Barnehager og skoler

Åpning av barnehager

Fra 27. mai har alle kommunale barnehager minst 8 timers åpningstid.

Nasjonal veileder om smittevern i barnehager

Den nasjonale veilederen gir råd om smitteforebyggende tiltak i barnehagene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte i barnehagen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. Veilederen inneholder også en detaljert sjekkliste for smittevern i brarnehager.

Alle barnehager i Arendal kommune følger veilederen og lager rutiner tilpasset egen barnehage.

Smittevernveileder for barnehager

Filmer for barn og voksne 

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeier er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, slik det framgår av veilederen.
Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene som langt på vei følger det de kommunale barnehagene gjør, med mindre det er spesielle forhold som tilsier noe annet.

Åpningstid

Barnehagene skal i utgangspunktet tilby normalt barnehagetilbud etter barnehageloven. Hvis det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevern, kan barnehagene redusere åpningstidene. Det er barnehageeier som har myndighet til å vedta dette, med hjemmel i covid-19-forskriftens §12 b. 

Foresatte med samfunnskritiske jobber

Barn som har foreldre med samfunnskritiske jobber, vil fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har innenfor barnehagens ordinære åpningstid.

 

Foreldrebetaling for barnehageplass

I Arendal følger vi de nasjonale føringene for å gjenoppta foreldrebetaling. Regjeringen har bestemt at foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede har et omsorgstilbud i barnehagen, skal betale fra 14. april. Les regjeringens pressemelding om foreldrebetaling.

Fritak for foreldrebetaling i perioden 13. mars - 13. april

Alle landets barnehager har vært stengt siden fredag 13. mars. For perioden fra 13. mars – 13. april skal ingen foreldre, heller ikke de som har hatt omsorgstilbud for sine barn i denne perioden, betale for barnehage.

Betaling fra og med 14. april

Fra og med 14. april gjenopptas foreldrebetaling for de som har fått omsorgstilbud. Foreldrene skal betale det samme som de gjorde før stengingen, uavhengig av tilbudets omfang.

Betaling fra og med 20. april

Fra og med 20. april skal foreldrebetaling gjenopptas for alle barn som får tilbud om barnehageplass. Dette gjelder selv om foreldrene av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen.

Betaling ved redusert åpningstid

Hvis barnehagen har redusert åpningstid må du fortsatt betale det samme som du gjorde før stengning. Det er kun hvis barnehagen stenger med hjemmel i smittevernloven at foreldre ikke skal betale for barnehageplassen. 

Mulighet for å søke om reduksjon av foreldrebetaling

For mange familier vil det kunne være utfordrende å betale full pris i barnehagen fordi en del foreldre har hatt nedgang i inntekt som følge av for eksempel permitteringer.

De som har behov for redusert betaling på grunn av nedgang i inntekt kan søke via kommunens nettside. Vi prioriterer disse søknadene og behandler dem så fort som mulig. Søk om redusert foreldrebetaling

Refusjon og betaling for kommunal barnehageplass

Slik blir utregningen av betalingen for mars, april og mai:

Til dere som ikke har hatt barnehagetilbud

 • Dere skal ikke betale for 19 dager i mars.
 • Dere får ikke regning i april, men skal betale for 11 dager i perioden fra 20. april.
 • Det betyr at det er 8 dager dere ikke skal betale for (19 dager – 11 dager = 8 dager)
 • Fakturabeløpet i mai vil derfor være redusert med 8 dager.

Til dere som har hatt omsorgstilbud

 • Dere får refundert betaling for 19 dager i mars.
 • Dere får ikke regning i april, men skal betale for 15 dager i perioden fra 14. april.
 • Det betyr at det er 4 dager dere ikke skal betale for (19 dager – 15 dager = 4 dager)
 • Fakturabeløpet i mai vil derfor være redusert med 4 dager.

På grunn av endringene vil fakturaen bli sendt ut senere i mai.

Åpning av skoler

Fra og med 13. mai var alle elever i Arendal tilbake på skolen. 

Nasjonal veileder om smittevern for skoler

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn

Filmer for barn og voksne 

Informasjon til foreldre om skolehverdagen 

Skole – informasjon om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon fra utdanningsdirektoratet.

 

Refusjon, betaling og oppsigelse av SFO 

Fritak for foreldrebetaling i perioden 13. mars - 27. april

Alle landets SFO har vært stengt siden fredag 13. mars. For perioden fra 13. mars – 27. april skal ingen foreldre betale for SFO.

Betaling fra og med 27. april

Fra og med 27. april skal foreldrebetaling gjenopptas for alle barn som får tilbud om SFO-plass. Dette gjelder selv om foreldrene av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen.

Faktura for mai

Utregningen for mars, april og mai blir slik:

 • Dere skal ikke betale for 19 dager i mars. Dette trekkes fra på faktura for mai.
 • Dere skal betale for 4 dager i april (27.-30. april.) Dette legges på faktura for mai.
 • Det blir fakturert ordinært for mai etter den avtalen dere har.
 • Der sendes ikke regning for april og det er en forutsetning at dere har betalt faktura for mars som normal.
SFO - utregning - korona
Regneeksempel full plass Regneeksempel redusert plass
Faktura for mai – full plass 2820 kr Faktura for mai – redusert plass 2200 kr
Fratrekk for mars – full plass - 1728 kr Fratrekk for mars – redusert plass -1348 kr
Tillegg for april – full plass + 364 kr Tillegg for april – redusert plass + 284 kr
Faktura for mai – full plass = 1456 kr Faktura for mai – redusert plass = 1136 kr

Oppsigelse av SFO

På grunn av koronasituasjonen er behovet for SFO endret for mange. Mange er permiterte og det er ikke mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO slik det er i barnehagene. Derfor har formannskapet vedtatt at det er en måneds oppsigelsesfrist for våren 2020. Endringen gjelder til 31.07.20. 
Du kan endre og si opp plassen på SFO-sidene.

Skoleskyss 

Skoleskyssen går som normalt for de barna som har rett på skoleskyss. AKT setter opp skyss til skolenes ordinære start- og sluttider. På AKTs nettside finner du oppdatert informasjon om skoleskyss og smitteverntiltak. 

Har du mulighet til å komme deg til skolen uten å bruke skoleskyss? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller bli kjørt til skolen. Dette vil gjøre det tryggere for de som er helt avhengig av skoleskyss. 

Spesialskyss går som normalt, men husk å gi beskjed hvis ditt barn ikke har behov for dette tilbudet nå.

Skriftlig eksamen er avlyst

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst
Les mer på udir.no

Barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver

Barnehagebarn og skoleelever under 12 år som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få tilbud i sin barnehage og barneskole. Se liste over personell som skal defineres å ha samfunnskritiske funksjoner.

Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass. Tilbudet gjelder kun når det ikke finnes andre muligheter for barnepass. 

Barn med særskilte behov

Barn med særlige behov skal få et tilbud på den skolen de tilhører hvis det er behov for det. Tilbudet gjelder innenfor skolens/SFO's ordinære åpningstid.

Omsorgspenger - hjemme med barn

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.
Se også NAVs svar på ofte stilte spørsmål om koronavirus og bruk av omsorgspenger, blant annet om omsorgspenger ved redusert åpningstid i barnehagen.

Har du erfaring fra skole eller barnehage?

Vi kartlegger personell med erfaring fra skole og barnehage som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Les mer og registrer deg her.