Helsetjenester

Adgangskontroll på alle bo- og omsorgsinstitusjoner, omsorgsboliger og bofellesskap

Vi ønsker å beskytte pasientene som bor på våre institusjoner. Det er derfor viktig å hindre smitte, så langt det lar seg gjøre. Etter pålegg fra helsemyndighetene har vi derfor innført adgangskontroll.

Det betyr at alle våre institusjoner og boliger vil holdes stengt for besøk. Hvis du er pårørende til en person som er i siste livsfase, tar vi selvsagt kontakt med deg og ordner et besøk. For å verne om de svakeste og eldste må vi dessverre også praktisere strenge begrensninger for disse pasientene. Tusen takk for at du viser hensyn.

Luftveisklinikken i Arendal

For å hindre spredning av korona på kommunens legekontorer, er det åpnet en egen luftveisklinikk i Arendal. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveispoliklinikken og få en time til pasienten der. På denne måten unngår vi at pasienter med mistanke om koronasmitte kommer inn på de vanlige legekontorene og utsetter andre i risikogrupper for unødvendig smitteeksponering. Luftveisklinikken er i Nedeneshallen, Natvigveien 66.

NB: Du kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen din som kan henvise deg til luftveisklinikken. Alle som møter opp på klinikken uten avtale vil bli avvist ved døren. Har du luftveisinfeksjoner? Ring fastlegen din.

Korona-avdeling på Myratunet

Arendal kommune har opprettet en egen avdeling for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Den gjelder pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelse, men som har behov for økt medisinsk bistand. Avdelingen er på Myratunet og har pr. i dag 9 sengeplasser. 

Er du helsepersonell? Vi trenger deg

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Les mer og registrer deg her

Tiltak for å sikre bemanning

For å sikre god bemanning i ukene fremover, gjør vi flere tiltak. Vi vurderer omplassering av ansatte fra tjenester som stenges, også ansatte uten helsefaglig bakgrunn.  Vi vurderer også omplassering av helsepersonell fra stab og støttetjenester. I tillegg vurderer vi å tilby personer som jobber deltid full stilling i en periode.

Smittevern

Alle tjenester innen helse og omsorg i Arendal kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for basale smittevernrutiner i møte med pasientene. Dette innebærer at vi vil søke å beskytte personell og pasienter slik at smitte ikke overføres.
Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

VI ber pasienter og pårørende som mottar tjenester fra Arendal kommune om å informere tjenesten hvis de har akutte luftveissymptomer. 

Smittevernutstyr

Alle enheter har laget oversikt over smittevernutstyr og laget prosedyrer for bruk av dette.  Vi tar kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr og vi jobber med å få nødvendig utstyr og prosedyrer til institusjoner og hjemmesykepleie.

Stengte eller reduserte helsetilbud

Alle dagsentre og andre aktivitetstilbud i Arendal er stengt 

Aktivitet på alle dagsentre er avlyst. Aktiviteter for voksne og frisklivssentralen er også avlyst.

Tilbud ved helsetjenester til barn, unge og familier

Mange tjenester har redusert tilbud eller nye rutiner i forbindelse med koronaviruset. Vi har lagt ut oppdatert informasjon på tjenestens side. Se helsetjenester til barn, unge og familier.

Tilbud innen psykisk helse

Mange tjenester har redusert tilbud eller nye rutiner i forbindelse med koronaviruset. Vi har lagt ut oppdatert informasjon på tjenestens side. Se tjenester under psykisk helse.

Fysioterapikontorer stengt

Etter pålegg fra helsemyndighetene er fysikalske institutter og fysioterapeuter stengt f.o.m. 16. mars. Hvis du trenger fysioterapi som et ledd i nødvendig helsehjelp kan du ta direkte kontakt med din fysioterapeut på telefon. Fysioterapeuten vil vurdere hva som er kritisk nødvendig, og alternative løsninger for pasientkontakt vil bli vurdert. 

Østre Agder krisesenter

Tilbudene ved Østre Agder krisesenter gis som normalt: http://www.krisesenteret.no/