Oppholdstyper på sykehjem - Arendal kommune

Oppholdstyper på sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme.

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Tildelingskontoret fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å bedre både livssituasjon og egenmestring. Avdelingene har styrket bemanning på fysio- og ergoterapi.

Opphold på lindrende avdeling

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Brukere med komplisert kronisk lidelse eller annen alvorlig sykdom kan også tildeles korttidsplass ved lindrende avdeling. 

Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Avlastning for pårørende som har store omsorgsoppgaver for eldre/voksne de bor sammen med. Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov. Dette er en støtte til den pårørende og tjenesten er gratis, men den enkelte må selv ta med medisiner og nødvendig medisinsk utstyr.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Ulike typer langtidsopphold

Ordinær plass

Botilbud til personer med et behov for omfattende pleie og omsorg hele døgnet.

Skjermet plass

Botilbud for personer med en langtkommen demenslidelse og som har behov for tettere oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø.

Forsterket skjermet plass

Botilbud til personer som på grunn av sykdom eller skade har en utfordrende adferd og trenger ekstra hjelp og tilrettelegging for å mestre sin hverdag.

Skjermet plass - psykiatri

Et tilbud med langtids- og kortidsplasser for pasienter som har en psykisk sykdom, event i kombinasjon med rus, og som krever tett oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø.

Bokollektiv

Botilbud for  personer med  diagnostisert demensykdom med behov for omsorg, tilrettelegging,  oppfølging og trygghet gjennom hele døgnet

Kontakt oss

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær