Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til større investeringer. Det er ikke satt av faste midler på budsjettet. Eventuelle bevilgninger vil gjøres i neste budsjettår (unntak: kunstgressbaner, mekkeklubber, turstier og lysløyper, her er det egne budsjett med søknadsfrist 1.desember). 

Det kan søkes om støtte til: 

  • Nybygg og nyanlegg
  • Utvidelse av bygg og anlegg
  • Rehabilitering og ombygging (ikke ordinært vedlikehold)
  • Utstyr og inventar
Bystyret har vedtatt retningslinjer (PDF, 294 kB) for ordningen, som skal sikre en rettferdig behandling av søknadene.

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd dersom økonomien tillater det i bystyrets budsjettbehandling.
 

Slik søker du

Søknadsfristen var 1.mai.  
 

Spillemidler 

For enkelte bygg og anlegg kan det også være aktuelt å søke om statlige spillemidler. Disse har søknadsfrist 1.oktober hvert år. 

Kontakt oss