18 år og voksen - Arendal kommune

18 år og voksen

Tjenester til pårørende og hjemmeboende barn over 18 år

Avlastning

Avlastning gis til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. I saksbehandlingen gjøres det en individuell vurdering. Kommunen ser på blant annet hvor mange timer du yter omsorg, om arbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende for foreldrene og om omsorgen innebærer avbrudd i nattesøvnen.  

Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon.  

Avlastning utenfor institusjon 

Tjenesten gis i private hjem, gjerne hos familie eller venner av familien. Avlastningen kan gis på timebasis eller som døgntilbud.  

Avlastning i institusjon 

Arendal kommune har 2 avlastningsinstitusjoner. Fagerheim og Røedtunet bo- og avlastningstilbud er tilrettelagt for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger. 

Hvis du ønsker å søke om dette fyller du ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknad om transport til og fra avlastning 

Hvis dere har behov for hjelp til transport til og fra avlastning, kan dere søke om dette samtidig som dere søker om avlastning. 

Ved avlastning i institusjon kan transport dekkes med taxi eller ved at personalet fra avlastningsinstitusjon kjører kommunal bil. Ved avlastning utenfor institusjon, kan avlaster bli kompensert økonomisk for denne kjøringen innad i kommunen.  

Ler mer om transport til og fra avlastning 

Omsorgsstønad 

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. I vurderingen av om omsorgsarbeidet for egne barn er særlig tyngende legges det blant annet vekt på hvor mange timer du yter omsorg og om barnet sover om natten. Barnets alder og hva som kan forventes av barn på tilsvarende alder er også med i vurderingen. Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vurderingen av om du kan få omsorgsstønad.  

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. 

Hvis den som søker omsorgsstønad kan avlastes ved at det tilbys flere kommunale helse- og omsorgstjenester, kan dette tale for at omsorgsstønad ikke innvilges. Hvis dere ikke allerede har søkt om hjelpestønad fra NAV, må dere søke om det parallelt med søknad om omsorgsstønad.       

Les mer om omsorgsstønad og finn søknadsskjema.

BPA 

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning. 

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester. For hjemmeboende barn under 18 år er det mulig å få avlastning organisert som BPA.  

Les mer om BPA og søknadsskjema.

Hjemmesykepleie  

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er avhengig av hjelp innenfor områdene  

 • Nødvendig pleie og omsorg 
 • Hjelp til medisiner/injeksjoner 
 • Sårbehandling  
 • Observasjon  

Les mer om hjemmesykepleie og finn søknadsskjema.

Koordinator og individuell plan (IP) 

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan sammen med bruker, hvis bruker ønsker dette.  

En individuell plan gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.   

Les mer om koordinator og individuell plan.

Fysio- og ergoterapi  

Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen har tilbud til deg over 18 år, som bor hjemme og har behov for fysioterapi. Det er egenandel på fysikalsk behandling. Les mer om frikort og egenandel.

Kommunen har ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter som jobber med blant annet hjelpemidler, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging i hjemmet.  

Boligtilrettelegging og hjelpemidler 

Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig. 

Hvis barnet ditt trenger tilrettelegging av boligen, kan dere kontakte kommunens ergoterapeut. De formidler kontakt til husbanken og søker om boligtilrettelegginger (for eksempel rampe, heis, takheis etc.) til NAV hjelpemiddelsentral.  

Hvis barnet ditt har varig behov for hjelpemidler (dvs 2 år eller lengre), er det vanligvis fysioterapeut eller ergoterapeut som søker om dette til Nav hjelpemiddelsentral.   

Kommunalt hjelpemiddellager har hjelpemidler som er til kortvarig utlån. De skal også kontaktes om det er hjelpemidler på varig utlån som trenger reparasjon.

 

Vergemål

Vergemål

Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte

Vergemål | Statsforvalteren.no

 

Flytte for seg selv

Om å flytte for seg selv

Kommunen har plikt til å medvirke til at personer som trenger det kan få et egnet sted å bo, men kommunen har ingen plikt eller ansvar for å skaffe boliger. De fleste kommuner, inkl. Arendal, har likevel tilrettelagt for ulike botilbud. Tilgang til kommunal utleiebolig i eller utenfor bofellesskap er periodevis noe begrenset, og det er derfor viktig å være bevisst på at mulighetene for å skaffe seg et sted å bo er flere.  

Som for befolkningen for øvrig ønsker noen å eie, mens andre ønsker å leie.  

Melde behov

Hvis man antar at det vil bli behov for kommunal bosetting, eller hvis man ønsker bistand fra kommunen til annen type bosetting, anbefales det at det tidlig i planleggingen av en utflytting fra barndomshjemmet etableres kontakt med kommunen via tildelingskontoret.  

Tildelingskontoret vil kunne gi råd og veiledning, og det er også tildelingskontoret som fatter vedtak om tjenester. Hvis man innvilges bosetting i kommunal bolig/utleieleilighet, fattes også vedtak om dette.  

Det er Arendal eiendom som står som utleier av kommunale leiligheter, inkl. leilighet i bofellesskap. Man inngår og signerer leiekontrakt med Arendal eiendom. 

Du søker om kommunal bolig på søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Leie leilighet i kommunalt bofellesskap 

Hvis man har behov for tett oppfølging og heldøgns omsorgstjenester vil det være naturlig å søke kommunal leilighet i døgnbemannet bofellesskap eller i omsorgsbolig med base.  

Les mer om å søke omsorgsbolig her.

Private bofellesskap

Flere og flere pårørende velger å gå sammen i grupper for å bygge eget, privateid bofellesskap, som ved ferdigstillelse omgjøres til borettslag. Disse bofellesskapene kan også tilrettelegges for døgntjeneste dersom beboernes funksjonsnivå tilsier et slikt behov.  

Det er helt avgjørende for et godt prosjekt og et godt resultat at det på et tidlig tidspunkt innledes samarbeid med kommunen i denne type boligprosjekt.  

Andre boformer

Kjøp eller leie av bolig/leilighet, - privat eller kommunalt

Personer som ikke har behov for tett bemanning eller heldøgns tjenester, oppfordres til å bosette seg i egen leilighet. 

Leie av samlokalisert kommunal leilighet  

Dette er leiligheter som ligger i tiknytning til hverandre (eks i rekke), men uten personalbase. 

De som bor her mottar timebaserte kommunale tjenester (ambulant tjeneste) etter en behovsvurdering. Tjenesten gis vanligvis som en boveiledertjeneste (bvt). For den noe eldre befolkning omtales slike leiligheter ofte som omsorgsbolig uten base, og tjenestene gis som regel av hjemmesykepleien, eventuelt i samarbeid med bvt.  

Kjøpe/leie «samlokaliserte boliger» privat og sammen med andre  

Som privatperson kan man kjøpe eller leie leiligheter privat i leilighet i blokk, terrassehus, leilighetskompleks eller lignende. Dersom flere går sammen og kjøper/leier i for eksempel samme blokk, vil sosial kontakt kunne etableres og hindre en bosetting som bidrar til ensomhet, som mange pårørende er engstelige for. Tjenestene gis på samme måte som nevnt i avsnitt over. 

Boveiledertjeneste 

Boveiledertjenesten gir opplæring, veiledning og praktisk bistand som gjør det mulig for personer med psykisk og fysisk funksjonshemming å bo i egen bolig. Tjenestene er tilpasset den enkeltes behov, og med en klar målsetting om mest mulig egenmestring. 

Vedtak om tjeneste fattes av tildelingskontoret på bakgrunn av en individuell behovsvurdering.   

Tjeneste og type bosetting er to helt forskjellige saker og må ikke forveksles. Boveiledertjeneste gis både i og utenfor bofellesskap/omsorgsboliger. Personen kan ha vedtak om andre kommunale tjenester i tillegg som for eksempel hjemmesykepleie og fritidskontakt.

Les mer om boveiledertjenesten og finn søknadsskjema.


NAV-stønader

Hjelpestønad 

Hvis barnet på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har behov for særskilt tilsyn og pleie kan man søke om hjelpestønad.

Etter fylte 18 år vil hjelpestønaden automatisk bli justert til sats1, dersom hjelpestønad er innvilget tidligere.

Les mer om hjelpestønad og finn søknadsskjema på nav.no.

Grunnstønad 

Hvis dere har høyere utgifter knyttet til f.eks. slitasje på klær, sengetøy, spesialdietter, transport kan dere søke om å få dekket deler av merutgiftene.

Les mer om grunnstønad og finn søknadsskjema på nav.no

Pleiepenger  

Pleiepenger kan være noe for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt syk, eller som er under utredning for sykdom og trenger din omsorg og pleie hele tiden.  

Les mer om pleiepenger og finn søknadsskjema på nav.no.

Permisjon fra jobb ved sykt barn over 18 år

Som arbeidstaker har du rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Som arbeidsgiver har man ingen lovbestemt lønnsplikt ved en slik permisjon. Du vil heller ikke få ytelser fra folketrygden. 

Les mer på virke.no.

Opplæringspenger 

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. 

Les mer om kriterier for å kunne søke om dette på nav.no.

Uføretrygd 

Uføretrygd er for personer mellom 18-67 år som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Om du har rett på 100 % uføretrygd eller gradert, kommer an på inntektsevnen din. Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 40 % for at du skal ha rett på uføretrygd.  

Les mer om uføretrygd på nav.no.

Lån til spesialtilpasset kassebil 

Hovedregelen er at dere kan søke om lån til spesialtilpasset bil hvis barnet deres må sitte i rullestol for å komme inn og ut av bilen. 

Dere kan også søke om spesialtilpasset bil, hvis barnet har utagerende atferd og må skjermes fra førermiljøet på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeids-/utdannelsessted, og for å dekke transportbehov i hverdagen som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.  

Søknad om spesialtilpasset bil sendes til NAV.

Når du søker du på vegne av barnet ditt eller en du er verge for, må du sende søknaden i papirform

Les mer på nav.no.

 

Spesialutstyr og tilpasning av bil 

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra en bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Eksempler på spesialutstyr er utstyr for innlastning av rullestol. Man kan få innvilget spesialutstyr i en privatfinansiert bil. Søknaden må være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut, fysioterapeut eller lege.

Det er også mulig å søke om tilhenger og tilhengerfeste hvis det er nødvendig å ha med nødvendige hjelpemidler, som for eksempel rullestol.  

Les mer om søknad om spesialutstyr.

 

Spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre

Seksjon for voksenhabilitering 

Seksjon for voksenhabilitering ligger både i Kristiansand og Arendal. De gir tilbud til personer over 18 år med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter.  

Seksjon for voksenhabilitering tilbyr tverrfaglig spesialistbistand til utredning, kartlegging, medisinsk rådgivning og veiledning. De tilbyr kurs og bistand til familie, nettverk og det kommunale hjelpeapparatet.  

Henvisninger kan komme fra både 1. og 2.linjetjenesten, samt NAV. Henvisningen må inneholde nødvendig informasjon og utdypning av aktuell problematikk.

Frambu  

Frambu er Norges største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. De tilbyr blant annet informasjon om diagnosene de jobber med, kurs for ulike faggrupper og informasjons- og veiledningstjenester.   

Alle kan ta kontakt med Frambu, uten henvisning fra lege.   

Les mer på Frambu sin nettside.

Sunnaas 

Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.   

Sunnaas har blant annet opplæring av pasienter og pårørende, som omfatter informasjon, undervisning og veiledning.   

Les mer om Sunnaas

CatoSenteret  

CatoSenteret gir tilbud innen kompleks rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Her er det mer fokus på funksjon enn diagnose. Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og de kan ta imot både barn og familier.  

CatoSenteret har følgende tilbud:  

 • Rehabilitering av barn og ungdom  
 • Rehabilitering av kreftpasienter  
 • Nevrologisk rehabilitering  
 • Arbeidsrettet rehabilitering  
 • Rehabilitering komplekst sykdomsbilde  
 • Rehabiliteringsaktiviteter  
 • Behandlingslinje sår  

Catosenteret har også tilbud om rehabilitering for barn og unge med CFS/ME.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)  

Uansett hvor du bor i landet kan du henvises til SSE for utredning og behandling. SSE er landets eneste spesialsykehus for epilepsi.

Pasienter som henvises til SSE skal vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, og har ikke anfallskontroll av epilepsimedisiner. Pasienter kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser. 

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Les mer på www.bhss.no

 

Videregående skole

Videregående skole 

Se utfyllende informasjon om tilpassede videregående skoler i østre del av Agder.

For noen elever kan opplæringstiden utvides med opptil 2 år. Vilkårene er at eleven har rett til spesialundervisning, og at det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven har behov for mer tid i videregående opplæring.  

Det er PP-tjenestens oppgave som sakkyndig instans å vurdere elevens behov for utvidet tid, og komme med tilrådning om dette.  

Se mer informasjon her.

 

Logoped

Logoped 

I Arendal kommune er det tilbud om logoped for barn opp til 16 år. Etter fylte 16 år, må man henvende seg til privatpraktiserende logopeder. 

Hvis man har krav til å få dekket utgifter til logoped fra HELFO betaler man ingenting hvis man velger logoped med refusjonsavtale. For å få dekket utgifter gjennom HELFO, må man sende inn henvisning fra legespesialist. Legen må være spesialist i sykdommen eller skaden som er årsaken til språk- eller uttalevanskene. For eksempel kan barn med cp, forsinket utvikling eller skade i hjernen få henvisning fra barnelege eller nevrolog.  

Oversikt over logopeder i Aust-Agder.

 

Etter videregående skole

Folkehøyskole 

Noen folkehøyskoler retter sitt tilbud særlig mot elever med funksjonsnedsettelser, andre skoler tilbyr bo- og arbeidstreningslinje som er særlig rettet mot elever med utviklingshemming, Downs syndrom og elever med autismespekterdiagnose.  

Linjer med tilrettelagt undervisning er populære, og det lønner seg å søke tidig. Skolene tar opp elever fra 1. november, året før skolestart og det er løpende opptak frem til skolen starter i august, eller så lenge det er ledige plasser.  

Elever kan få økonomisk støtte fra NAV inntil to skoleår for å følge et tilrettelagt tilbud på folkehøyskole, dersom eleven trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet. Det kan også være muligheter for å få ekstra stipend. Dette gjelder elever som ikke kan jobbe ved siden av utdanning på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Se mer informasjon om folkehøyskolene her.

Varig tilrettelagt arbeid 

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Det er også mulig å få varig tilrettelagt arbeid i ordinærvirksomhet (VTO).

Varig tilrettelagt rbeid (VTA) 

Jobbklar  

Jobbklar leverer følgende tjenester på oppdrag fra NAV; arbeidsforberedende trening, varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt ressurssenter hvor arbeidsevne og interesser kartlegges.  

Jobbklar har VTA plasser i egne virksomheter som blant annet cafe, jobbfrukt, redesign og gjenbruksbutikk. Jobbklar har også avtaler om varig tilrettelagt arbeid hos ordinære arbeidsgivere (VTO) i blant annet barnehage, nettbutikk, lagerjobb. 

(Jobbklar er gamle Durapart på Krøgenes og Proflex på Nedenes, samt en avdeling i Åmli)

Mølla Vekst 

Mølla Vekst tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med ulike bistandsbehov. Hovedvirksomheten er arbeidsoppgaver som utføres på oppdrag fra blant annet Nordic Outdoor, Redcord, Norsafe, Agder energi og Roadworks. De har mekanisk verksted, snekkerverksted og en monteringsarena som gjør at det tilbys varierte arbeidsoppgaver.  

Avigo 

Avigo er en arbeids- og inkluderingsbedrift som tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver innen trearbeid, pakking og montering, samt sjåførjobber. Arbeidstiltaket vurderes jevnlig for å se om det er andre tiltak som passer bedre – f eks studier eller jobb i en ordinær bedrift. 

Dagtilbud Arendal kommune 

Kommunen har to aktivitetssentre med tilbud for voksne med utviklingshemming.

Ellengård dagsenter og Madshaven bo- og dagtilbud 

På Ellengård tilbys aktiviteter innen håndarbeid, ved – og trearbeid, pakkearbeid, makulering og kantinearbeid. De tilbyr også sosiale aktiviteter som gårdsarbeid og uteaktiviteter som båtturer og fisking.  

Madshaven bo- og dagtilbud tilbyr tilrettelagt dagtilbud for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser.  

Voksenopplæringen

Voksenopplæring kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Se voksenopplæringens nettside om spesialundervisning for voksne for mer informasjon og søknadsskjema.

Jobbkollektivet

Jobbkollektivet er en ideell forening som gjennom ulike prosjekt skal legge til rette for at personer med fysisk funksjons- nedsettelse får brukt sine talenter og kan delta i aktivitet og arbeidsliv. Foreningen holder til i Arendal.

Les mer om jobbkollektivet

 

Brukerråd

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Arendal kommune har et eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over medlemmer og møter i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Brukerråd 

Brukerrådet er sammensatt av pårørende eller verger til personer med utviklingshemming, autisme eller multifunksjonshemming, som mottar tjenester i enhet Mestring og habilitering i Arendal kommune. Brukerrådets hensikt er å bidra til et bedre og helhetlig tilbud til brukerne. Oppgavene er avgrenset til dialog på systemnivå, ikke individnivå. 

 

 

Brukerorganisasjoner

Det er fint å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer på godt og vondt. På brukerorganisasjonenes hjemmesider finner du mye god informasjon om diagnose, diverse arrangement og møteplasser, samt kontaktpersoner. 

FFO - funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nfu – Norsk forbund for utviklingshemmede  
Løvemammaene
CP-foreningen

CP-foreningen avd. Agder  

Ungdomskontakter cp-foreningen

Tilbud til deg hos cp-foreningen  

ADHD-foreningen

 

Fritid

Ledsagerbevis  

Mange funksjonshemmede må ha bistand for å kunne være med på aktiviteter og arrangementer. Hvis den funksjonshemmede ikke kan delta uten bistand, vil ledsager av og til kunne få fri inngang/redusert inngangspris. Ledsagerpris er ikke lovpålagt, så man må spørre for å finne ut om man kan benytte seg av ledsagerbevis eller ikke. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om dette.

Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.

Parkeringsbevis  

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Søknad for parkeringstillatelse

Les mer om parkeringstillatelse og oversikt over reserverte parkeringsplasser i Arendal.

Les mer om parkeringstillatelse på Norges Handikapforbunds nettside.  

TT-kort 

TT-kort brukes som betalingsmiddel i drosje for å gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet – på lik linje med andre.  

TT- kortet kan ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.  

Ler mer om TT-kortet og finn søknadsskjema.

Friskus    

Friskus Arendal gir oversikt over hvilke aktiviteter som finnes i Arendal. Her kan du finne aktiviteter og arrangementer for hele familien.  

Fritidskontakt   

En Fritidskontakt (tidligere kalt støttekontakt) kan blant annet følge til fritidsaktiviteter eller delta på sosialt samvær. En fritidskontakt skal hjelpe med individuelle behov.  

Fritidskontakt kan gis på to forskjellige måter:  

 • Individuell fritidskontakt  
 • Deltakelse i en gruppe  

Les mer fritidskontakt og hvordan dere kan søker.   

Fritidskassa

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier. 

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Les mer om fritidskassa.

Arendal bibliotek   

Arendal bibliotek har de bøker som passer for både store og små. De har også en del arrangementer for hele familien.

Vitensenteret  

Vitensenteret Sørlandet er et lærings- og opplevelsessenter for barn og unge. Her kan hele familien ha det moro sammen. Vitensenteret i Arendal er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Korall 

Korall er en musikkgruppe for ungdom i aldersgruppa 13-23 år med spesielle behov. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

 

Enkeljympa 

Friskis og svettis arrangerer trening til musikk tilrettelagt for ungdom og voksne med utviklingshemming. 

Enkeljympa er trening for hele kroppen med enkle bevegelser og masse energi. Alle deltar ut ifra egne forutsetninger.

El-innebandy Arendal

Kontakt oss

Har du spørsmål om tjenestene?
Se kontaktinformasjon under hver enkelt tjeneste. 

Er det noe du ikke fant i veiviseren? 
Ta gjerne kontakt.

Ingeborg Sjaavaag
Tlf: 90 10 59 87

Elisabeth Hartvigsen
Tlf: 48 14 01 66