Handlingsplan mot vold og overgrep

Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt 1.11.2018 og gjelder fra 2019 - 2021.

Hovedmålet for handlingsplanen er: Innbyggere i Arendal skal leve sine liv uten vold! 
Planen består av to deler - en kunnskapsoversikt og en tiltaksliste. 

Handlingsplanens kunnskapsoversikt

Våge å se - tørre å spørre - mot til å handle

Handlingsplanens kunnskapsoversikt inneholder kunnskap om vold, bekymringstegn og hva man skal gjøre når en bekymring oppstår. Den skal være et verktøy for å forhindre, avdekke og håndtere all form for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Gjennom bevisstgjøring og kunnskap om vold i nære relasjoner ønsker kommunen å formidle en holdning om nulltoleranse mot vold og seksuelle overgrep. Handlingsplanen er rettet mot alle ansatte i Arendal kommune, men er også rettet mot alle innbyggere i kommunene. Det kan være foresatte, øvrige familiemedlemmer, venner, medelever, naboer, kolleger, offentlige nettverk og/eller du som er aktiv i frivillige i foreninger, menigheter eller fritidsarenaer som har en bekymring knyttet til et barn, en ungdom eller en voksen.

Handlingsplanens tiltaksliste

Handlingsplanens tiltaksliste inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at alle som arbeider og/eller er i kontakt med barn, unge og voksne i alle aldre, skal våge å se, tørre å spørre og ha mot til å handle slik at volden opphører.