6 - 16 år

Hjelp hjemme

Avlastning

Avlastning gis til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. I saksbehandlingen gjøres det en individuell vurdering. Kommunen ser på blant annet hvor mange timer du yter omsorg, om arbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende for foreldrene og om omsorgen innebærer avbrudd i nattesøvnen.  Barnets alder og hva som kan forventes av barn på tilsvarende alder er også med i vurderingen. 

Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon.  

Avlastning utenfor institusjon 

Tjenesten gis i private hjem, gjerne hos familie eller venner av familien. Avlastningen kan gis på timebasis eller som døgntilbud.  

Avlastning i institusjon 

Arendal kommune har 2 avlastningsinstitusjoner. Fagerheim og Røedtunet bo- og avlastningstilbud er tilrettelagt for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger. 

Hvis du ønsker å søke om dette fyller du ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknad om transport til og fra avlastning 

Hvis dere har behov for hjelp til transport til og fra avlastning, kan dere søke om dette samtidig som dere søker om avlastning. 

Ved avlastning i institusjon kan transport dekkes med taxi eller ved at personalet fra avlastningsinstitusjon kjører kommunal bil. Ved avlastning utenfor institusjon, kan avlaster bli kompensert økonomisk for denne kjøringen innad i kommunen.  

Ler mer om transport til og fra avlastning 

EST - etter skoletid 8. til 10. trinn

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. Tilbudet gis fra skoleslutt til kl. 16:30. Tilbudet gis  på Kulturkammeret. Man kan søke om transport. Se mer informasjon og søknadsskjema.

BPA 

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning. 

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester. For hjemmeboende barn under 18 år er det mulig å få avlastning organisert som BPA.  

Les mer om BPA og søknadsskjema.

Omsorgsstønad 

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. I vurderingen av om omsorgsarbeidet for egne barn er særlig tyngende legges det blant annet vekt på hvor mange timer du yter omsorg og om barnet sover om natten. Barnets alder og hva som kan forventes av barn på tilsvarende alder er også med i vurderingen. Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vurderingen av om du kan få omsorgsstønad.  

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. 

Hvis den som søker omsorgsstønad kan avlastes ved at det tilbys flere kommunale helse- og omsorgstjenester, kan dette tale for at omsorgsstønad ikke innvilges. Hvis dere ikke allerede har søkt om hjelpestønad fra NAV, må dere søke om det parallelt med søknad om omsorgsstønad.       

Les mer om omsorgsstønad og finn søknadsskjema.

Hjemmesykepleie 

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp til barnet hvis foresatte av ulike grunner trenger bistand til dette. Eksempler kan være hvis barnet trenger helsehjelp om natten og medikamentell behandling grunnet alvorlig sykdom. 

Les mer om hjemmesykepleie og finn søknadsskjema.

Koordinator og individuell plan (IP) 

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan sammen med bruker, hvis bruker ønsker dette.  

En individuell plan gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.   

Les mer om koordinator og individuell plan.

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Fysioterapi og ergoterapitjenesten for barn tilbyr trening og oppfølging av barn opp til 12 år (0-16 år for elever ved Lunderød ressurssenter). 

Etter fylte 12 år er det vanligvis fysioterapeuter med driftstilskudd som skal følge opp behandlingen videre. Behandlingen er gratis frem til 16 år, og utføres som oftest ved et fysikalsk institutt.  Oversikt over de ulike fysikalske instituttene og fysioterapeutene.

Fysioterapeuten har vanligvis mest fokus på gangfunksjon og grovmotorikk. Ergoterapeuten jobber med finmotorisk trening av hender og fokus på blant annet sittestilling.  Ergoterapeut kontaktes for boligtilrettelegging, de formidler kontakt til husbanken og søker om tilrettelegginger til NAV hjelpemiddelsentral. Tilrettelegginger kan for eksempel være heis, rampe og ombygging av bad. 

Boligtilrettelegging og hjelpemidler 

Hvis barnet ditt trenger tilrettelegging av boligen, kan dere kontakte kommunens ergoterapeut. De formidler kontakt til husbanken og søker om boligtilrettelegginger (for eksempel rampe, heis, takheis etc.) til NAV hjelpemiddelsentral.  

Hvis barnet ditt har varig behov for hjelpemidler (dvs 2 år eller lengre), er det vanligvis fysioterapeut eller ergoterapeut som søker om dette til Nav hjelpemiddelsentral.  

Kommunalt hjelpemiddellager har hjelpemidler som er til kortvarig utlån. De skal også kontaktes om det er hjelpemidler på varig utlån som trenger reparasjon. 

Homestart – familiekontakten 

Dette er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier som har minst ett barn under skolealder. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som besøker familien hjemme 1 gang i uka, 2-4 timer, over en periode på ca. 6 måneder. 

En familiekontakt kan avlaste familiens behov ved å gi praktisk hjelp, være en god støtte og samtalepartner og bidra til at familien utvider nettverket sitt.  

Kontakt Homestart Arendal

 

NAV-stønader

Hjelpestønad 

Hvis barnet på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har behov for særskilt tilsyn og pleie kan man søke om hjelpestønad.

Les mer om hjelpestønad og finn søknadsskjema på nav.no.

Grunnstønad 

Hvis dere har høyere utgifter knyttet til f.eks. slitasje på klær, sengetøy, spesialdietter, transport kan dere søke om å få dekket deler av merutgiftene.

Les mer om grunnstønad og finn søknadsskjema på nav.no

Pleiepenger  

Pleiepenger kan være noe for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt syk, eller som er under utredning for sykdom og trenger din omsorg og pleie hele tiden.  

Les mer om pleiepenger og finn søknadsskjema på nav.no.

Rett til ekstra omsorgsdager ved barns sykdom 

Alle arbeidstakere med barn under 12 år har rett på omsorgsdager inntil 10 dager per år. Hvis barnet deres er kronisk syk eller funksjonshemmet kan dere få utvidet antall dager, inntil 10 dager ekstra til hver forelder. Hvis dere får innvilget ekstra omsorgsdager, gjelder dette ut året barnet fyller 18 år.

Les mer om ekstra omsorgsdager og finn søknadsskjema på nav.no.

Opplæringspenger 

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. 

Les mer om kriterier for å kunne søke om dette på nav.no.

Lån til spesialtilpasset kassebil 

Hovedregelen er at dere kan søke om lån til spesialtilpasset bil hvis barnet deres må sitte i rullestol for å komme inn og ut av bilen. 

Dere kan også søke om spesialtilpasset bil, hvis barnet har utagerende atferd og må skjermes fra førermiljøet på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeids-/utdannelsessted, og for å dekke transportbehov i hverdagen som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.  

Søknad om spesialtilpasset bil sendes til NAV.

Når du søker du på vegne av barnet ditt eller en du er verge for, må du sende søknaden i papirform

Les mer på nav.no.

 

Spesialutstyr og tilpasning av bil 

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra en bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er utstyr for innlastning av rullestol. Man kan få innvilget spesialutstyr i en privatfinansiert bil. Søknaden må være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut, fysioterapeut eller lege.

Det er også mulig å søke om tilhenger og tilhengerfeste hvis det er nødvendig å ha med nødvendige hjelpemidler, som for eksempel rullestol.  

Les mer om søknad om spesialutstyr.

 

Kurs og tilbud til pårørende

Starthjelp  

Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset er utarbeidet av Mestring.no og holdes av Arendal kommune hvert halvår eller ved behov.   

Starthjelp skal gi foreldrene en oversikt over hjelpeapparatet både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, slik at de kjenner bedre til systemene. Brukerorganisasjoner er også godt representert her. Vi har også mye fokus på at deltakerne blir kjent med andre foreldre i tilsvarende situasjon.   

Ønsker du å vite mer om dette tilbudet, ta kontakt med:

Ingeborg Sjaavaag  
Rehabiliteringsrådgiver Systemansvarlig individuell plan  
Tlf: 90 10 59 87 

eller  

Tone Vålandsmyr 
Tjenesteansvarlig barn og unge  
Tlf: 90 84 16 37

 

Spesialisthelsetjenesten

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus, Arendal  

Avdelingen består av tre seksjoner:  

 1. Barne- og ungdomsseksjonen  
  Denne seksjonen har sengeposter som tar imot barn og unge mellom 0-18 år som trenger utredning og medisinsk behandling. Det er lagt til rette for at foreldre skal være sammen med barnet under oppholdet.   
 2. HABU – Habilitering for barn og unge  
  HABU er en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste for barn og unge i alderen 0-18 år med nedsatt funksjonsevne eller en bekymringsfull utvikling, som krever en nærmere utredning. HABU tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.  For å få time hos HABU må man ha henvisning fra fastlege.  
 3. Regional kompetansetjeneste – medfødte russkader (RK-MR)  
  RK-MR er et regionalt kompetansesenter for medfødte russkader og er lokalisert i Arendal.  

Les mer om Barne- og ungdomsavdelingen

Abup  

Abup er en del av spesialisthelsetjenesten, og står for Avdeling for barn og unges psykiske helse. Dette er et spesialisert tilbud for barn og unge fra 0-18 år og deres pårørende/familier. Her kan man få utredning og behandling av blant annet angst, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, spiseforstyrrelser, selvmordsfare med mer.   

På Abup jobber psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og andre. Alle er spesialutdannet innen terapi.   

Det er fastlege som henviser barnet til Abup i samråd med foreldrene.  

Les mer om Abup 

Frambu  

Frambu er Norges største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. De tilbyr blant annet informasjon om diagnosene de jobber med, kurs for ulike faggrupper og informasjons- og veiledningstjenester.   

Alle kan ta kontakt med Frambu, uten henvisning fra lege.   

Les mer på Frambu sin nettside.

Sunnaas 

Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.   

Sunnaas har blant annet opplæring av pasienter og pårørende, som omfatter informasjon, undervisning og veiledning.   

Les mer om Sunnaas

CatoSenteret  

CatoSenteret gir tilbud innen kompleks rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Her er det mer fokus på funksjon enn diagnose. Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og de kan ta imot både barn og familier.  

CatoSenteret har følgende tilbud:  

 • Rehabilitering av barn og ungdom  
 • Rehabilitering av kreftpasienter  
 • Nevrologisk rehabilitering  
 • Arbeidsrettet rehabilitering  
 • Rehabilitering komplekst sykdomsbilde  
 • Rehabiliteringsaktiviteter  
 • Behandlingslinje sår  

Catosenteret har også tilbud om rehabilitering for barn og unge med CFS/ME.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)  

Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til SSE for utredning og behandling. SSE er landets eneste spesialsykehus for epilepsi.  

Pasienter som henvises til SSE skal vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, og har ikke anfallskontroll av epilepsimedisiner. Pasienter kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser.

 

Skole

Spesialundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) utreder og gir anbefaling om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

PPT gir råd til foreldre og barn om blant annet utvikling og opplæring i skole.  

PPT kan gi råd og veiledning til skoler uten at et barn er henvist til dem, hvis foresatte samtykker til dette.  

Logoped 

Barn fra 0-16 år kan få hjelp av logoped hvis de har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme.  

Les mer om logoped.

Lunderød skole og ressurssenter 

Lunderød skole og ressurssenter er en skole med forsterket grunnskoletilbud for elever i Arendal kommune med omfattende funksjonsnedsettelser. Dette er en skole for dem som har så store utfordringer at inkludering i nærskole er vanskelig.  

Lunderød kan også tilby kurs og veiledning til andre grunnskoler i kommunen.  

Spesialskyss til skole 

For elever med nedsatt funksjonsevne som trenger spesialskyss, må det foreligge legeerkæring som beskriver behovet for tilrettelagt skyss. Dersom eleven ikke kan benytte offentlig transport må dette komme tydelig frem i legeerklæringen som legges ved søknad om tilrettelagt skyss. Det skal da ikke tas hensyn til minsteavstand.

Det er foreldre og elev som søker. Rådgivere på skolen kan være behjelpelige ved behov.  

Søknaden sendes til AKT.

 

SFO 5. - 7. trinn

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. april. Det må søkes hvert år.

Slik søker du om SFO.

EST - etter skoletid 8. - 10. trinn

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. Tilbudet gis fra skoleslutt til kl. 16:30. Tilbudet gis  på Kulturkammeret.

Man kan søke om transport. 

Se mer informasjon og søknadsskjema.

 

Brukerråd

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arendal kommune har et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over medlemmer og møter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Brukerråd 

Brukerrådet er sammensatt av pårørende eller verger til personer med utviklingshemming, autisme eller multifunksjonshemming, som mottar tjenester i enhet Mestring og habilitering i Arendal kommune. Brukerrådets hensikt er å bidra til et bedre og helhetlig tilbud til brukerne. Oppgavene er avgrenset til dialog på systemnivå, ikke individnivå. 

 

 

Brukerorganisasjoner

Det er fint å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer på godt og vondt. På brukerorganisasjonenes hjemmesider finner du mye god informasjon om diagnose, diverse arrangement og møteplasser, samt kontaktpersoner.  

 

Fritid

Ledsagerbevis  

Mange funksjonshemmede må ha bistand for å kunne være med på aktiviteter og arrangementer. Hvis den funksjonshemmede ikke kan delta uten bistand, vil ledsager av og til kunne få fri inngang/redusert inngangspris. Ledsagerpris er ikke lovpålagt, så man må spørre for å finne ut om man kan benytte seg av ledsagerbevis eller ikke. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om dette.

Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.

Parkeringsbevis  

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Søknad for parkeringstillatelse (PDF, 58 kB)

Les mer om parkeringstillatelse og oversikt over reserverte parkeringsplasser i Arendal.

Les mer om parkeringstillatelse på Norges Handikapforbunds nettside.  

Friskus    

Friskus Arendal gir oversikt over hvilke aktiviteter som finnes i Arendal. Her kan du finne aktiviteter og arrangementer for hele familien.  

Fritidskortet   

Fritidskortet er for alle barn og unge i Arendal i alderen 6-18 år. Med fritidskortet for aktivitet kan man få dekket inntil 1000 kr per halvår. Ved å betale medlemskontingenten via Friskus Arendal, kan du belaste fritidskortet når du skal betale. Før man kan bruke fritidskortet, må det aktiveres. Dette gjør du via Friskus/fritidskortet.

Les mer om hvordan dere kan bruke fritidskortet.  

Fritidskontakt   

En Fritidskontakt (tidligere kalt støttekontakt) kan blant annet følge til fritidsaktiviteter eller delta på sosialt samvær. En fritidskontakt skal hjelpe med individuelle behov.  

Fritidskontakt kan gis på to forskjellige måter:  

 • Individuell fritidskontakt  
 • Deltakelse i en gruppe  

Les mer fritidskontakt og hvordan dere kan søker.   

Arendal bibliotek   

Arendal bibliotek har de bøker som passer for både store og små. De har også en del arrangementer for hele familien.

Vitensenteret  

Vitensenteret Sørlandet er et lærings- og opplevelsessenter for barn og unge. Her kan hele familien ha det moro sammen. Vitensenteret i Arendal er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Løveklubben

Løveklubben er en frivillig og uavhengig forening for barn opp til 18 år. Tilbudet er for barn med spesielle behov og deres søsken med foreldre. 

Korall 

Korall er en musikkgruppe for ungdom i aldersgruppa 13-23 år med spesielle behov. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

 

Enkeljympa 

Friskis og svettis arrangerer trening til musikk tilrettelagt for ungdom og voksne med utviklingshemming. 

Enkeljympa er trening for hele kroppen med enkle bevegelser og masse energi. Alle deltar ut ifra egne forutsetninger.

Grenseløs turn 

Arendal turnforening har egne partier for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenestene?
Se kontaktinformasjon under hver enkelt tjeneste. 

Er det noe du ikke fant i veiviseren? 
Ta gjerne kontakt.

Tone Vålandsmyr
Tlf: 90 84 16 37

Ingeborg Sjaavaag
Tlf: 90 10 59 87

Elisabeth Hartvigsen
Tlf: 48 14 01 66