Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge uten foresatte før de fyller 18 år. I Arendal kommune får de oppfølging etter vedtak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3-4., jfr. § 4-4, 2.ledd. Ungdommene som blir bosatt har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Bystyret i Arendal beslutter hvert år hvor mange ungdommer kommunen skal ta imot etter forespørsel fra IMDi.

Målsettingen er å gi den enkelte ungdom et best mulig utgangspunkt for en selvstendig tilværelse i Norge. Oppfølging og veiledning gis i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige framtidsvalg. Ungdommene går på norskopplæring og/eller grunnskole på Arendal voksenopplæring. 

Bokollektiv

Natvig med plass til 6 beboere og Engekjærveien med plass til 11 beboere. Tre bokollektiver på Nesheia 3, Stuenes gård og Nordbø gård. I tillegg har vi et uteteam som har oppfølging med ungdommer som bor i egen bolig.

Vi har nært samarbeid med barneverntjenesten, Arendal voksenopplæring, NAV flyktningtjeneste, helsestasjonen, BUFetat og IMDi.

Kontakt oss

Enhetsleder
Dorte Arvesen
Tlf. 93 48 99 69

Natvig bofellesskap
Tlf. 94 52 31 59/ 94 52 31 60

Engekjærveien bofellesskap
Tlf: 46 92 21 01/46 92 09 89

Uteteam
Klevgata 3
Tlf: 94 50 83 74