Serveringsbransjen - koronatiltak

Skjenkestopp kl. 22:00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22:00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Krav til registrering av besøkende

Torsdag 17. desember vedtok Arendal bystyre forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune. I møtet 21. januar 2021 forlenget Arendal bystyre forskriften frem til og med 30. april 2021.

Forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune, Agder

Fastsatt av Arendal bystyre i møte 17.12.2020 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å forebygge spredning av SARS-CoV-2 ved å legge til rette for effektiv smitteoppsporing. Forskriften gjelder i Arendal kommune.

§ 2. Skjenkesteder og restauranter
Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel fra kommuneoverlegen skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

§ 3. Ansvar
Arendal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2021.

Fortsatt ønske om å registrere gjester som samtykker til dette på steder som ikke skjenker alkohol

Kriseledelsen i Arendal oppfordrer også serveringssteder som ikke skjenker alkohol til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet.

Dette gjelder for registreringen:

 • Informer gjestene om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares. 
 • Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. 
 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.
 • Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
 • Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.
 • Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. 

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Her finner du informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for en slik registrering.

Retningslinjer til serveringssteder

Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det er fortsatt svært viktig at alle følger smittevernreglene som gjelder for å hindre spredning av koronaviruset. Les mer om hva som menes med smittevernfaglig forsvarlig drift på helsedirektoratet.no.

Sikre at gjester kan holde 1 meters avstand til personer i annen husstand

 • Plasser bordene og stolene slik at det blir avstand på 1 meter
 • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre
 • Unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken
 • La all bestilling og betaling skje ved bordene.

Bordservering

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

Rutiner for god hygiene og godt renhold må overholdes

 • Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomater
 • Håndsprit bør finnes ved hvert bord
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.
 • Unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver og lignende som går videre fra gjest til gjest.
 • Bruk kortbetaling. Forsøk å unngå kontant betaling.

Arrangementer på serveringssteder

Se hva som gjelder for arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder på helsedirektoratet.no. 

Retningslinjene er utarbeidet av kommunens smittevernoverlege og følger de viktigste retningslinjene i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet covid-19-forskriftens § 14a.

Veileder fra Mattilsynet

Mattilsynet har gitt råd til praktisering av reglene.

Tilsyn

Etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Kommunen vil følge med på om serveringsbransjen overholder reglene. Både varslede og uvarslede tilsyn kan bli aktuelt og vi vil benytte de muligheter som ligger i folkehelseloven §§ 14-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt, stenging) til å sørge for at serveringsstedene overholder regelverket.

Etter smittevernloven § 4-10 første ledd skal politiet bistå med gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene.

Plakater