Servering og smittevern

Informasjon til serveringssteder i Arendal

Serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Kommunen ønsker å minne om at målet fortsatt er å hindre smitte av koronaviruset. Det er derfor viktig at alle følger smittevernsreglene. 

Retningslinjer til serveringsbransjen

Sikre at besøkende og personell kan holde 1 meters avstand

 • Plasser bordene og stolene slik at det blir avstand på 1 meter - det skal være minst 1 meter mellom hver person
 • Unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken.
 • La all bestilling og betaling skje ved bordene.

Rutiner for god hygiene og godt renhold må overholdes

 • Bruk kortbetaling. Forsøk å unngå kontant betaling.
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.
 • Unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver e.l. som går videre fra gjest til gjest.
 • Ikke server mat som buffet.

Retningslinjene er utarbeidet av kommunens smittevernoverlege og følger de viktigste retningslinjene i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Veileder og bransjenorm

NHO har utgitt en bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter. Vi anbefaler aller serveringssteder i Arendal å følge denne. 

Mattilsynet har også gitt råd til praktisering av reglene.

Lovverk og tilsyn

Covid-19-forskriften 

Kommuneoverlegens tolkning av covid-19-forskriften

Basert på observasjoner og tilbakemeldinger fra utelivsbransjen har kommuneoverlegen laget en presisering av COVID-19 forskriften for Arendal kommune. 

Følgende er gjeldende i Arendal kommune f.o.m 10/07/20:

Steder med skjenkebevilling

 • Skal overholde gjeldende retningslinjer ift smittevern/ ha smittevernfaglig forsvarlig drift etterCovid-19-forskriftens §14a
 • Skal sørge for at 1 meters avstand kan overholdes mellom personer i forskjellig husstand
 • Holde 1 meters avstand mellom sittegruppene/bordene
 • Anbefalingen er 6-mannsbord, men ved faste langbord skal det være mulig for gjester å holde 1 meters avstand til andre utenfor egen husstand.  Fjern stoler og sett tilbake hvis store husstander kommer
 • Bestilling og servering skal skje ved bordene, ikke ved bar/disk. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Dette opphører 15 juli, men §14a er fortsatt gjeldende med tanke på drift.
 • Bestikk (svarende til antall gjester ved bordet), servietter, krydder, ketchup/sauser og liknende skal bringes til bordet av personalet, ikke stå fremme på bordene 
 • Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomater
 • Håndsprit bør finnes ved hvert bord
 • Det bør markeres 1 meters avstandsmerker på utsiden av gjerdene til serveringsstedet slik at kunder lett kan holde avstand ved evt. kødannelse
 • Vurder gjerder/ mulighet for fysisk skille i køen 
 • Vurder å ha en smittevernansvarlig ansatt per vakt

Steder uten skjenkebevilling:

 • Skal overholde gjeldende retningslinjer ift smittevern/ ha smittevernfaglig forsvarlig drift etter §14a
 • Skal sørge for at 1 meters avstand kan overholdes mellom personer i forskjellig husstand
 • Holde 1 meters avstand mellom sittegruppene/bordene
 • Anbefalingen er 6-mannsbord, men ved faste langbord skal det være mulig for gjester å holde 1 meters avstand til andre utenfor egen husstand.  Fjern stoler og sett tilbake hvis store husstander kommer
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Dette opphører 15 juli, men §14a er fortsatt gjeldende med tanke på drift
 • Bestikk, servietter, krydder, ketchup/sauser og liknende skal bringes til bordet av personalet, ikke stå fremme på bordene
 • Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomaten
 • Håndsprit bør finnes ved hvert bord
 • Vurder markering med 1 meters avstandsmerker på utsiden av gjerdene til serveringsstedet slik at kunder lett kan holde avstand ved evt kødannelse
 • Vurder gjerder/ mulighet for fysisk skille i køen 
 • Vurder å ha en smittevernansvarlig ansatt per vakt

Arrangementer:

 • Dersom man skal arrangere en konsert eller liknende arrangement, etter §13 i covid-19 forskriften, skal det være en ansvarlig arrangør og maksimalt 200 mennesker til stede
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementet kommer i tillegg til de 200 gjestene
 • Helsedirektoratet er tydelige på at der det utendørs er 1 x scene skal det være 1 x arrangør og maks 200 x personer
 • Det er ikke er lovlig å dele opp publikum i flere grupper på 200 mennesker samtidig. For eksempel å selge 200 billetter på restaurant A og 200 billetter på restaurant B
 • Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven §3.6
 • Arrangøren skal bidra til «syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene», jf. covid-19-forskriften § 13 (tredje og fjerde ledd)
 • Dersom andre personer utenfor arrangementsområdet kan høre musikken fra arrangementet (altså ikke har betalt billett eller er en del av arrangementet), må det godtas at disse faller utenfor definisjonen av hva som er et arrangement

Tilsyn

Etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Kommunen vil følge med på om serveringsbransjen overholder reglene. Både varslede og uvarslede tilsyn kan bli aktuelt og vi vil benytte de muligheter som ligger i folkehelseloven §§ 14-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt, stenging) til å sørge for at serveringsstedene overholder regelverket.

Etter smittevernloven § 4-10 første ledd skal politiet bistå med gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene.