Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort (PDF, 561 kB) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Det er kun tildeling to ganger i året, så søknader som kommer inn etter fristen blir liggende på vent til neste behandling. Søknaden avgjøres av tildelingsutvalget som består av kommunelegen og to konsulenter ved Servicesenteret. 

Hvilke satser finnes?

TTkort - satser
Kategori Tildelt beløp
G1 kr 1890 pr. halvår
G2 kr 3780 pr. halvår
G3 kr 5670 pr. halvår
G4 kr 945 pr. halvår
G5 kr 19 000 pr. halvår (Forsøksordningen)

Hva skjer videre? 

Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da benytter du samme søknadsskjema og legeerklæring, og de samme fristene gjelder.

Ekstratilskudd til TT-brukere i tidligere Aust-Agder fylke 

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. Agder fylkeskommune har bestemt å tildele et ekstratilskudd til alle TT-brukerne i Aust-Agder-ordningen, for å kompensere for økte drosjepriser. 

Ekstratilskuddets størrelse vil være likt de halvårlige tilskuddssatsene for de ulike brukergruppene. Brukergruppe 5 er del av et prøveprosjekt som er finansiert med statlige midler. Agder fylkeskommune får ikke økte statlige ressurser for 2022, men vil legge økte kostnader inn i neste års søknad for 2023. I påvente av økte statlige ressurser til prøveordningen, vil fylkeskommunen øke den fylkeskommunale andelen tilsvarende det som vil bli gjort for de andre brukergruppene. For høsten 2022 må det derfor regnes med at tilskuddssatsene ikke vil dekke samme reisevolum som tidligere for denne gruppen.

Agder fylkeskommune utbetaler følgende ekstratilskudd for første halvår 2023:

Brukergruppe 1: 1 890 kroner i ekstra tilskudd
Brukergruppe 2: 3 780 kroner  i ekstra tilskudd
Brukergruppe 3: 5 670 kroner i ekstra tilskudd
Brukergruppe 4: 945 kroner i ekstra tilskudd
Brukergruppe 5: 1 500 kroner i ekstra tilskudd

Det vil bli utbetalt ekstratilskudd for første halvår 2023. Dette vil bli tildelt på samme tidspunkt som det opprinnelige tilskuddet - 1. januar 2023.

Kontakt oss

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad

Åpningstider

Servicesenteret
Man-fre: 09:00-15:00