Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser, hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår.

Det skal være lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. 
 

Hvem kan søke?

Både frivillige organisasjoner, offentlige instanser og private aktører (ikke privatpersoner) kan søke om midler til: 
  • Tiltak/prosjekter som etablerer eller videreutvikler åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge mellom 10 og 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og -miljøer
  • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom
Kriterier:
  • Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta
  • Møteplassen bør ha regelmessige åpningstider og være et helårstilbud
  • Møteplassen bør ha et fast tilholdssted/lokale
  • Møteplassen skal rekruttere bredt
  • Det skal være trygge rammer rundt tiltaket

Tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, ikke å gi driftstilskudd.

Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Det kan ikke søkes om mindre enn kr 400.000,- og mer enn kr 800.000 pr tilskuddsår. Det kan innvilges midler for inntil en treårsperiode. 

Slik søker du

Du må bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 4.desember 2020. 

Mer informasjon og søknadsportal

Kontakt oss