Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 574 750.- kr  kan søke om redusert pris. 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

 • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Få å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august, må fullstendig søknad være sendt inn innen 15. juni. Søknader som kommer inn etter 15. juni vil bli behandlet i august og vil gjelde fra september. 
 
Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt.
Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert år. 

Slik søker du

 1. Finn frem relevant dokumentasjon:
  Du må legge ved skattemeldingen for 2019  til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

  Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Send inn søknadsskjema: 
  Skjema - søk om redusert foreldrebetaling
  Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.