Spillemidler til idretts-/nærmiljøanlegg og kulturarenaer

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. 
 
Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
 

Vilkår

Nye ordinære anlegg må være med i gjeldende Kommunedelplan for kultur, inkl. idrett og  friluftsliv 2017-2020. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettsleik eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 20 år. 

Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
 

Søknadsprosedyre

Fra og med 15.juni 2019 er ordningen med forhåndsgodkjenning avviklet. Merk at dette IKKE gis tilbakevirkende kraft. Det vil si at anlegg med byggestart før 15.juni 2019 må ha fått forhåndsgodkjenning for å kvalifisere til tilskudd.

Kravene for å få tilskudd er som før. Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 1.oktober. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:
 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Slik søker du 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.idrettsanlegg.no.

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen at alt er i orden og sender søknadene videre til Arendal idrettsråd, som uttaler seg om prioriteringen. Så vedtar bystyret endelig prioritering i desember og søknadene sendes videre til endelig behandling i Aust-Agder fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av juni måned. 


Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 
 

Kulturarenaer

Kommunen, stiftelser, organisajoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:
 • Regionale kulturarenaer: Total kostnadsromme kr 450.000-4 mill.
 • Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000-2 mill.  

Slik søker du 

 • Elektronisk søknad på www.idrettsanlegg.no innen 1. oktober
 • Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunen vedtar tildeling

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Forutsetning for tilskudd er at det legges ved tinglyst skjøte/leieavtale for minimum i 20 år.

For andre krav til søknad om støtte til kulturarenaer, les mer på fylkeskommunens nettside