Vi ser - Vi samhandler

Veilederen

Skjemaer

Kartlegginsverktøy

EPDS - Edinburgh Postnatale Depresjonsscore 

AAS - Abuse Assessment Screen

Oppvekstteam

Oppvekstteammøtet er et tverrfaglig møte for familier som ønsker hjelp fra kommunens ulike tjenester. 
Møter finner sted på Arendal Helsestasjon, Amfi Arena, 3. etasje.

Målgruppe: Familier med barn 0-6 år, med sammensatte vansker eller gravide og småbarnsfamilier der det er psykiske helseplager, rus og/eller vold i familien eller andre familieutfordringer som påvirker barnets oppvekstvilkår.

Forsamtale: Gravide /foreldre/foresatte innkalles til 1 – 2 samtaler for avklaring før eventuelt oppvekstteammøte. Koordinator leder samtalen og jordmor/helsesykepleier skriver notat i helsestasjonsjournalen. Målet er å trygge foreldrene og avklare veien videre.

I samtalen vurderes den gravides/foreldrenes/foresattes videre behov. Koordinator kan vise direkte til en tjeneste, eller hvor det er en sammensatt sak, innkalle oppvekstteamet. Sammen med foreldrene kommer en fram til hvem som skal inviteres inn til oppvekstteam-møte

Oppveksteamet kan bestå av:

  • Den gravide, evt. med partner
  • Barnets foreldre/foresatte
  • Familiens helsesykepleier og eller jordmor
  • Hvis barnet går i barnehage – en representant fra barnehagen
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Barneverntjenesten
  • Familietjenesten
  • Psykiatrisk sykepleietjeneste (psykisk helsetjeneste for voksne)

Innkalles ved behov: Fastlege, NAV, ABUP (avdeling barne- og ungdomspsykiatri), HABU (habiliteringsteam for barn og unge, ARA (avdeling rus- og avhengighetsbehandling), miljøarbeidertjeneste, evt. andre.

Har familien hatt kontakt med tjenestene tidligere, innkalles den som kjenner familien istedenfor fast representant.

Oppvekstteam – koordinator leder møtet og har ansvar for at det skrives referat i barnets journal på helsestasjonen.

Veien videre: Videre oppfølging avklares i møtet.

Hovedregelen vil være at det kalles inn til et Oppfølgingsmøte. Ansvarsgruppe kan bli aktuelt.

Viser det seg at familien har behov for langvarig oppfølging fra mer enn en tjeneste, informeres familien om rett til Individuell plan.

Hvem kan kontakte: Gravide/foreldre/foresatte, barnehager, jordmødre, helsesykepleier, PPT, barnevern,familietjenesten, psykisk helsetjeneste, fastleger og andre kan kontakte oppvekstteam-koordinator for avtale om forsamtale. Det er viktig at den gravide/foreldre/foresatte er med fra starten.

Kontaktinfo

Oppvekstteamkoordinatorer
Britt M. Hansen
Tlf. 488 82 208

Vara Elisabeth Hopstock
Tlf. 97669225

Besøksadresse
Arendal Helsestasjon
Amfi Arendal, 3. etg.
Vesterv.4
4836 Arendal