Rusmidler

Arbeidet vi gjør i barnehagen knyttet til for eksempel psykisk helse og forebygging av vold og overgrep, kan være med på å forebygge rusmisbruk senere i livet. Disse temaene presenteres i andre deler av veilederen. l denne delen har vi valgt å fokusere på barn som pårørende. 

Tjenester som kan bidra i opplæring

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Kompetanseheving for ansatte

Den nødvendige samtalen

Verktøyet "Den nødvendige samtalen" er et hefte og en film, som viser et eksempel på hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp en samtale med foreldre når du er bekymret for et barn.

Gratis tilgang til ressurser på nett. Utarbeidet av KoRus Sør.

Se meg, snakk med meg

Se meg, snakk med meg er en film fra KoRus Sør. Skal vi hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, må vi bli mer modige til å samtale med barnet, og det behøver ikke å være så vanskelig som vi tror.

I filmen settes fokus på konsekvensene ulike krenkelser kan ha på kort og lang sikt. Filmen er gratis tilgjengelig på nett.

Samtale med barn

Kurstilbud fra KoRus Sør. Hvordan kan du som fagperson legge til rette for samtaler med barn du er bekymret for? På hvilken måte skaper vi tillit og trygghet slik at barn kan våge å snakke om vanskelige ting? Hva gjør vi for å gi barn lyst til å snakke med voksne?

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Medfører kostnad. 
 

 

Programmer og materiell til opplæring

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Nyttige nettsider

Barn som pårørende

Helsedirektoratets pakkeforløp knyttet til psykiske lidelser og rus, kapittel 5 om barn, foreldre og andre pårørende.  

Enkle tiltak for barn som pårørende

Helsedirektoratets pårørendeveileder, kapittel 5.3: enkle støttetiltak for barn som pårørende. 

Fra bekymring til handling

En veileder fra Utdanningsdirektoratet om tidlig intervensjon på rusområdet.