Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge uten foresatte før de fyller 18 år. I Arendal kommune får de oppfølging etter vedtak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3-4., jfr. § 4-4, 2.ledd. Ungdommene som blir bosatt har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Bystyret i Arendal beslutter hvert år hvor mange ungdommer kommunen skal ta imot etter forespørsel fra IMDi.

Målsettingen er å gi den enkelte ungdom et best mulig utgangspunkt for en selvstendig tilværelse i Norge. Oppfølging og veiledning gis i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige framtidsvalg. Ungdommene går på norskopplæring og/eller grunnskole på Arendal voksenopplæring. 

Bokollektiv

Natvig med plass til 6 beboere og Engekjærveien med plass til 11 beboere. Tre bokollektiver på Nesheia 3, Stuenes gård og Nordbø gård. I tillegg har vi et uteteam som har oppfølging med ungdommer som bor i egen bolig.

Vi har nært samarbeid med barneverntjenesten, Arendal voksenopplæring, NAV flyktningtjeneste, helsestasjonen, BUFetat og IMDi.

Kontakt oss

Enhetsleder
Dorte Arvesen
Tlf. 934 89 969

Natvig bofellesskap
Tlf. 945 23 159/ 945 23 160

Engekjærveien bofellesskap
Tlf: 469 22 101/469 20 989

Uteteam
Klevgata 3
Tlf: 945 08 374