Helsetjenester

Besøkskontroll på alle bo- og omsorgsinstitusjoner

Oppdatert 5. juni:

Den 27. mai kom Helsedirektoratet med ny veileder for besøksordning på bo- og omsorgsinstitusjoner. Den nye veilederen åpner nå for besøk på institusjon, men besøket må alltid avtales i forkant. Det er fortsatt viktig å hindre smitte på institusjonene og derfor har vi laget rutiner for besøksordningen:

Generelle bestemmelser smitteforebygging

 • Det er besøks- og adgangskontroll på alle institusjoner i kommunen.
 • Hvis du har luftveissymptomer eller feber, kan du ikke komme på besøk.
 • Du må avtale alle besøk med institusjonen i forkant. Vi loggfører hvem som kommer pga. eventuell smittesporing.
 • Vi vurderer lengde, tidspunkt og antall besøk ut ifra kapasitet på hver avdeling.
 • Det er maks to besøkende til en beboer (dette kan vi tilpasse hvis utearealene tilsier det).
 • Alle som kommer på besøk må gjennomføre håndvask/desinfisering før dere kommer inn til besøksområdet og når dere går ut.
 • Vi oppfordrer besøkende til å holde 1 meters avstand til den dere besøker. Dere bør unngå fysisk kontakt.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere (for å unngå større smittespredning).
 • Hvis du har avtale om besøk inne på rommet til en beboer, skal du gå direkte til og fra rommet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger, fellesareal, cafeer/kantiner e.l. 
 • Hvis du har med mat, må både du og den du besøker vaske hendene før dere spiser. Institusjonen kan ikke tilrettelegge med servise o.l.
 • Du kan ha med gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren
 • Besøksordningen avsluttes dersom det blir påvist Covid- 19-smitte på institusjonen

Planlegging av besøk

Hver institusjon har egne besøkstider. Ring institusjonen for å avtale tid senest dagen før, og gjerne i god tid på forhånd.

Vi fører navn på alle besøkende. Dette gjør vi for å kunne følge opp et eventuelt smitteutbrudd og ha oversikt over personer som har vært i kontakt med oss. Dersom du får luftveissymptomer/ blir syk innen 48 timer etter besøket ønsker vi at du varsler oss.

Gjennomføring av besøket

Du møter opp på avtalt sted. Ansvarlig for besøket vil vise deg hvor besøket skal foregå, og gi deg en rask orientering av smittevernsreglene som beskrevet over. 

Tusen takk for at dere tar smittevernet på alvor. Velkommen!

Luftveisklinikk i Arendal

For å hindre spredning av korona på kommunens legekontorer, er det åpnet en egen luftveisklinikk utenfor legevakten på Arendal sykehus. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveisklinikken og få en time til pasienten der. 

NB: Du kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen din som kan henvise deg til luftveisklinikken. Alle som møter opp på klinikken uten avtale vil bli avvist ved døren. 

Luftveisklinikken holder stengt i juli. Fastlegen behandler pasienter som har mistanke om smitte denne måneden. 

Hjemmetjenesten - smittevernsrutiner

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for smittevernrutiner i møte med pasientene. Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

Informasjonsbrev til alle pasienter og pårørende med hjemmetjenester og/eller trygghetsalarm

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det viktig for oss at pasienter og pårørende er trygge på tilbudet vi gir. Situasjonen krever at vi alle tar noen ekstra forholdsregler. Her er litt informasjon om hvordan vi kan sikre best mulig tjenester framover. 

Slik begrenser vi smittespredning
Det viktigste er å begrense smittespredningen så langt det er mulig. Vi ber derfor alle om å følge smittevernreglene nøye:

 • At alle utfører grundig håndvask 
 • Hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken 
 • Begrense besøk i hjemmet til den nærmeste familie
 • Ha såpe og papir tilgjengelig for hjemmesykepleiens medarbeidere

Hvordan sikrer vi gode tjenester under epidemien?
Hjemmesykepleien har helt siden Covid-19-utbruddet kom, forberedt oss på at det kan bli nødvendig å justere innholdet i tjenesten etter hvert som situasjonen utvikler seg. 
Vi har blant annet gjort grundige vurderinger av hver pasients behov for forsvarlige tjenester. 
Vi kan få en situasjon der ansatte er i karantene. Dette kan føre til at innholdet i tjenesten må endres i perioder. Hvis det skjer, vil du som pasient og eventuelle pårørende bli varslet. Vi skal alltid sikre at du får nødvendige tjenester som ivaretar liv og helse. 

Gi oss beskjed hvis du ikke føler deg helt frisk
Vi ber om at du som er pasient eller pårørende tar kontakt med hjemmesykepleien før avtalt besøk hvis du får luftveissymptomer, feber og nedsatt almenntilstand. Da kan vi vurdere om det er behov for økte smitteverntiltak og oppfølging. Dette gjelder også deg, som tar kontakt med oss på trygghetsalarm.

Bruker hjemmesykepleien munnbind?
Vi har fått flere spørsmål om man kan forvente at hjemmesykepleien bruker munnbind i alle møter med pasienter. Det er begrenset tilgang på smittevernutstyr både lokalt og nasjonalt. Derfor må de ansatte ta en vurdering av når det er behov for å bruke munnbind. Vi vil selvsagt bruke munnbind og eventuelt annet smittevernutstyr i de situasjoner der det er nødvendig. I noen sammenhenger vil vi også oppfordre pasienter til å bruke munnbind. 

Gradvis gjenåpning av helsetilbud

Arendal kommune følger helsedirektoratets anbefalinger om å åpne ulike tilbud gradvis opp. Følg med på den enkelte tjenestes nettside for oppdatert informasjon om tilbudet. 
Du finner mer informasjon under hver enkelt tjeneste.

Smittevernutstyr

Alle enheter har laget oversikt over smittevernutstyr og laget prosedyrer for bruk av dette.  Vi tar kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr og vi jobber med å få nødvendig utstyr og prosedyrer til institusjoner og hjemmesykepleie.

Korona-avdeling på Myratunet

Arendal kommune har opprettet en egen avdeling for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Den gjelder pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelse, men som har behov for økt medisinsk bistand. Avdelingen er på Myratunet og har pr. i dag 9 sengeplasser. 

Er du helsepersonell? Vi trenger deg

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Les mer og registrer deg her