Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

1.0 Generelle regler
1.1 Kommunalt tilskudd til kultur- og organisasjonsarbeid kan gis til personer, organisasjoner og institusjoner som driver kultur- og organisasjonsarbeid i kommunen, med spesiell vekt på tilbud for barn, ungdom, funksjonshemmede og andre svake grupper. Unntatt fra tilskudd er organisasjoner o.a. som primært har som oppgave å ta vare på medlemmenes yrkes og eller økonomiske interesser, samt organisasjoner med lukket medlemskap.

1.2 Rene kommersielle tiltak har til vanlig ikke rett på tilskudd.

1.3 Regionale organisasjoner/tiltak har vanligvis ikke rett på tilskudd, da det forutsettes at disse gis tilskudd over fylkeskommunens budsjett. Organisasjoner/tiltak som ikke har det nødvendige omfang til å få fylkeskommunal støtte, kan likevel få tilskudd. Evt. tilskudd beregnes skjønnsmessig, på grunnlag av medlemstall og aktivitet i Arendal. Til spesielle kulturtiltak/arrangementer/prosjekter kan det være aktuelt å yte både kommunal og fylkeskommunal støtte.

2.0 Driftstilskudd til lag og foreninger ("kulturmidler")

2.1 Driftstilskudd gis til lag og foreninger o.l som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen og har som primær oppgave å drive kultur- og organisasjonsarbeid.

2.2 Driftstilskuddet blir beregnet etter vedtatte fordelingsnøkler (idrett og musikk) og skjønnsmessig på grunnlag av medlemstall, aktivitet og økonomisk egeninnsats (øvrige områder).  Driftstilskudd gis vanligvis ikke til organisasjoner som kun driver voksenaktivitet.

2.3 Søknadsfristen er poststemplet senest 1.desember. Eget søknadsskjema skal brukes. Kulturnettverket sender ut søknadsskjema mm ca 1 mnd før fristen.  

2.4 Med søknaden skal følge:

• Årsmelding

• Revidert regnskap fra siste regnskapsår

• Budsjett for inneværende år

• Aktivitetsoversikt, dersom dette ikke framgår av søknad/årsmelding

Leder eller søknadsansvarlig skal alltid underskrive søknaden. Revisor må undertegne dersom han/hun ikke har underskrevet på regnskapet, eller dersom det ikke foreligger revisjonsberetning. Mangelfulle og for seint innkomne søknader blir avslått.

2.5 Kulturnettverket foretar endelig fordeling av driftstilskudd innenfor de respektive områder. Arendal idrettsråd, Arendal musikkråd og andre tilsvarende paraplyorganisasjoner skal ha anledning til å uttale seg før endelig fordeling av driftstilskudd skjer. Melding om vedtak/utbetaling av tilskudd skje så snart fordelingen er vedtatt. Avslag skal begrunnes. Om klageadgang – se pkt. 7.1.

3.0 Tilskudd til arrangementer og andre kulturtiltak

3.1 En viss andel av de årlige midlene til kultur- og organisasjonsarbeid avsettes til arrangementer og andre kulturtiltak, som f.eks:

• Teaterforestillinger, konserter, utstillinger og andre formidlingstiltak

• Utgivelse av jubileumsbøker o.l 

• Avvikling av kurs, konferanser o.l

• Deltakelse på lederkurs, leire o.l

• Integreringsfremmende kultur- og idrettstiltak rettet mot funksjonshemmede

• Integreringsfremmende kultur- og idrettstiltak rettet mot flyktninger/innvandrere 

3.2 Støtte til lederopplæring, leire o.l prioriteres gitt til organisasjoner som arbeider med barn og ungdom. Lederopplæring defineres som opplæring i administrative og organisatoriske oppgaver i organisasjonene. Søknad om støtte til lederopplæringskurs skal komme fra en organisasjon, ikke en privatperson.

3.3 Det gis ikke støtte til tiltak som vurderes å være et ledd i organisasjonens ordinære aktivitet, da dette anses dekket gjennom driftstilskuddet. Eksempler på slike aktiviteter er deltakelse på landsmøter, turer, trenerkurs, dirigentkurs, førstehjelpskurs og kurs for utvikling av spesielle ferdigheter.

3.4 Søknadsfristen er senest en måned før gjennomføring av arrangementet/tiltaket. Søknader som innkommer senere enn en måned før gjennomføring innvilges normalt ikke. 

3.5 Søknaden formuleres med egne ord og må inneholde beskrivelse av tiltaket, angitt målgruppe, program og budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter. Størrelsen på støtten blir vurdert i hvert enkelt tilfelle og gis i form av direkte tilskudd, utgiftsdekning eller underskuddsgaranti.

3.6 Søkeren får melding om vedtaket så snart søknaden er behandlet. Tilsagnsbrevet inneholder opplysninger om innvilget beløp og hvilke vilkår som må oppfylles før støtten utbetales. I de tilfeller det er gitt underskuddsgaranti utbetales midlene når behandlende enhet har mottatt rapport/regnskap.

Fristen for innsending av rapport/regnskap er normalt to måneder etter gjennomføring, men behandlende enhet kan fastsette annen frist. Dersom rapport/regnskap ikke er mottatt innen angitt frist bortfaller tilsagnet automatisk. Avslag skal grunngis. Om klageadgang – se pkt 7.1.

4.0 Oppstartingstilskudd
4.1 Oppstartingstilskudd kan gis som engangstilskudd til etablering av nye organisasjoner eller nye grupper innenfor eksisterende organisasjoner.

4.2 Søknaden formuleres med egne ord. Opplysninger om vedtekter og målgruppe, samt aktivitetsplan og budsjett for det første driftsåret må legges ved søknaden. Det er ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende. Størrelsen på tilskuddet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

4.3 Melding om vedtak/utbetaling skal skje så snart søknaden er behandlet. Avslag skal grunngis. Om klageadgang – se pkt. 7.1.

5.0 Støtte til andre tiltak

5.1 Søknad om støtte til kulturformål/aktiviteter utenom det som er nevnt i retningslinjene blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Eksempler på slike tiltak kan være nordisk vennskapskommunesamarbeid, jubileumsfeiringer o.l.  

6.0 Misbruk

6.1 Ved brudd på retningslinjene kan vedkommende søker miste retten til tilskudd i ett eller flere år.

7.0 Klageadgang

7.1 Vedtak på søknader om støtte til kultur- og organisasjonsarbeid er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Evt. klage behandles av kommunens klageutvalg. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og må sendes den enhet som behandlet søknaden innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt.