Ferietilskudd for personer med funksjonsnedsettelse - Arendal kommune

Ferietilskudd for personer med funksjonsnedsettelse

Hva tilbyr vi?

Nå er det mulig å søke om ferietilskudd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager i forbindelse med ferietur.

Denne ordningen er vedtatt av bystyret som et prosjekt for 2023 og det er satt av kr. 300.000,- som kan fordeles som ferietilskudd.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med varig nedsatt funksjonsevne over 18 år som:

 • bor i egen tilrettelagt bolig eller er hjemmeboende, og
 • mottar helse- og omsorgstjenester, og 
 • er avhengig av personlig bistand for å klare dagliglivets gjøremål, og
 • har være bosatt i kommunen de siste 2 år

Slik søker du

Søknadsfrist: 1. mai og 1. oktober.

Søknadsskjema for tilskudd til ledsager

Les retningslinjer for ferietilskudd til ledsager

Med bakgrunn i bystyrets vedtak den 26. januar 2023 er det laget følgende retningslinjer for søknad om ferietilskudd.

Retningslinjer for ferietilskudd

Bakgrunn

Mulighet for å søke ferietilskudd for personer med funksjonsnedsettelse ble behandlet i bystyret 26.01.23 og vedtaket ble som følger:

Bystyrets vedtak 

1. Kommunen må legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan reise på ferie.

5. Budsjettet for 2023 gir grunnlag for et prosjekt med et kommunalt bidrag på inntil kr 300 000. Kommunedirektøren bes utrede en hensiktsmessig måte å benytte midlene på. En ordning for 2023 bør være på plass innen påske, det vil skape forutsigbarhet for innbyggere som planlegger ferietur til sommeren.

6. Nye regler og ordninger utarbeides i samarbeid med Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

7. Dette er ikke en lovpålagt oppgave for Arendal kommune. Arendal kommune gjør dette som et midlertidig prøveprosjekt og vil jobbe aktivt for at dette skal finansieres av staten

Hvem kan søke?

Mennesker med varig nedsatt funksjonsevne over 18 år:

 • som bor i egen tilrettelagt bolig eller er hjemmeboende, og
 • mottar helse- og omsorgstjenester, og
 • er avhengig av personlig bistand for å klare dagliglivets gjøremål, og
 • har være bosatt i kommunen de siste 2 år

kan søke tilskudd til dekking av utgifter til ledsager i forbindelse med ferietur.

Det søkes på eget skjema, innen fastsatt frist.  link til skjema. Søknaden skal inneholde enkelt budsjett.

Dersom ordningen blir varig vil søkere som ikke har mottatt tilskudd tidligere, bli prioritert.

Formål med tilskuddsordningen

Sikre den enkeltes mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, i tråd med helse og omsorgstjenesteloven § 1-1.

Hva skal tilskuddet dekke

 • Tilskuddet skal bidra til dekning av reise, opphold og kost for ledsager, evt. lønn.
 • Støtte til behandlingsreiser gis ikke gjennom denne ordningen

Støtte til ledsager kan gis på følgende måter

 1. Økonomisk tilskudd til ledsager som ikke er kommunalt ansatt
  Den aktuelle bruker gis et tilskudd med inntil kr. 10 000 som brukeren selv disponerer for å skaffe seg den nødvendige assistanse for å gjennomføre ferien. Ordningen kan også benyttes i tilfeller flere ønsker å reise sammen. Beløpet skal dekke utgifter til ledsager.
 2. Økonomisk tilskudd til ledsager som er kommunalt ansatt
  Den aktuelle bruker gis et tilskudd på inntil kr. 10 000. Bruker og ansatte planlegger turen/opplevelsen sammen, og må bla. ta hensyn til virksomhetens turnus og øvrig drift
  Ansatte kan ikke pålegges å delta på arbeid utenfor oppsatt turnus. Deltakelse på feriereiser forutsetter derfor frivillighet fra den ansatte. Til grunn for dekning av lønn ligger kommunens regulativ for avlønning av ansatte på tur. 

Dersom den planlagte reisen medfører kostnader for ledsager som overstiger kr. 10000, må bruker dekke dette. Kommunen skal i forkant av reisen fremlegge budsjett for bruker/økonomisk verge. Kostnadene faktureres bruker i etterkant.  

Saksbehandling av søknad

 • Søknadene behandles av enhet mestring og habilitering, i samarbeid med tildelingskontoret
 • Søknader behandles innen 2 uker etter utløpt søknadsfrist.
 • Avgjørelse i saken sendes skriftlig til søker/søkers representant.
 • Ved stort antall søknader vil søknadene bli avgjort ved loddtrekning
 • Tilskuddet innvilges for inneværende år, og kan ikke overføres.
 • Tilskuddet utbetales forskuddsvis til søker.
 • Søknadsfrist: 1. mai og 1. oktober hvert år.
 • Det er ikke klageadgang

Annet

Ordningen evalueres høsten 2023. Ved spørsmål, ta kontakt med fagutvikler i enhet på Mestring og habilitering.