Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og forvaltes av Arendal kommune på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Medlemmene som omfattes av søknaden må være bosatt og registrert i Arendal kommune.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

  • Del A) Frivillige tiltak, felles møteplasser og aktiviteter mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner som arbeider med integreringstiltak. 
     
  • Del B) Frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak. Det kan gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler, kunnskap om det norske samfunnet, offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.
     
  • Del C) Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge, eller i andre land. 

Det kan søkes støtte til prosjekter, aktiviteter, kulturarrangement, dialogmøter eller idrettsarrangement som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. Støtten skal omfatte selve aktiviteten/arrangementet og nødvendig administrasjon.  

Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, eller støtte til konferanser, seminarer og liknende rettet mot det offentlige i Norge. 

Frivillige organisasjoner som får godtatt sin søknad og mottar støtte i 2019, skal sende inn årsrapport til Arendal kommune innen 31.januar 2020. 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen i oppdragsbrev fra IMDI (PDF, 362 kB).  

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. april. 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Ina Cecilie Jørgensen (vikar)
Tlf: 996 93 975

Nishi Asdal (permisjon)
Tlf: 990 21 122