Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 
 
Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.
 
BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.
 

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen.  Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.
 
Du har krav på tjenester organisert som BPA når du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
For mer informasjon om retteten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d
 

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.  Det er tjenestekontoret eller saksbehandler for barn, unge og familier som behandler søknaden.
 

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen eller fra privat leverandør. Oversikt over private leverandører
 

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Praktisk bistand - Hjemmehjelp - priser
Inntekt Pris pr. time Maks. pris pr. måned
Årsinntekt under 2G (pr. mnd) kr 210 Maks. settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet
Årsinntekt 2 - 3 G kr 286 kr 1 807
Årsinntekt 3 - 5 G kr 450 kr 2 783
Årsinntekt over 5 G kr 528 kr 4 597

G = grunnbeløpet i folketrygden

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak

Tjenestekontor for barn og unge
Saksbehandler Tone Vålandsmyr
Tlf: 90 84 16 37
Saksbehandler Signy Haugen
Tlf: 91 80 19 60