foreninger, ikke kommersielle aktører
Poppes plass, Jaktekaia, Teaterplassen, Ferjekaia x 1 000 kr 5 000 kr Gratis
Kanalplassen, Indre Pollen, Sam Eydes plass, Kolbjørnsvik x 2 000 kr 10 000 Gratis
Kontakt oss

 

Kontakt Arendal by

Kommersiell virksomhet får normalt plass på Torvet eller i gågatene. Ta kontakt med Arendal By for leie.

Kontakt

Arendal By AS

post@arendal-by.no
www.arendal-by.no

 

Kontakt oss

Ole Johan Lillegaard
Tlf: 90 50 76 49

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal

Arendal By AS
post@arendal-by.no
www.arendal-by.no