Alle sykehjem og omsorgsboliger

Besøksordning på bo- og omsorgsinstitusjoner, omsorgsboliger og bofellesskap

Fra og med 6. august må besøkende som har vært utenfor Norge vente 10 dager før de kan besøke beboere på institusjon. Vi fraråder at man besøker beboere på omsorgsboliger og bofelleskap første 10 dager etter reise utenfor Norge. 

Se oppdatert info om besøksordning på www.arendal.kommune.no/koronavirus.