Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning til bedrifter som trenger støtte pga. koronaviruset.
Frist for å søke er 30. april 2021.
Les mer om ordningen.

Næring, økonomi og NAV

Næringslivet i Arendal

Det er en krevende situasjon for næringsdrivende i Arendal kommune, som ellers i landet.

Vi i kommunens næringsavdeling vil holde oss oppdatert på aktuell informasjon til næringslivet fra NAV, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre, og formidle dette videre. Spesielt vil vi prøve å holde de små- og mellomstore bedriftene informert om de viktigste tiltakene.

Informasjon til gründere og små- og mellomstore bedrifter

Følg med på etablerersenterets nettside www.grunderweb.no

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Smittevernstiltak

Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte.
Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
Helsedirektoratets råd til varehandelen

Trenger din bedrift utstyr?

Arendal Festival Supply AS er opprettet av bl.a. Arendal kommune, og kan tilby utleie av utstyr til bedrifter som kan være aktuelt i koronasituasjonen. De har lager på Hove Leirsenter og Havstad. De ordner med transport, vask  og septikservice. Se mer på arendalfestivalsupply.no

Finansieringsordninger

Vi har laget en oversikt over noen av de offentlige støtteordningene som er rettet inn mot næringslivet.

Dette er ikke en uttømmende liste over alle tilskuddsordninger, men vi håper den kan være til hjelp i arbeidet med å finne relevante ordninger.

Kommunale ordninger

Regionalt næringsfond

Fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter.

Arendal kommunes næringsfond

Næringsutvikling i Arendal kommune - der andre tilskuddsordninger ikke dekker. Ta kontakt med oss i næringsavdelingen.

Konsesjonskraftfondet

Næringsutvikling i Arendal kommune - der andre tilskuddsordninger ikke dekker. Ta kontakt med oss i næringsavdelingen.

Fylkeskommunale ordninger

Regional næringsutvikling

Prosjekter eller tiltak som fremmer nye forretningsideer eller som bidrar til nyskapende og bærekraftig næringsutvikling i regionen.

BIO (bedriftsintern opplæring)

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Regionalt forskningsfond

Skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon.

Forskningsmobilisering Agder

Stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser.

Innovasjon Norge

Innovasjonslån

Kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

Oppstartslån

Finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet.

Mentorordning

Erfarne personer i næringslivet blir mentor for oppstartsbedriften.

Ekstrardinært innovasjonstilskudd

Bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked. 

Tilskudd til innovasjonskontrakter

Samarbeid med en kunde om et innovativt prosjekt som har internasjonalt potensial.

Vekstgarantiordningen

Styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Bioøkonomiordningen

Utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog. 

Tilskudd til miljøteknologi

Prøve ut miljøteknologiløsninger og gjøre produktet klart for et større marked. 

EU-finansiering

Finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial. 

Bedriftsnettverk

Bedrifter med vekstambisjoner som ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter. 

Innovasjonspartnerskap

Offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

PILOT-E

Virksomheter som skal utvikle løsninger for å få ned klimagassutslipp og bidra til mer effektiv energibruk i Norge og internasjonalt.

Norges Forskningsråd

Skattefunn

Skattefradragsordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

NæringsPhD

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet. 

Demonstrasjonsprosjekt

Forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. 

Pilot-X

To eller flere norske virkemiddelaktører går sammen om et sømløst tilbud til næringsaktører på utvalgte tematiske områder. 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. 

Avanserte produksjonsprosesser

Forskningsrådet skal bidra til at norsk næringsliv omstiller seg ved at de utvikler eller tar i bruk nye, avanserte produksjonsteknologier. Dette betyr produksjonsprosesser som er avhengige av utvikling eller bruk av avansert IKT, materialer, kjemikalier eller andre stoffer eller nye produksjonsmuligheter som utvikles fra fysikk, kjemi og biologi, eksempelvis nano- og bioteknologi.

Brukerstyrt innovasjonsarena

Næringslivet tar initiativ til prosjektene, og utgangspunktet er bedriftenes egne strategier og behov. Prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial.

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en sentral driver for omstilling og innovasjon i næringer, samfunnet og enkeltmenneskers liv. Forskningsrådet skal bidra til å få frem relevant kompetanse, bygge fagmiljøer og sørge for at forskningsresultater kommer til anvendelse gjennom samhandling mellom forskningsaktører, næringsliv og offentlig sektor.

IKTPluss

Ny kunnskap og teknologi skal gi løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet. IKT-faglig fokus er data og tjenester, kompleksitet og robusthet samt et trygt informasjonssamfunn.

ENOVA

ENOVA

Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter.

Andre statlige ordninger

Lånegarantiordning

Skal sikre selskaper tilgang på likviditet, gjennom økt tilgang på bankfinansiering. Bedriftene søker om lån fra sin bank, hvor staten garanterer for 90 % av lånet.

Kompensasjonsordningen

En støtteordning som kompenserer for fallende omsetning hos bedrifter, på bakgrunn av Corona-krisen og smitteverktiltakene. Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som opplever en betydelig nedgang i omsetningen.

 

Informasjon om permittering

For arbeidsgivere

Se NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer 
Nav Agder sendte 17. mars ut et brev med råd og tips til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser. Les brevet på nettsiden til Arendal næringsforening. 

Er du blitt permittert?

Da kan du ha rett på dagpenger. Du må registrere deg digitalt på nav.no. 
Her registrerer du deg som arbeidssøker og søker om dagpenger. Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker. 

NAV Arendal

På grunn av smittesituasjonen i Arendal kommune har NAV Arendal innført restriksjoner i forhold til fysisk oppmøte. Vårt publikumsmottak holder åpent som vanlig mandag-fredag 1200-1500. Vi behandler henvendelser fortløpende men vil kreve bruk av digitale løsninger med mindre det er en nødssituasjon. 

Du kommer enklest i kontakt med NAV via nettsiden: www.nav.no

Bruk gjerne vår chat-tjeneste og skriv til oss. Dette gjelder foreløpig tom 25.03.21, men vurderes fortløpende i forhold til smittesituasjonen i kommunen. 

Åpningstider publikumsmottaket: mandag - fredag kl. 12:00 - 15:00
Åpningstider NAV telefonen (55 55 33 33): mandag – fredag kl. 09:00-15:00

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

Veiviser fra NAV

Informasjon om nasjonale krisepakker

Råd om håndtering av covid-19 på skip

Folkehelseinstituttet har opprette en nettside med råd om håndtering av covid-19 på skip.

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.