Til ansatte i Arendal kommune

Kriseledelsen og kontakt

Informasjon fra kriseledelsen

Kriseledelsen er satt i kommunen. Det betyr at alle tiltak og informasjon ut skal koordineres og godkjennes av kriseledelsen.

Status fra kriseledelsen finner du på www.arendal.kommune.no/koronavirus

Spørsmål til kriseledelsen

Kriseledelsen og administrasjonen jobber hele tiden med å få avklart spørsmål og nye problemstillinger. Nasjonale myndigheter oppdaterer sine råd og retningslinjer fortløpende, og kommunen følger disse.

Hvis du som ansatt har spørsmål ber vi deg om å ta disse opp med din nærmeste leder eller enhetsleder. Enhetsleder tar eventuelle spørsmål videre til kriseledelsen. 

Servicesenteret på Arendal kultur- og rådhus

Servicesenteret ved Arendal kultur- og rådhus er stengt for besøkende. Sentralbordet er som vanlig betjent fra kl. 9:00 - 15:30. 

Ansatte som skal i kontakt med servicesenteret, må bruke døra ved komitérommene i 2. etasje.

Ansatte og arbeidsoppgaver

Gravide arbeidstagere

Dette gjelder for gravide arbeidstagere i kommunen:

 • det er ingen kunnskap som tilsier at gravide med normalt svangerskapsforløp utgjør noen risikogruppe for Covid19 smitte, verken for seg selv eller fosteret
 • det er ikke anbefalt sykmelding for gravide med grunnlag i graviditet og eventuell eksponeringsrisiko
 • hvis mulig, uten at tjenesten blir forringet, kan gravide som ønsker det unntas fra de mest fremskutte posisjoner i behandling som medfører en potensiell smitterisiko
 • det er viktig for gravide, som for alle andre, å følge hygieneråd med hyppig håndvask og anbefalt avstand til andre mennesker
Omplassering av ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Arendal kommune.

Det er sendt ut en spørreundersøkelse på sms til ansatte i kommunen. Hvis du har helsefaglig kompetanse eller erfaring ønsker vi at du registrerer deg her. 

Endrede arbeidsoppgaver ved behov

Det er flere tjenester som har lav aktivitet eller er stengt i ukene fremover. Arbeidsgiver legger til grunn at alle ansatte i tjenester med lav aktivitet kan benyttes til andre oppgaver der det er behov for det. Det betyr at ansatte må påregne å være fleksible. 

Hovedtillitsvalgte i kommunen støtter dette tiltaket. 

Kan jeg ta ekstravakter på sykehuset når jeg jobber i Arendal kommune?

Ja, men ifølge KS kan din hovedarbeidsgiver, som følge av et ekstraordinært behov for din arbeidskraft, nekte deg å ta slike vakter. Er du tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. 

Ansatte som tilhører risikogrupper

Arbeidsoppgaver til ansatte i risikogrupper

Som risikogrupper ved Covid19-smitte regnes

 • Personer over 65 år
 • Voksne med hjerte-kar sykdom, lungesykdom, diabetes, kreft og høyt blodtrykk
 • Personer som røyker og/eller er overvektige kan ha et mer alvorlig forløp ved Covid19-smitte

Det er viktig at særlig personer med de nevnte kroniske sykdommene og personer over 65 år ikke blir satt til oppgaver som innebærer høy sannsynlighet for kontakt med mulige smittebærere. De bør om mulig omplasseres til annen virksomhet under pandemien. De bør heller ikke være i kontakt med barn. 
Det er viktig at personer i risikogruppene har tett kontakt med sin fastlege for å være optimalt behandlet for sin grunnsykdom ved eventuell smitte. 

Vikarer

Personer som tilhører risikogruppene bør ikke leies inn som vikarer under pandemien. 

Permittering av ansatte

Det er foreløpig ikke planer for permittering av ansatte i kommunen. Vi ser i første omgang på alternativ bruk av ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak.

For å unngå permitteringer og for å være forberedt på ordinær drift til høsten er det ønskelig at ansatte som har lite oppgaver tar ut avspasering, seniordager og feriedager som er overført fra i fjor. Dette gjelder særlig i tjenester som er stengt ned og tjenester som har vesentlig lavere aktivitet enn normalt. 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  Ansatte må påregne å være fleksible.  

Agder Arbeidsmiljø - informasjon om hjelp og råd

Tilbud om samtaler til ansatte som sliter med å stå i jobb

Enkelte opplever det som krevende å være i jobb i disse dager. Dette kan dreie seg om frykt for smitte dersom man jobber i helsetjenesten eller det kan være vanskelig å få strukturene på plass rundt hjemmekontoret. Dersom du trenger en å snakke med ønsker vi å tilby samtaler med våre HMS-rådgivere. Vi ber deg fortrinnsvis om å sende en epost til  agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no med ditt telefonnummer hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. 

Vi minner også om at det er opprettet hjelpelinjer for de som har spørsmål relatert til dagens situasjon:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80, 09.00 -15.00 alle dager. (Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.) 
 • Helsedirektoratets informasjonstelefonen: 815 55 015 

Særskilt for ledere og medlemmer AMU/HMS- og kvalitetsutvalg

Risikovurderinger: våre HMS-rådgivere kan bistå med risikovurderinger, enten relatert til smittefare eller opprettholdelse av kritiske funksjoner i virksomheten.
Leder/VO: ta kontakt hvis du ønsker en samtale om din rolle i disse dager. Vi er også gjerne med på AMU møter og andre møter i forbindelse med koronautbruddet på Teams. 

Vi vil avslutningsvis minne om at alle har et ansvar for å gjøre tiltak for å holde seg frisk. Det er viktig at alle etterlever de generelle rådene som er gitt av helsemyndighetene. Selv om dette er en krevende situasjon er det viktig at vi opprettholder en så normal hverdag som mulig. Ta vare på hverandre og vis raushet for at vi er ulike.

Nyttige lenker om korona for arbeidsplassen

Agder Arbeidsmiljø IKS er betjent hverdager fra kl. 09.00 - 15.00. Du når oss på telefon 37 00 67 80 eller epost: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no.   
 

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendige å gjennomføre eller og delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Møter, samlinger og tilstelninger med mer enn 20 deltakere skal kun avholdes eller deltas på når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon. Det oppfordres til å bruke elektroniske verktøy for kommunikasjon og samhandling i stedet.

For ledere i helse og omsorg

Her legger vi ut oppdatert informasjon til dere som er ledere i helse og omsorg, slik at dere kan informere videre til deres ansatte.

Hold deg oppdatert på ny informasjon

3. april kl. 09:05 - Ansatte i risikogrupper - arbeidsoppgaver

Se oppdatert informasjon for ansatte som er i risikogrupper.

 • Hvem er i risikogrupper?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan de ha?
 • Hva gjelder for vikarer?

Du finner informasjonen under punktet Ansatte og arbeidsoppgaver

31. mars kl. 11:11 Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon hos ansatte i helsetjenesten(flytskjema)

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 
Se flytskjema på fhi.no

Presisering: Milde luftveissymptomer gjelder akutt ny oppstått sykdom som ikke skyldes annen naturlig forklaring som allergi.

26. mars kl. 21:30: Oppdatert prosedyre: Covid-19 Prosedyre besøk av pårørende i terminal fase. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

26. mars kl. 10:00 - Tjenesten med eget telefonnummer for helsepersonell avsluttes

Til nå har helsepersonell ansatt i Arendal kommune kunnet henvende seg på eget telefonnummer til legevakten for testing av koronavirus. Dette ble iverksatt for å dempe presset på fastlegene og for å få rask avklaring om personell var smittet. Vi registrerer at disse henvendelsene til legevakten nå er omtrent fraværende, og avslutter derfor den rutinen.

Det betyr at også ansatte i Arendal kommune skal henvende seg til sin fastlege ved spørsmål om luftveissykdom. Fastlegen vurderer disse på vanlig måte, evt. henviser til luftveisklinikken.

23. mars kl. 15:45: Oppdaterte prosedyrer pandemi

Alle prosedyrer for pandemi er oppdatert i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

23. mars kl. 14:50 - Revidert prosedyre vedr. besøk til pasienter på dødsleie

I samarbeid med institusjonslegene har kommuneoverlegen vært nødt til å stramme inn ytterligere på besøksordningen. Det er nå bare mulig å besøke personer som er på dødsleie (forventet levetid mindre enn 24 timer). Dette gjøres for å redusere smittefaren for andre beboere og ansatte i våre institusjoner. Det er en vanskelig avgjørelse å ta og vi forstår at det er vondt for pårørende å ikke kunne besøke sine kjære som er i siste fase av livet. Vi er likevel nødt til å ha klare og rettferdige rutiner for dette. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring
 

23. mars kl. 13:15 - Luftveisklinikk og korona-avdeling

Luftveisklinikken i Arendal
Luftveisklinikken åpnet mandag 23. mars kl. 10.00. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveispoliklinikken og få en time til pasienten der. Alle fastleger er informert om tilbudet.

Korona-avdeling på Myratunet
Det er etablert en egen korona-avdelingen på Myratunet for syke pasienter med mistanke eller bekreftet koronasmitte. 

Les mer på det nye tilbudene på nettsiden om helse og omsorgstiltak ved koronavirus.

23. mars kl. 07:10 - Prosedyre på behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling

Det er publisert en prosedyre om behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling. Den ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring under Enhet helse og levekår Felles. 

20.mars kl. 13:00 - Begrenset antall pårørende på Sørlandet sykehus

Beskjed fra sykehuset: Det er begrenset hvor mange pårørende som kan følge pasienten inn på sykehuset.

19. mars kl. 14:35 - Oppdatert prosedyre - utkjøring av smittevernutstyr

Oppdatert prosedyre "Utkjøring av smittevernutstyr Covid -19". Ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring. Informasjon er også lagt under informasjon til ansatte på denne siden.  

19.mars kl. 16:30 - Spørsmål fra ansatte om de kan gå på jobb

Det mange ansatte som lurer på om de kan gå på jobb eller ikke. Kommunelegene har laget rutiner som svarer på disse spørsmålene. Se svar under informasjon til ansatte.

 

For ansatte i helse og omsorg

Symptomer og testing - når kan helsepersonell gå på jobb?

Gjelder fra 17.03.20 inntil ny beskjed foreligger

Lurer du på om du er smittet og kan gå på jobb? 

Vi får veldig mange spørsmål fra ansatte som lurer på om de kan gå på jobb eller ikke. Vi trenger så mange som mulig på jobb. Det er derfor viktig at dere tar en god vurdering før dere mener at dere må bli hjemme. 

Still deg disse spørsmålene?

1. Faller du inn under kriteriene for å være i karantene etter nasjonale retningslinjer?
Hvis ja, vær hjemme etter retningslinjene som gjelder.

2. Har du feber, plagsom hoste eller er tungpustet?
Hvis ja, kontakt fastlegen din.

Er du fortsatt usikker, still deg dette spørsmålene:

3. Hadde du normalt gått på jobb hvis det ikke var koronautbrudd?
Hvis nei, vær hjemme 1 dag og ta kontakt igjen med din nærmeste leder.
Hvis ja, gå på jobb, og følg smittervernsreglene som gjelder – hold god avstand og ha god håndhygiene.

Flytskjema for ansatte i helsetjenesten

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 
Se flytskjema på fhi.no
Presisering: Milde luftveissymptomer gjelder akutt, nyoppstått sykdom som ikke skyldes annen naturlig forklaring som allergi e.l.

Når skal du kontakte fastlegen?

Det er viktig at vi ikke belaster fastlegene og legevakten unødvendig. Derfor gjelder disse retningslinjene:

Ikke kontakt fastlegen:

 • Når du er i karantene. Da gjelder det en utvidet egenmeldingsperiode på 14 dager.
 • Når du er hjemme med moderate til kraftige forkjølelsessymptomer. Da er du hjemme til dagen etter at du blir frisk. Hvis det blir en langvarig forkjølelse, kan du bruke opptil 14 dagers egenmelding før du tar kontakt med legen.
 • Når du bor sammen med noen som er forkjølet, hoster, har vondt i halsen eller feber - men du selv ikke har symptomer. Da kan du gå på jobb.
 • Hvis du bor sammen med noen som er i karantene, men ikke bekreftet smittet. Da kan du gå på jobb.
 • Hvis du er usikker på om du er smittet – da må du gjøre en vurdering ut ifra din egen situasjon og evt. drøft med din avdelingsleder.

Kontakt fastlegen:

 • Hvis du har økende symptomer/føler deg ordentlig syk. Tenk gjennom sannsynligheten for smitte:
  • Har du vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet?
   Se helsenorge.no vedr. definisjon av nærkontakt.
  • Hvor lenge har du vært syk? Det er stor forskjell på å ha litt rennende nese og sporadisk hoste i 14 dager mot å ha akutte, nyoppståtte luftveissymptomer. Akutte, nyoppståtte luftveissymptomer vil si:
   • Plagsom hoste (ikke sporadisk)
   • Feber, det vil si over 38 grader
   • Økende tungpustet

 

Tjenesten med eget telefonnummer for helsepersonell avsluttes

Fram til onsdag 25. mars har helsepersonell ansatt i Arendal kommune kunnet henvende seg på eget telefonnummer til legevakten for testing av koronavirus. Dette ble iverksatt for å dempe presset på fastlegene og for å få rask avklaring om personell var smittet. Vi registrerer at disse henvendelsene til legevakten nå er omtrent fraværende, og avslutter derfor den rutinen.

Det betyr at også ansatte i Arendal kommune skal henvende seg til sin fastlege ved spørsmål om luftveissykdom. Fastlegen vurderer disse på vanlig måte, evt. henviser til luftveisklinikken.

Drift av tjenestene

Vi oppfordrer alle avdelingene om å organisere seg slik at pleierne har færrest mulig pasienter å forholde seg til. Dette gjelder særlig om pleieren er tett opp i pasientene i forbindelse med all form for stell/behandling. La pleier følge sin pasient ut vakta.  
 

Skrevet og godkjent av Lene Vaaje Hansen og kommuneoverlege Helene Rakeie, 17. mars 2020.

Adgangskontroll på helseinstitusjoner - retningslinjer
Smittevern og prosedyrer - covid 19

Retningslinjer for hjemmetjenestene - fhi.no

Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 skal ansatte følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

Oppdaterte prosedyrer - covid 19

 • Prosedyre for smittevern er oppdatert 
 • Prosedyre for hjemmebaserte  er oppdatert
 • Prosedyre for utkjøring av smittevernutstyr er oppdatert
 • Prosedyre - behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling (ny)
 • Prosedyre vedr. besøk til pasienter på dødsleie i periode med epidemi luftveissmitte

Tilgang for ansatte utenfor IKT Agder-nettverket

Gå inn på Håndbok - KF Kvalitetsstyring
Velg logon.ikt-agder.no
Logg inn med e-postadresse og passordet du bruker når du logger deg inn på jobbPC eller jobb e-post. 

Utgiftsdekning for avbestilte utenlandsreiser

Vi får en del spørsmål om refusjon av kostnader for avbestilte reiser for helsepersonell som har fått utreiseforbud.

Dette er informasjon som er sendt ut fra helsedirektoratet: 

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. 

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

For ansatte i barnehager og skoler

Slik følger du opp barn og unge med særskilte omsorgsbehov

Hva gjør barnehager og skoler? 

 • Ringer ukentlig til alle familiene. Prøver å få snakke direkte med barna / elevene 
 • Har en fast telefontid hvor medarbeidere er tilgjengelig for barn og voksne 
 • Er obs på familier med særlige utfordringer.  
 • Understreker at det handler om omtanke - ikke mistanke! 

Hvorfor har vi ekstra oppmerksomhet på barn med særskilte omsorgsbehov nå?  

 • de er ikke i barnehage eller skole og har ikke dette som et frirom og stabiliserende arena 
 • skoler og barnehager får ikke kompensert ved evt. sviktende kjærlighet og omsorg i hjemmet 
 • utsatte barn har ikke samme mulighet til å si ifra som har til vanlig 

Hva kan skape en ekstra krevende omsorgssituasjon for familier under koronakrisen? 

 • Liten plass hjemme og manglende privatliv 
 • Fysisk og psykisk helse, og rus 
 • Bekymring for økonomi og jobb 
 • Usikkerhet, frustrasjon og avmaktsfølelse 

Hvordan hjelpe barn med særlig omsorgsbehov 

Følg med hvordan barna har det 

Prøv så langt du kan å få en direkte samtale med barnet på skjerm. Bruke SkypeTeams, Facetime 

 • Still åpne og generelle spørsmål. Hvordan har du det hjemme? Hva gjør dere sammen som familie?  
 • Er du bekymret, prøv å få barnet for deg selv, for eksempel be barnet bevege seg i huset, vise rommet sitt, vise husdyret sitt etc.  
 • Fortelle barn og unge hvem de kan kontakte hvis de har behov for å snakke med en voksen - se siden Til barn og unge - trenger du noen å snakke med?
 • Bruk gjerne et undringsnotat for å sette ord på hva du ser og hører som du undrer deg over 
 • Ved bekymring: Snakk med leder, søk råd og veiledning fra barnevernet, evt. sendt bekymringsmelding. Se handlingsveileder ved mistanke om vold eller alvorlig omsorgssvikt 

Vær en støttespiller og veileder for foreldre i en krevende situasjon 

 • stol på erfaringen og fagkunnskapen din og hjelp foreldre til å være gode omsorgspersoner 
 • vurder sammen med foreldrene om dere sammen skal involvere hjelpetjenester. Samtykke kan innhentes muntlig (fyll ut i signaturfeltet), og vi anbefaler at det bekreftes av foresatte med en e-post som journalføres. 
  • Helsesykepleiere og familietjenesten er tilgjengelig på telefon, på e-post og på Teams hvor de kan gjennomføre videosamtaler.  
  • Barnevernvakten: 37 01 31 01 
  • Spesialpedagogiske tjenester, skolens / barnehagens kontaktperson 
  • Tjenestekontor for barn og unge: 90 84 16 37 
 • Kjenner du at du beveger deg over i en terapeutrolle, anbefal foreldre å kontakte 
  • Arendalshjelpa, tlf 90 92 80 90  
  • Familievernkontoret 37 00 57 80 
  • Foreldresupport 116 123 (tast 2) (Denne tjenesten er et samarbeid mellom Stine Sofies stiftelse og Mental Helse) 

  Gi omsorgstilbud til barn og unge med særskilte omsorgsbehov 

 • Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.
 • Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om barn og unge som barnevernet gir hjelpetiltak til, er i fosterhjem eller de som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. 
 • Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet. 
 • Hvis nærskolen eller barnehagen har anledning til å gi et forsvarlig omsorgstilbud, vil det være å foretrekke framfor at barnevernet eller avlastning etablere et kostbart omsorgstilbud på dagtid for barnet/eleven. Arendal kommune har valgt å ikke permittere ansatte. Det forventes stor fleksibilitet fra ansatte med ledig kapasitet.  
 • Barnehagen/skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset. Vi oppfordrer derfor til å tenke kreativt rundt ulike måter å tilby omsorgstilbudet. 

 Nyttige nettsider  

Råd til barn og unge som trenger noen å snakke med
Omsorgstilbud

Alle barnehager og skoler har en plikt til å tilby et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver som har behov for et omsorgstilbud for sine barn (barnehagebarn og t.o.m 4. klasse), og barn med særskilte behov (0-16 år).

Omsorgstilbud i påskeferien

Skolene og barnehagene skal også tilby et omsorgstilbud i påskeferien til de samme barna som har behov nå. I første omgang gjelder dette mandag 6. og tirsdag 7. april fra 07:30 til 16:30 og onsdag 8. april fra 07:30 – 13:00

Omsorgstilbudet disse dagene er et tilbud uten skolearbeid.

Oppgaver i kommunale barnehager og skoler

Oppgaver som må ivaretas i skolen:

 • Undervisningsopplegg og hjemmeoppgaver på It’sLearning
 • Utlevering av bøker og PC til foresatte eller elever som ønsker det
 • Barneskoleelever som ikke har tilgang på PC hjemme bør kunne låne det på skolen.
 • Omsorgstilbud til de som trenger det

Oppgaver som skal ivaretas i barnehagene:

 • Omsorgstilbud til de som trenger det

Drøftingsmøte

Det ble holdt et drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte mandag 16. mars.

Informasjon fra utdanningsdirektoratet

På nettsiden udir.no finner du blant annet informasjon om: 

 • Opplæring
 • Eksamen og standpunktkarakter
 • Barn som ikke kan være hjemme

Gå til udir.no

Reiser og ferier

Spesielt for helsepersonell

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet –både tjenestereiser og privatreiser. 

Vi får en del spørsmål om refusjon av kostnader for avbestilte reiser for helsepersonell som har fått utreiseforbud.

Dette er informasjon som er sendt ut fra helsedirektoratet: 

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. 

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

Tjenestereiser

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Reiser og ferie

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder alle land. Se oppdatert informasjon på fhi.no. 

Ansatte må også være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. 

Karantene

Alle ansatte som kommer tilbake fra utenlandsreiser, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Fra 17. mars gjelder dette for alle land og gjelder i første omgang til 14. april.

Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no

Ansatte som har karantene og er friske, skal ha hjemmekontor hvis det er mulig.

 

Hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor

Alle ansatte som kan skal jobbe hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem.

Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med leder. 

Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige, og må være forberedt på å komme på jobb på kort varsel. 

Tenk sikkerhet - også hjemme

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
 •  Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.
Tilgang til hjemmekontor


Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Tilgang til HR-portalen fra hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Slik bruker du Microsoft teams

Tenk på nettkapasitet 

Det er mange som bruker digitale løsninger nå. Vi ber derfor ansatte som bruker teamsmøter om å bare bruke lyd og ikke video. 

Veiledninger

Karantene og sykdom

Hva skal ansatte gjøre hvis de har sykdomssymptomer?

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Ansatte kan arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Det er laget egne rutiner på hva som gjelder for helsepersonell i Arendal kommune når det gjelder sypmtomer og mulig testing av koronasmitte. Vi viser til eget informasjonsbrev sendt ut 17. mars. Denne informasjonen ligger også under punktet "For ansatte i helse og omsorg" på denne siden.  

Egenmelding og sykemelding ved karantene

Arendal kommune har utvidet perioden for egenmelding til 16 dager til bruk ved sykdom eller karantene. Dette gjennomføres for å avlaste fastlegene og legevakten. 

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

Er du borte utover 16 dager skal du ha sykemelding.
NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Omsorgspenger når barnehage og skole stenges

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. Som følge av situasjonen med stengte skoler og barnehager er antall omsorgsdager for 2020 utvidet til 20 omsorgsdager for de med ett eller to barn. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Se oppdatert informasjon fra NAV om omsorgspenger

Økonomi

Dokumentasjon på merkostnader/inntektstap

I forbindelse med tiltak knyttet til situasjonen rundt koronaviruset så er det opprettet et prosjektnummer hvor alle merkostnader og mindreinntekter knyttet til dette skal dokumenteres.

For å kunne få mulig kompensasjon for dette i etterkant,  alle kostnader dokumenteres gjennom fakturaer, vedtak eller annen form for dokumentasjon.

Alle enhetsledere har fått e-post om dette.