Historien vår - Arendal kommune

Historien vår

Om Arendal

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Kommunen er den nest største i Agder og har ca. 45 000 innbyggere. 

Mange forbinder Arendal med sommer, skjærgård, båtliv og ferie, men kommunen er også kjent for et rikt kultur- og festivalliv.

Byen har en lang maritim historie, og var på 1700 og 1800-tallet vært en av landets største og rikeste sjøfartsbyer, mer kjent som seilskutetiden. Byen ble opprinnelig bygget på syv holmer og ble kalt "Nordens Venedig" før sjøen rundt holmene gradvis ble fylt igjen. De siste gjenfyllingene skjedde i 1933 og 1949.

Den sterke relasjonen til havet lever fortsatt i beste velgående, og byen huser en betydelig mengde bedrifter som relaterer seg til olje, gass og offshoreindustri. 

Tyholmen er byens eldste område. Her er den gamle trehusbebyggelsen i stor grad bevart, mens det i den nyeste bydelen, langs sjøkanten mot Barbu, er det moderne næringsbygg som preger. Her finnes blant annet Sørlandet kunnskapshavn som bevisst satser på å legge til rette for gode nærings-, kurs- og læringslokaler, etablerersenter og et vekstmiljø for mindre bedrifter og kompetansemiljøer i byen. Her ligger også Vitensenteret Sørlandet, som jobber med å øke realkompetansen hos barn på Agder i tillegg til å være en stor turistattraksjon.

Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. 

Arendals historie

I historisk sammenheng er Arendal ingen gammel by. Navnet Arendall er første gang nevnt i et tollregnskap for Nedenes len fra 1528. At stedet har hatt betydning for distriktet forstår en av Peder Claussøn Friis’ bemerkning fra 1610 om ”dend berømmed Ladested Arendall” og det faktum at stedet av Christian IV i 1607 ble begunstiget med kongelig krobevilling.

Da Kristiansand ble grunnlagt i 1641 ble det bestemt at all handelsvirksomhet på Agderkysten skulle flyttes dit. Dette ble imidlertid ikke gjennomført og Arendal gikk frem av egen tyngde. Først i 1723 fikk Arendal kjøbstadsprivilegier, men måtte betale en ”contribution”, en særskatt på 750 riksdaler årlig til Kristiansand. Vi regner året 1723 som året byen ble grunnlagt.

Arendal vokste i sin tid frem på grunnlag av stedet og distriktets naturlige forutsetninger:

  • Først og fremst gav beliggenheten en trygg og god havn ved en beferdet kystvei mellom Østersjøen og kontinentet, samt nærhet til de andre nordsjøhavnene.
  • Skogen som gav tømmer til eksport, treforedling og dermed muligheter til å bygge egne skip for handel. Elva Nidelven som kunne føre med seg tømmeret fra innlandet i Aust-Agder og Telemark rett ut i byfjorden.
  • Rikt med jernmalm som forsynte jernverkene både distriktet her og østover. Arendalsfeltet var et av landets største gruvedistrikter ved siden av Kongsberg og Røros.

Allerede på 1400-tallet kom tømmereksporten i gang, og uthavene (link uthavner) på Merdø, Havsøya, Narestø, Revesand og Sandvigen vokste frem. Etter hvert ble også fastlandet befolket, og det vi i dag kaller Tyholmen og som utgjør Arendal sentrum var etter historien bygget på 7 holmer.

Næringsgrunnlaget for stedet som var til å begynne med eksport av trelast gav også mulighet for import av kornvarer. Etter hvert utviklet skipsfarten seg som et tillegg til den etablerte virksomhet. Omkring år 1700 er hovedelementene trelasteksport, skips- rederi, sagbruksdrift samt korn- og varehandel. Skipsfarten utviklet seg i løpet av 1700-tallet, men det ble virkelig fart på utviklingen da England i 1849 opphevet Navigasjonsakten (sjøfartslov som bestemte at handelen med engelske kolonier samt engelsk kystfart skulle forbeholdes engelske skip eller skip hjemmehørende i produksjonslandet). Dette sammen med Krimkrigen midt i 1850-årene førte til at Arendal ble Nordens største sjøfartsby. I 1877 var ca. 500 skip registrert i Arendal. Denne tiden regnes som seilskutetiden, og blir referert til som byens storhetstid.

Til tross for dårlige tider i 1880-årene ble det spekulert i skipskjøp for lånte penger og i 1886 gikk en bank konkurs og trakk med seg rederier og handelshus. Dette krakket førte til stor arbeidsløshet og utvandring. Det var i etterkant av disse begivenheter at stiftelsen av Det norske Arbeiderparti fant sted i Arendal i 1887.

Arendal i nåtid

Mens det var handel og sjøfart som skapte Arendal lever disse tradisjonene videre i dag. Distriktet har lange tradisjoner i båtbygging av forskjellige typer og størrelser. På 1950-tallet ble den glassfiberarmerte båten introdusert og fremstilling av plastbåter er betydelig i kommunen.

Verdens største sjøforsikringsselskap, Gard, har sitt hovedkontor i Arendal.

Regionens mange bedrifter innen utviklingen av bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi har utviklet næringslivsklyngen GCE NODE, hvor man sammen jobber for at olje- og gassnæringen på Sørlandet kan hevde seg i internasjonal konkurranse. Mange av disse bedriftene hører hjemme i Arendal. Et annet bedriftsnettverk er Eyde-klyngen, som ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007, da med navnet Eyde-nettverket.  Eyde-klyngen har sitt hovedkontor i Sørlandets Kunnskapshavn.