Status fra kriseledelsen

Hvor mange er bekreftet smittet i Arendal kommune?

Totalt antall som er/har vært smittet pr. 4. april: 21 personer. 

Tallene oppdateres ca. kl. 18:00 hver dag.

Daglig status fra kriseledelsen

Den daglige statusen er en oppsummering av tema og tiltak som er diskutert i kriseledelsen. 

Arendal kommunes kriseledelse består av kommunens administrative ledelse, ordfører og ansatte i informasjonsberedskap. 

Oppdatert informasjon om tiltak finner du på arendal.kommune.no/koronavirus

3. april

Smittevernregler og aktivitet i påsken

Kriseledelsen oppfordrer alle innbyggere til å fortsette å følge smittevernreglene i påsken. Det er plass til alle som vil ut i naturen, men husk å holde avstand, gå i grupper på maks 5 personer og følg regler om håndhygiene.

Opplæring i helsetjenestene og omplassering av ansatte

Det har vært stor fokus på å forberede kommunen på at mange kan bli syke. Pr. i dag er det relativt rolig i mange tjenester, men ansatte fra andre tjenester får opplæring på ulike områder for å kunne bistå godt når flere blir syke. 

Rådmannen har presisert at ansatte som har ledig tid må være forberedt på å ta alle typer oppgaver i kommunen. 

Kriseledelsen møtes igjen på ettermiddagen tirsdag 7. april.

 

2. april

Tiltak innen psykisk helse og rus i forbindelse med påsken

Kommunens tjenester innen psykisk helse og rus vil ha beredskap for innbyggere som har behov for kontakt. Teamtelefonene til psykisk helse, miljøarbeidertjenesten og oppfølgingstjenesten vil være åpne alle dager i uka. Se mer informasjon under psykisk helse

Kirkens bymisjon og T5 holder åpent i teltet på Teaterplassen

Sammen med Kirkens bymisjon har T5 satt opp telt på Teaterplassen for matservering og sosialt samvær. I påsken holder teltet åpent mandag - onsdag kl. 10-14 og langfredag og påskeaften kl. 11-14.

Ansatte på institusjon bruker loggskjema for bedre smittesporing

Kommunen har satt i gang en pilot på Myratunet der helsepersonell fyller ut et loggskjema over nærkontakt de har hatt med ansatte og pasienter i løpet av dagen. Dette vil kunne gi nyttig informasjon og et bedre grunnlag for smitteoppsporing hvis vi skulle få en smittet på et av våre bo- og omsorgssentre.

1. april

Idrettsanlegg og fotballbaner

Som følge av nye retningslinjer fra helsedirektoratet åpnes idrettsanlegg og fotballbaner opp for organisert og uorganisert aktivitet så lenge smittvernreglene følges. Kommunens nettside er oppdatert og det settes opp plakater som oppfordrer til å følge reglene. 

Sommervann

Det er ikke bestemt om sommervannet skal slås på før 1. mai. Pr. nå begrunnes dette med at økt aktivitet på hytter generelt innebærer økt press på helsetjenester. 

Barnehager og SFO i påskeferien

Kommunale barnehager og SFO holder åpent for de som har kritisk behov for barnehage gjennom påsken. Foreldre er informert og henvendelser må rettes til den barnehagen eller SFO barnet vanligvis går i. 

31. mars

Oppfølging av samarbeid med Østre-Agder-regionen

Som et ledd i samarbeidet med de andre kommunene i Østre-Agder-regionen, arbeider kommunen med å sikre nok plasser til personer som kan bli smittet av koronaviruset. Hvis det skulle bli behov for flere plasser enn vi har plass til på Covid-19-avdelingen på Myratunet, vil kommunen vurdere å ta i bruk Sør Amfi.

Hverdagshelter

Det er mange hverdagshelter rundt oss nå. For at #hverdagsheltene skal holde seg friske så de kan gå på jobb og holde hjulene i gang, er det viktig at vi alle følger nasjonale retningslinjer.

På facebook deler vi nå flere poster om våre #hverdagshelter.

30. mars

Samarbeid med sykehuset og andre kommuner

Arendal kommune deltar i møter med sykehuset og de andre kommunene. Det er interesse fra kommunene i Østre Agder om samarbeid rundt luftveisklinikken og hjelp til å bryte ned tallprognoser for de enkelte kommunene. 

Forberedelser til påske

Helsesektoren vurderer ekstratilbud innenfor enkelte tjenester i påsken. Informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside.
 

27. mars

Kriseledelsen har hatt møte.

Planer for mottak av pasienter 

Det jobbes med å ruste kommunen for å kunne ta i mot mange syke. Det at smittespredningen ikke har vært større frem til nå har gitt tid til å få på plass gode planer for å kunne skalere opp mottak og behandling av pasienter. 

Sårbare barn og unge

Det er utarbeidet informasjonsmateriell for at alle som jobber med barn og unge skal kunne følge opp sårbare barn og unge på en god måte. Dette gjøres som en del av kommunens satsing på bedre tverrfaglig innsats (BTI)

26. mars

Leder av NAV, Geir Svendsen deltok på møtet

Møte med sykehuset 

Det er god dialog mellom sykehuset og kommunen som en del av helsefellesskapet. Det er behov for å diskutere arbeidsfordeling mellom sykehus og kommune dersom antall pasienter blir så stort at sykehuset ikke kan håndtere det innenfor sin bygningsmasse.

Kommunens planer for mottak av et stort antall Covid-pasienter

Det er etablert en Covid 19-avdeling ved Myratunet. Kommunen kan på kort tid og ved behov komme raskt opp med 50 ekstra sengeplasser. 

NAV

NAV mottar et stort antall dagpengesøknader. Det jobbes med å utvide kapasiteten for å behandle søknadene. 
 

25. mars

Politiske møter

Oppsatte komitemøter 26. mars avlyses. Bystyremøtet 2. april avholdes som nettbasert møte.
Etter påske avholdes alle politiske møter som planlagt, men som nettbaserte møter så lenge det ikke anbefales å samle folk til fysiske møter.

Barn og unge, sårbare grupper

Det er lagt ut informasjon til barn og unge som trenger noen å snakke med på kommunens nettside.

E-helse Agder

Arendal kommune vurderer å ta i bruk teknologi for digital overvåking av Covid19-pasienter. Det vurderes å bruke løsninger som kommunen allerede er i ferd med å utvikle sammen med Regional koordineringsgruppe for eHelse Agder. 

Omplassering av ansatte

For å være godt forberedt starter nå opplæring av ansatte fra andre tjenester som skal inn for å avlaste med oppgaver i helsesektoren. Dette gjelder både personell med helsefaglig bakgrunn og andre.

Omsorgstilbud for barn i påsken

Behov for omsorgstilbud i påsken, for barn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, vurderes fortløpende.

24. mars

Luftveisklinikken i Arendal

Luftveisklinikken ved Nedeneshallen åpnet 23. mars. Det var ca. 10 pasienter inne i løpet av den første dagen.

Pasienter kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen som kan henvise. 

Covid-avdeling på Myratunet

Avdelingen for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte er i drift. Det planlegges for videre utvidelse ved behov. 

Bystyremøtet i april

Møte i Arendal bystyre, 2. april, gjennomføres digitalt med fullt bystyre. Løsningen prøves ut og testes i forkant av møtet. 
 

23. mars

Kriseledelsen har vært samlet til møte i dag tidlig. 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland var til stede på møtet og ga en status i arbeidet som gjøres. Kommunen er forberedt på at tiltakene som er iverksatt fra nasjonale myndigheter kan bli forlenget.  

Luftveisklinikken i Arendal 

For å hindre spredning av koronaviruset på legekontorene, åpner kommunen en egen luftveisklinikk i Arendal. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveisklinikken og få en time til pasienten der.  

Pasienten kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen som kan henvise. Alle som møter opp på klinikken uten avtale vil bli avvist ved døren.  

Korona-avdeling på Myratunet 

Det er også opprettet en egen avdeling for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Den gjelder pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelsen, men som har behov for økt medisinsk bistand. Avdelingen er på Myratunet og har pr. i dag 9 sengeplasser. 

Informasjon til barn og unge 

Kommunen er opptatt av å gi god og riktig hjelp til barn og unge som har ekstra behov for det i disse ukene vi er inne i. Ansatte i familietjenesten, barnevernet og helsestasjonen vil lage en samlet oversikt over hjelpetiltak og kontaktinformasjon til barn og unge.  

17. mai 

Det er ikke tatt noen avgjørelse om årets 17. maifeiring. Vi avventer nasjonale råd, men vi må nok allerede nå forberede oss på en annerledes feiring. 

20. mars

Kriseledelsen har vært samlet.  Ordfører og kommunalsjef helse og levekår har hatt møte med sykehuset.  

Neste møte i kriseledelsen er mandag 23. mars. 

Takeaway-bibliotek 

Biblioteket er stengt, men tilbyr nå utlån av bøker via tjenesten Takeaway-bibliotek. Les mer om tilbudet på arendalbibliotek.no

Hytteforbud 

Nasjonale helsemyndigheter har fra og med 19. mars innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. 

Identitetskort for kommunens ansatte 

Ansatte i hjemmetjenesten har alltid identitetskort når de kommer hjem til folk.  

Møte med sykehuset 

Ordfører og kommunalsjef Helse og levekår har hatt møte med SSHF, Kristiansand, Flekkefjord og fylkeskommunen i dag. Notat fra Helsedirektoratet datert 19.03 om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» var tema. Vi samarbeider om scenarier for Agder: Hvor mange syke får vi? Arendal kommune er i gang med å se på dette, og vil samarbeide med SSHF og Kristiansand kommune om dette.  

19. mars

Kriseledelsen har vært samlet i ett møte. 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland var til stede og informerte. Det jobbes med ulike planer og tiltak i alle sektorer. 

Antall henvendelser til kommunens publikumstjeneste har gått ned. Det virker som om mange nå finner informasjon om kommunens tiltak. 

I fasen vi går inn i blir det viktig å forsøke å gjøre hverdagen så grei som mulig for alle. Mens konsekvensene av smitte er mest alvorlig for eldre og sårbare grupper, er konsekvensene av tiltakene krevende for alle grupper av befolkningen. Mange vil kanskje streve med å forstå nødvendigheten av tiltakene fremover. Det vil fortsatt være veldig viktig at alle følger råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter.

Spesialisthelsetjenesten barn og unge (ABUP, HABU)

Kommunen ønsker å være i dialog med spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Det er viktig at sårbare barn og unge får nødvendig hjelp. Dersom det er behov for andre lokaler enn sykehuset kan kommunen bidra med lokaler.
 

18. mars

Følgende temaer har vært diskutert: 

Næringsliv    

Kriseledelsen i Arendal kommune, Arendal næringsforening v/ Morten Haakstad og Arendal by v/Sverre Knutsen har hatt et felles møte for å diskutere situasjonen for vårt lokale næringsliv. Temaene som ble tatt opp var blant annet behovet for tiltak for lokalt næringsdrivende. Det er også laget en egen informasjonsside for næringslivet på kommunens nettside om koronasituasjonen. 

Friskus - dugnad for Arendal under koronaviruset 

Vi er veldig glade for at mange innbyggere vil hjelpe andre i denne spesielle situasjonen. Mange har engasjert seg i facebookgruppen Arendal står sammen. Arendal kommune tar nå i bruk en plattform for å koordinere frivillig innsats i forbindelse med koronaviruset Denne heter Friskus - dugnad for Arendal

Borgerlig vigsel 

Alle borgerlige vigsler vil fra og med 19. mars holdes i den store salen i Arendal gamle rådhus og ha maks 10 personer til stede.  

Nettkapasitet 

Det er stort press på kommunens nettverk nå og bruk av video gjør at skolene får store problemer med sin digitale undervisning. Derfor har kommunen bedt alle ansatte som bruker Teams, Skype eller lignende om å slå av kamera og bare bruke mikrofon i digitale møter. 

Politiske møter 

Den 18. mars ble det vedtatt at formannskapet får myndighet til å opptre som bystyret.  Formannskapetvil dermed ha to møter i måneden, ett som formannskap og ett som bystyret.  Se bystyrets vedtak her.

Taksering av eiendommer

Det har blitt stilt spørsmål ved om besiktigerne for taksering av eiendommer skal fortsette arbeidet sitt framover. Det er selskapet Geomatikk IKT AS som utfører arbeidet for Arendal kommune og de ansatte der skal følge anvisninger fra folkehelseinstituttet i sitt arbeid. Selskapet har tatt egne grep ved å sende besiktigerne til fritidseiendommer slik at de skal treffe færrest mulig personer. De har også fått beskjed om å holde god avstand til de aktuelle beboere. 

Gjestehavner og bruk av fritidsbåter 

Arendal kommune vil følger de nasjonale rådene som eventuelt gis for bruk av fritidsbåter og gjestehavner.   

17. mars

Politiet og kirkevergen var til stede på dagens møte i kriseledelsen.  

Følgende temaer har vært diskutert:  

Ungdom

Det er viktig at ungdom ikke samler seg i store grupper og fester. Politiet har vært klare overfor foreldre at de må si nei til at ungdom søker sammen. Hvis politiet får beskjed om fester vil de følge opp dette.  

Kommunen samarbeider med politiet hvis det er behov for spesielle budskap ut til ungdom og foreldre.  

Kommunens familietjeneste

Familietjenesten forbereder seg på at trykket på førstelinjen vil øke når for eksempel sykehuset begrenser sin kapasitet. Det jobbes med gode løsninger for videomøter via Norsk helsenett.  

Det jobbes med samlet og koordinert informasjon fra kommunen til sårbare familier.  

Spørsmål rundt skolenes lekeområder/ballbinger etc. 
Skoleområdene er stengt for andre enn de barna som har omsorgstilbud på skolen.  

Kommuner følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og ønsker ikke at barn og unge samles til lek på skolens områder. Samtidig er det viktig å huske på at barna og unge har behov for frisk luft og fysisk aktivitet og mange unge også tar ansvar hygiene og råd om avstand hvis de samles til f eks løpeturer.  

Samtidig som vi skal følge råd og retningslinjer for å begrense smitte syns vi helseministerens budskap om å vise raushet i den offentlige samtalen er viktig.  

Hytter 

Mange ber om tillatelse til å være på hyttene sine. Kommunen forholder seg til nasjonale retningslinjer og kommer ikke til å fatte vedtak om opphold på hytter.  

Bibliotek - går det an å organisere utlån uten å åpne biblioteket? 

Vi undersøker med smittevernlegen. Det ligger også god informasjon på bibliotekets hjemmeside om gode digitale utlånstjenester https://arendalbibliotek.no/2020/03/digitale-tjenester/ 

Konfirmasjoner og kirkelige seremonier 

Konfirmasjoner er utsatt til høsten. Datoer blir distribuert fra prosten i Arendal.  

Maks 50 personer til stede i forbindelse med seremonier. Mer informasjon om kirkelige seremonier.

Smittevern sykehjem 

Ingen er bekreftet smittet på våre institusjoner. Det jobbes med å lage rutiner for situasjoner der det mistenkes eller bekreftes smitte.  

Det arbeides med å opprette en kommunal øyeblikkelig hjelp-enhet knyttet til kornaviruset.  

Kommunen har god oversikt over smittevernutstyr. Det utarbeides rutiner for at alle legekontor har utstyr og for at alle enheter/institusjoner som har behov har et kontaktpunkt for dette.   

16. mars

Kriseledelsen i Arendal kommune har vært samlet mandag 16. mars.  

I løpet av dagen har vi hatt møte med Heimvernet, Sivilforsvaret, politiet og Røde kors for å diskutere muligheter for samarbeid og assistanse.  

I tillegg har vi diskutert hvordan vi skal sikre gode tjenester, samtidig som vi reduserer muligheten for smitte blant innbyggere og ansatte.  

Stenging av skoler og barnehager 

Mangler lurer på om de skal betale for SFO og barnehage. Det er foreløpig bestemt at regning for mars må betales, men at utsending av regning for april utsettes inntil videre. Innbetalte beløp for plasser som ikke er i bruk i mars refunderes.  

Ordningen for omsorg for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller med spesielle behov gjelder for barn under 12 år.  

Det har vært problemer med digitale løsninger over hele landet i dag. Skolekontoret jobber med løsninger for å ivareta dialog mellom lærere og elever. Vi trenger å tenke mer kreativt hvis det skal fungere hjemme.  

Tiltak i helsesektoren 

Som følge av at fysioterapeuter må stenge jobber kommunen med å finne alternativ til pasienter som er avhengig av fysioterapi som et ledd i nødvendig helsehjelp.  

Det jobbes med å forsterke legetilgang for beboere på sykehjem. Vi vurderer også muligheten for å opprette et eksternt legekontor for pasienter med luftveissymptomer.  

Rekruttering av frivillige 

Arendal kommune støtter initiativet rundt Facebookgruppen Arendal står sammen. Vi vurderer å bruke Friskus som plattform for organisasjoner som ønsker å rekruttere frivillige. Vi er i dialog med frivilligsentralene og Røde kors om dette.  

Hvordan forholder vi oss til de som oppholder seg på hytter og fritidsboliger? 

Vi legger til grunn regjeringens retningslinjer om at eiere av fritidseiendommer oppholder seg i sin hjemkommune. 

I Arendal har vi 20 000 boliger og 2000 hytter/fritidsboliger. Vi er derfor mindre utsatt for storinnrykk fra hytteturister enn andre kommuner. Mange som bor fast i Arendal har også hytte i Arendal. 

Retningslinjer til ansatte i Arendal kommune 

Egenmeldingsperioden for de som er i karantene utvides til 14 dager 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  

Ansatte må påregne å være fleksible.  

Mer informasjon fra kommunen 

Utfyllende informasjon finnes under de ulike temaene på denne siden: www.arendal.kommune.no/koronavirus 

Vi oppdaterer nettsidene daglig og legger ut en status fra kriseledelsen ca. kl. 16 hver ettermiddag.  

15. mars

Kriseledelsen i Arendal kommune har vært samlet søndag 15. mars.

Vi har jobbet med planer og tiltak for å sikre at alle retningslinjer fra nasjonale myndigheter overholdes og for å forhindre spredning av smitte i vår kommune.

Stenging av skoler og barnehager

Mange spør oss om hvordan skolene vil følge opp undervisningen når skolene er stengt og hvordan vi tar hensyn til barn med spesielle behov.

Det er mange ulike problemstillinger vi skal ta stilling til.  Tjenestene for barn, unge og familier jobber videre med ulike avklaringer og oppdaterer sin informasjon i løpet av 16. mars.

Skolebibliotekene vil være stengt så lenge skolene er stengt.

Tiltak i helsesektoren

Helsesektoren står overfor en krevende periode og gjennomfører disse tiltakene for å redusere sårbarhet som følge av sykdom blant ansatte og for å forhindre smitte:

  • Kartlegging av helsefaglig kompetanse blant innbyggere
  • Dersom behov vurdere om helsefaglig personell som jobber deltid skal tilbys full stilling i en begrenset periode
  • Kartlegge hvilke ansatte som kan omplasseres. Dette gjelder også ansatte som kan utføre oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse (eks. kjøkkentjenester etc.)
  • T5 setter opp telt for suppeservering til sine brukere. Dette gjøres for å få bedre plass og opprettholde krav til avstand mellom de som serveres.
  • Det utarbeides oversikt over smittevernutstyr og prosedyrer for bruk av dette.
  • Vi etterspør smittevernutstyr hos bedrifter som kan avse dette.  Det begynner å komme tilbakemeldinger.
  • Det jobbes med å få nødvendig utstyr og prosedyrer til institusjoner og hjemmesykepleien

Rekruttering av frivillige

Noen ringer for å tilby sin hjelp og på Facebooksiden Arendal står sammen er et fantastisk flott initiativ. Kommunen er takknemlig for at innbyggere og næringsliv engasjerer seg. Vi ser på hvordan kommunen kan være med å forsterke engasjementet og kobler blant annet på kulturenheten for å vurdere dette.

Hvordan forholder vi oss til de som oppholder seg på hytter og fritidsboliger?

Vi legger til grunn regjeringens retningslinjer om at eiere av fritidseiendommer oppholder seg i sin hjemkommune.

Vil vi begrense aktivitet på utendørs anlegg og i populære turområder som Hove?

Alle utendørs idrettsanlegg er stengt og skal ikke brukes. Vi har imidlertid mange flotte turområder med god plass og oppfordrer til å bruke disse. Mange ønsker å benytte seg av Hove. Husk å holde god avstand til andre dersom du legger turen til Hove. Dersom du er i karantene ber vi om at du tar turen til områder med færre besøkende.

Her finner du en oversikt over flotte turområder i Arendal.

Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no

Retningslinjer til ansatte i Arendal kommune

Vi ønsker å forhindre spredning av smitte blant ansatte. Ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor. Dette skal skje i avklaring med nærmeste leder. Ansatte må påregne å møte på jobb hvis det er behov for det.

Vi får spørsmål om kommunen vurderer permittering av ansatte. Det er foreløpig ikke konkrete planer for dette. Vi ser i første omgang på alternativ bruk av ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak.

Mer informasjon fra kommunen

Utfyllende informasjon finnes under de ulike temaene på www.arendal.kommune.no/koronavirus

Vi oppdaterer siden daglig og vil også legge ut en daglig status fra kriseledelsen ca. kl. 16 hver ettermiddag.

12. mars: Pressekonferanse