Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:
  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:
  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen 
  • Geografisk spredning ved fordelingen av midlene 
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen 
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester 
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier 
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Slik søker du

Du må bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 4.desember 2020.  

Mer informasjon og søknadsportal

Kontakt oss