Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og forvaltes av Arendal kommune på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Medlemmene som omfattes av søknaden må være bosatt og registrert i Arendal kommune.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

  • Del A) Frivillige tiltak, felles møteplasser og aktiviteter mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner som arbeider med integreringstiltak. 
     
  • Del B) Frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak. Det kan gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler, kunnskap om det norske samfunnet, offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.
     
  • Del C) Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge, eller i andre land. 

Det kan søkes støtte til prosjekter, aktiviteter, kulturarrangement, dialogmøter eller idrettsarrangement som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. Støtten skal omfatte selve aktiviteten/arrangementet og nødvendig administrasjon.  

Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, eller støtte til konferanser, seminarer og liknende rettet mot det offentlige i Norge. 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen i oppdragsbrev fra IMDI (PDF, 362 kB).  

Slik søker du

Hovedtildelingen er gjort for 2019. Men det er fortsatt noen midler igjen, så send inn en søknad på skjemaet nedenfor hvis du har et godt prosjekt. 

 

Send inn årsrapport

Frivillige organisasjoner som får godtatt sin søknad og mottar støtte i 2019, skal sende inn årsrapport til Arendal kommune innen 31. januar 2020. 

Send inn årsrapport

Frivillige organisasjoner som mottar støtte i 2019 skal sende inn årsrapport innen 31. januar 2020. 
Last ned skjema for årsrapport (ODT, 54 kB)

Kontakt oss