Etisk råd - helse og levekår - Arendal kommune

Etisk råd - helse og levekår

Hva er etisk råd?

Etisk råd er et formelt oppnevnt og tverrfaglig råd i Arendal kommune, opprettet høsten 2019. Vi drøfter etiske spørsmål og dilemmaer innenfor tjenestene i helse og levekår. Etisk råd er et rådgivende organ som uttaler seg om anbefalte handlingsalternativer. Vi behandler ikke klagesaker.

Hvem kan kontakte etisk råd? 

Brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg kan ta kontakt med oss i etisk råd. Alle saker blir gjennom samtaler kartlagt og vurdert før de eventuelt tas inn til drøfting i rådet.

Hvordan kontakter du oss?

Send en e-post med din kontaktinformasjon og noen få linjer om saken til ingrid.kjorstad@arendal.kommune.no. Unngå å skrive personidentifiserende informasjon i e-posten.

Du kan også ta kontakt direkte på telefon til leder eller sekretær.

Hvem er vi?

Etisk råd er tverrfaglig sammensatt. Fire av medlemmene er innbyggere i Arendal kommune, de andre medlemmene er ansatte i kommunen. 

Trond S. Berg (leder)
Ingrid Kjørstad, (sekretær, seniorrådgiver i stab helse og levekår)

Eksterne medlemmer

Marianne Løge
Åsta Ledaal
Eileen Moneel
Per Woie

Interne medlemmer

Helene Rakeie
Lin Pedersen
Siw Øverland Knutsen
Solveig Arneberg Aamli
Ann-Kristin Andersen
Merethe Bicer

Varamedlem

Agnethe Tholle

Mandat

Etisk råd er en del av kommunens satsing på etikk og kvalitetsarbeid. 

Rådets hovedoppgave er å tilrettelegge, stimulere og bistå til en bredere dialog om etiske dilemmaer. Dette skal rådet gjøre gjennom tverrfaglig og systematisk drøfting. Etisk råd skal behandle henvendelser fra brukere, ansatte og pårørende og kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap. I etterkant skriver vi et referat fra den etiske refleksjonen, hvor vi gir råd om hva som kan være en mulig og riktig løsning.

Etisk råd skal:

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
  • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
  • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte
  • holde kommuneledelsen informert om arbeidet og utarbeide årsrapporter. 

Årsrapport Etisk råd 2019 (PDF, 462 kB)

Kontakt oss

Trond S. Berg
Leder
Tlf: 90 98 65 32

Ingrid Bie
Sekretær
Tlf: 90 61 99 34