Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Revisjon av betalingsreglene skal politisk behandles i mars 2021.
Nye betalingsregler vil bli publisert når de er vedtatt

 

Betalingsregler for kommunale barnehager i Arendal
Gjelder fra 01.08.2019.

1. Oppholdsavgift

a) Oppholdsavgiften skal betales fra begynnerdato.

b) Endringer i oppholdstiden beregnes fra den 1. i hver måned.

c) Det betales for 11 måneder per år. Juli regnes som betalingsfri. Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 4 uker på sommeren, gir dette ikke betalingsreduksjon.

d) Betalingen skjer forskuddsvis med forfall den 20. hver måned. Ved manglende betaling for tildelt plass i barnehage sendes det varsel om oppsigelse av plass/inkassovarsel. Renter og gebyr vil da påløpe.

e) Ved redusert plass betales forholdsmessig prosentandel av full plass.

2. Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

3. Reduksjon av foreldrebetaling

a) Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling dersom prisen på barnehageplassen overstiger 6 % av husstandens samlede brutto inntekt.

b) For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Skjemaet ligger på siden om priser og betaling i barnehage. Skjemaet er elektronisk og foresatte må logge seg på via id-porten (MinId/BankId e.l)

c) Dokumentasjon er siste års selvangivelse, som skal legges ved søknaden. Med ”husstand” menes også samboer.

d) Godkjente søknader om redusert foreldrebetaling vil tre i kraft fra måneden etter at søknaden er mottatt, og for ett barnehageår av gangen.

e) Arendal kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Arendal kommune. Dette gjelder også for de private barnehagene.

f) Klageinstans ved foreldrebetaling er Klageutvalget i Arendal kommune. Klagefrist er 3 uker. 

4. Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringene.

a) Alle 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke. Inntektsgrensen vedtas hvert år av Stortinget i forbindelsen med budsjettarbeidet. Mer om inntekstgrenser og priser finnes på siden om priser og betaling i barnehage.

b) For å få gratis kjernetid, må det søkes på eget skjema. Skjemaet ligger på siden om priser og betaling i barnehage. Skjemaet er elektronisk hvor foresatte må logge seg på via id-porten (MinId/BankId e.l)

c) Dokumentasjon er siste års selvangivelse, som skal legges ved søknaden. Med ”husstand” menes også samboer.

d) Godkjente søknader om gratis kjernetid vil tre i kraft fra måneden etter at søknaden er mottatt, og for ett barnehageår av gangen.

e) Arendal kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Arendal kommune. Dette gjelder også for de private barnehagene.

f) Klageinstans ved foreldrebetaling er Klageutvalget i Arendal kommune. Klagefrist er 3 uker.

5. Fritak for oppholdsavgift

a) Dersom barnet er fraværende fra barnehagen grunnet sykdom, kan det gis betalingsfritak etter 4 uker. Søknad om fritak må være skriftlig, og legeerklæring for hele fraværet må legges ved.

6. Oppsigelse av plass

a) Gjensidig oppsigelsesfrist av barnehageplass er 1 mnd. regnet fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen fra foresatte skjer skriftlig til barnehagen. Det kreves betaling i oppsigelsestiden.

b) Dersom barn slutter etter 30.04. (oppsigelse sendt barnehagen etter 31.03.) medfører dette betaling i mai og juni måned.

c) Skyldes oppsigelsen flytting ut av kommunen, kan plassen beholdes t.o.m. 31.12. ved oppsigelse om høsten og ut barnehageåret ved oppsigelse etter 01.01.

7. Endring av regelverk

a) Endring av ” Regler for foreldrebetaling” og fastsetting av nye betalingssatser gjøres av bystyret.

b) Endringer iverksettes fra 01.01. Mulige endringer skal meddeles foreldrene skriftlig og i god tid, 3 måneder før iverksetting.

a. Nye betalingssatser behandles i forbindelse med kommunens årsbudsjett og iverksettes fra 01.01.

b. Endringer i regelverk eller betalingssatser som er til fordel for foreldrene kan bystyret vedta iverksatt umiddelbart etter at vedtaket er fattet.

c. I den grad det er forskjell mellom gjeldende vedtekter for kommunale barnehager og nye regler for foreldrebetaling for kommunale barnehager, gjelder de nye reglene for foreldrebetaling foran vedtektene.