Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge uten foresatte før de fyller 18 år. I Arendal kommune får de oppfølging etter vedtak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3-4., jfr. § 4-4, 2.ledd. Ungdommene som blir bosatt har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Bystyret i Arendal beslutter hvert år hvor mange ungdommer kommunen skal ta imot etter forespørsel fra IMDi.

Målsettingen er å gi den enkelte ungdom et best mulig utgangspunkt for en selvstendig tilværelse i Norge. Oppfølging og veiledning gis i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige framtidsvalg. Ungdommene går på norskopplæring og/eller grunnskole på Arendal voksenopplæring. 

Bokollektiv

Natvig med plass til 6 beboere og Engekjærveien med plass til 11 beboere. Tre bokollektiver på Nesheia 3, Stuenes gård og Nordbø gård. I tillegg har vi et uteteam som har oppfølging med ungdommer som bor i egen bolig.

Vi har nært samarbeid med barneverntjenesten, Arendal voksenopplæring, NAV flyktningtjeneste, helsestasjonen, BUFetat og IMDi.

Kontaktinfo

Enhetsleder
Dorte Arvesen
Tlf. 934 89 969

Natvig bofellesskap
Tlf. 945 23 159/ 945 23 160

Engekjærveien bofellesskap
Tlf: 469 22 101/469 20 989

Uteteam
Klevgata 3
Tlf: 945 08 374