Snakkes

Bli med i crewet

Snakkes gjennomfører flere arrangement i løpet av året og trenger nettopp DEG for å lage de beste tilbudene for ungdom i Arendal.

Har du en idé til et supert arrangement eller aktivitet? Har du lyst til å lære mer om å lage arrangement? Eller har du rett og slett bare lyst til å delta på flere arrangement rettet mot et yngre publikum?

Du er uansett hjertelig velkommen til Snakkes. Send oss en melding eller følg med på facebook og instagram for informasjon om kommende aktiviteter.  

Følg oss på Facebook 

 

Finn oss på Instagram

Snakkes Arendal på Instagram.

Om prosjektet

Snakkes (tidligere BySMS – samhold, mestring, styrke) er underlagt kulturenheten i Arendal kommune og har som mål å skape gode møteplasser og aktiviteter for ungdom i Arendal. I Snakkes er det ungdommen som bestemmer hva som skal skje! Har du en idé til et arrangement, så kan vi gjennomføre den! 

Levekårsrapport fra 2014 viser at Arendal kommune har større utfordringer enn landsgjennomsnittet:

  • Generelt høyere andel innbyggere med lavere utdanningsnivå 
  • Flere innbyggere som er mottakere av støtteordninger innenfor arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighet, ungdomsledighet, overgangsstønad, unge uførepensjonister og sosialhjelpsmottakere
  • En høyere andel personer med gjeldsbelastning og barn og personer i lavinntektshusholdninger 
  • En høyere andel barnevernstiltak 
  • Arendal kommune har i alle år tatt imot de flyktninger og asylsøkere som kommunen er bedt om, men den nye flyktningsituasjonen utfordrer også Arendal

Arendal kommune har fått støtte fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for videreutvikling og etablering av åpne inkluderende møteplasser for ungdom. Ambisjonen for prosjektet er å få ungdom til å møtes og delta i aktiviteter uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Kilden aktivitetssenter er base for prosjektet.

Prosjektsøknad ble sendt i begynnelsen av 2016, men prosjektet startet opp så smått allerede før vi fikk tilsagn om midler. I mai 2016 fikk vi tilsagn om midler over tre år: Kr 500.000 i 2016, kr 600.000 i 2017 og kr 600.000 i 2018. 

Bufdir understreker at de har prioritert søknader som:
«Best oppfyller kriteriene for en åpen møteplass, … og tiltak som best bidrar til å bedre oppvekst- og levekårene for tilskuddsordningens målgruppe ved etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan de vil bidra til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og hvilket omfang tilbudet skal ha, og en god plan for rekruttering av målgruppen og en god plan for videreføring.»

Bufdir har videre oppgitt at de har prioritert søknader som fremmer integrering og samarbeid mellom bykommuner/bydeler og frivillig sektor.

Tilskuddsordningens målgruppe er barn og ungdom i alderen 10-20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. De enkelte tiltak kan i tillegg rette seg inn mot bestemte geografiske områder eller grupper. I Arendal har vi fokus på målgruppen mellom 13 og 20 år.

Status i prosjektet pr 12.01.2018

Etter intervjurunder i mars 2017 ble prosjektleder Helene Wathne Strand ansatt i 50% stilling og startet 01.05.2017. 

Prosjektet har i samråd med ungdom i byen skiftet navn fra BySMS – samhold, mestring, styrke til Snakkes. Se link til sosiale medier på siden. 

Snakkes har gjennomført flere arrangement i løpet av 2017 og kommer til å gjennomføre enda flere arrangement i løpet av 2018! Sjekk vår facebookside for gjennomførte og kommende arrangement!