Helsetjenester - koronatiltak

Besøkskontroll på alle bo- og omsorgsinstitusjoner

Helsedirektoratets veileder for besøksordning på bo- og omsorgsinstitusjoner åpner for besøk på institusjon, men besøket må alltid avtales i forkant. Det er fortsatt viktig å hindre smitte på institusjonene og derfor har vi laget rutiner for besøksordningen.

Besøk etter reise utenfor Norge

Besøkende som har vært utenfor Norge må vente 10 dager før de kan besøke beboere på institusjon. Ansatte må spørre besøkende om dette når de ringer for å avtale besøk.

Vi fraråder at man besøker beboere på omsorgsboliger og bofelleskap første 10 dager etter reise utenfor Norge. 

Generelle bestemmelser smitteforebygging

 • Det er besøks- og adgangskontroll på alle institusjoner i kommunen.
 • Hvis du har luftveissymptomer eller feber, kan du ikke komme på besøk.
 • Du må avtale alle besøk med institusjonen i forkant. Vi loggfører hvem som kommer pga. eventuell smittesporing.
 • Vi vurderer lengde, tidspunkt og antall besøk ut ifra kapasitet på hver avdeling.
 • Det er maks to besøkende til en beboer (dette kan vi tilpasse hvis utearealene tilsier det).
 • Alle som kommer på besøk må gjennomføre håndvask/desinfisering før dere kommer inn til besøksområdet og når dere går ut.
 • Vi oppfordrer besøkende til å holde 1 meters avstand til den dere besøker. Dere bør unngå fysisk kontakt.
 • Besøkende skal holde 2 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere (for å unngå større smittespredning).
 • Hvis du har avtale om besøk inne på rommet til en beboer, skal du gå direkte til og fra rommet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger, fellesareal, cafeer/kantiner e.l. 
 • Hvis du har med mat, må både du og den du besøker vaske hendene før dere spiser. Institusjonen kan ikke tilrettelegge med servise o.l.
 • Du kan ha med gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren
 • Besøksordningen avsluttes dersom det blir påvist Covid- 19-smitte på institusjonen

Planlegging av besøk

Hver institusjon har egne besøkstider. Ring institusjonen for å avtale tid senest dagen før, og gjerne i god tid på forhånd.

Vi fører navn på alle besøkende. Dette gjør vi for å kunne følge opp et eventuelt smitteutbrudd og ha oversikt over personer som har vært i kontakt med oss. Dersom du får luftveissymptomer/ blir syk innen 48 timer etter besøket ønsker vi at du varsler oss.

Gjennomføring av besøket

Du møter opp på avtalt sted. Ansvarlig for besøket vil vise deg hvor besøket skal foregå, og gi deg en rask orientering av smittevernsreglene som beskrevet over. 

Tusen takk for at dere tar smittevernet på alvor. Velkommen!

Hjemmetjenesten - smittevernsrutiner

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for smittevernrutiner i møte med pasientene. Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

Informasjonsbrev til alle pasienter og pårørende med hjemmetjenester og/eller trygghetsalarm

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det viktig for oss at pasienter og pårørende er trygge på tilbudet vi gir. Situasjonen krever at vi alle tar noen ekstra forholdsregler. Her er litt informasjon om hvordan vi kan sikre best mulig tjenester framover. 

Slik begrenser vi smittespredning
Det viktigste er å begrense smittespredningen så langt det er mulig. Vi ber derfor alle om å følge smittevernreglene nøye:

 • At alle utfører grundig håndvask 
 • Hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken 
 • Begrense besøk i hjemmet til den nærmeste familie
 • Ha såpe og papir tilgjengelig for hjemmesykepleiens medarbeidere

Hvordan sikrer vi gode tjenester under epidemien?
Hjemmesykepleien har helt siden Covid-19-utbruddet kom, forberedt oss på at det kan bli nødvendig å justere innholdet i tjenesten etter hvert som situasjonen utvikler seg. 
Vi har blant annet gjort grundige vurderinger av hver pasients behov for forsvarlige tjenester. 
Vi kan få en situasjon der ansatte er i karantene. Dette kan føre til at innholdet i tjenesten må endres i perioder. Hvis det skjer, vil du som pasient og eventuelle pårørende bli varslet. Vi skal alltid sikre at du får nødvendige tjenester som ivaretar liv og helse. 

Gi oss beskjed hvis du ikke føler deg helt frisk
Vi ber om at du som er pasient eller pårørende tar kontakt med hjemmesykepleien før avtalt besøk hvis du får luftveissymptomer, feber og nedsatt almenntilstand. Da kan vi vurdere om det er behov for økte smitteverntiltak og oppfølging. Dette gjelder også deg, som tar kontakt med oss på trygghetsalarm.

Bruker hjemmesykepleien munnbind?
Vi har fått flere spørsmål om man kan forvente at hjemmesykepleien bruker munnbind i alle møter med pasienter. Det er begrenset tilgang på smittevernutstyr både lokalt og nasjonalt. Derfor må de ansatte ta en vurdering av når det er behov for å bruke munnbind. Vi vil selvsagt bruke munnbind og eventuelt annet smittevernutstyr i de situasjoner der det er nødvendig. I noen sammenhenger vil vi også oppfordre pasienter til å bruke munnbind. 

Gjenåpning av helsetjenester

De fleste helsetjenester i Arendal kommune har nå normalt tilbud, med noen tilpasninger på grunn av reglene for smittevern.

Du finner informasjon om spesielle tiltak under den enkelt tjeneste.

Trenger du noen å snakke med?

Her har vi samlet en oversikt over ressurser og hjelpetelefoner som du kan kontakte.

Tilbud om digital hjemmeoppfølging 

Hvis du har fått påvist smitte eller har symptomer på smitte, kan du registrere deg for digital oppfølging. Tjenesten er gratis og er kun for innbyggere i Agder som er over 18 år. Målet er å stoppe smitte og sikre at forverring av sykdommen kan identifiseres raskt.

Vi minner om at alle som har symptomer på smitte, bør teste seg. Les mer om testing og prøvesvar her. 

Slik kommer du i gang

 1. Registrer deg via denne nettsiden (Bruk Chrome nettleser)
 2. Vi anbefaler at du laster ned appen Digital Hands. Da kan du ha videosamtaler med Telemedisinsk sentral ved behov. Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Kontakt telemedisinsk sentral

Vi er bemannet med helsepersonell og er åpen alle hverdager fra kl. 09-15. Vi som jobber med digital hjemmeoppfølging kan ikke svare på spørsmål om testing. 
Tlf: 90 25 03 31