Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Nybygg og nyanlegg
  • Utvidelse av bygg og anlegg
  • Utstyr, inventar, rehabilitering og ombygging (ikke ordinært vedlikehold)
Bystyret har vedtatt retningslinjer for ordningen, som skal sikre en rettferdig behandling av søknadene.

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen kan gi tilskudd, avhengig av hva økonomien tillater i budsjettbehandlingen om høsten.
 

Slik søker du

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema, skriv med egne ord og send søknad innen 1.april 2019. 
 
Du må sende inn kostnadsoverslag og detaljert finansieringsplan, der det kommunale byggetilskuddet framkommer med omsøkt beløp.
 
Dersom dere også skal søke om statlige spillemidler, må dette framgå av søknaden. Fristen for å søke om spillemidler er 1. september (forhåndsgodkjenning) og 1. oktober (selve søknaden).
 
Søknaden sendes: Arendal kommune, Kulturenheten, Postboks 123, 4891 Grimstad.
 

Kontakt oss