Opptak og frister - Arendal kommune

Opptak og frister

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august når mange barn slutter fordi de skal begynne på skolen.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Slik søker du barnehageplass.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Retten til barnehageplass gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

  • Barn uten barnehageplass født før 1. september 2021 har rett til barnehageplass fra august 2022.
  • Barn uten barnehageplass født i september, oktober og november 2021 har rett til barnehageplass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Vi prøver å finne plass i nærheten av der du har ønsket plass.

Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass. 

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.
 
Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på foreldreportalen.
 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 
Klagen skal være skriftlig og sendes Arendal kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.
 
Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.
 
Ta gjerne kontakt med barnehagekontoret hvis du har spørsmål.
 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Les mer under Barn med spesielle behov.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den de har søkt  i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i midten av mars. Det er 8 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Dette er fordi veldig mange av de som er med i hovedopptaket har lovfestet rett til barnehageplass.

Etter første opptaksrunde blir det nye ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønsket barnehage.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.
 
Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak. 
 

Supplerende opptak

Søknader som kommer inn etter fristen/i løpet av barnehageåret, kalles supplerende.

Søknader til supplerende opptak vil bli satt på venteliste til de barnehagene som det er søkt til.

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 
 

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Personvern i Arendal kommune

Arendal kommune har utarbeidet en personvernerklæring hvor du kan lese hvordan kommunen behandler personopplysningene dine. Erklæringen gir deg også en oversikt over hvilke rettigheter du har.