Psykisk helse

Tjenester som kan bidra i opplæring

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning om barn og psykisk helse. Helsesykepleier kan for eksempel bistå med veiledning i barnehagen eller bidra på foreldremøter.

 

Kompetanseheving for ansatte

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning og kompetanseheving knyttet til psykisk helse. 

Mestringskurs i Arendal kommune

Mestringskursene er åpne, ukentlige undervisninger om psykisk helse. Sjekk nettsiden for temaoversikt.

Kursene er gratis, åpne for alle og krever ingen påmelding. 

Se meg, snakk med meg

Se meg, snakk med meg er en film fra KoRus Sør. Skal vi hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, må vi bli mer modige til å snakke med barnet - det behøver ikke å være så vanskelig som vi tror.

Filmen setter fokus på konsekvensene ulike krenkelser kan ha på kort og lang sikt. Filmen er gratis tilgjengelig på nett.

STYD kommunikasjon

STYD - stolt og ydmyk i møte med andre. 

STYD kommunikasjon tilbyr barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom blant annet kurs, fagdager eller å jobbe direkte inn i barnehagene med observasjon og tilbakemeldinger på rådende praksis. 
Medfører kostnad.
 

Stine Sofies Stiftelse: modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Stine Sofies Stiftelse tilbyr foredraget Modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Det tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter. Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl. Medfører kostnad. Kan også tilbys på foreldremøte. 

Traumebevisst omsorg

TBO handler om å ha kjennskap til barns tredelte hjerne og hvordan denne fungerer under stress og traumer. Dette er viktig i forhold til barn som opplever vold og seksuelle overgrep, flyktningbarn og andre som kan ha opplevd traumer av ulike slag. Man skiller mellom synlige og usynlige traumer. TBO er hjelp til å bearbeide de vanskelige følelsene som kan oppstå som følge av dette. Traumer som ikke bearbeides kan få konsekvenser for hjernens utvikling.

Dette er en kursrekke gjennom RVTS og Barnefokus sør. 
Medfører kostnad.
 

 

Programmer og materiell til opplæring

Barn er budbringere

Barn er budbringere er en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager.

Hvilke rettigheter har barn? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen? Arendal kommunes barnehager har satt ekstra fokus på å være psykisk helsefremmende barnehager gjennom «Barn er budbringere».

Veileder kan kjøpes fra STYD kommunikasjon. 
 

COS-veiledning

Circle of Security, eller trygghetssirkelen, er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Denne brukes mye i forbindelse med tilvenning i barnehage.

Les mer informasjon om trygghetssirkelen og tilvenning i barnehage

Dialogmodellen

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. 
Målet med dialogmodellen er:

  • Forebygge mobbing i barnehagen ved at foreldre og ansatte øker sin kunnskap og avklarer forventninger til hverandre i arbeidet mot mobbing.
  • Økt samarbeidskvalitet mellom ansatte og foreldre.
  • Bidra til økt innsats mot mobbing i barnehagen.

Prosjektet er et samarbeid mellom UIA, Abup, KS, Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Agder. Tilgang på ressurser er gratis.  

 

Nyttige nettsider

Arendal kommunes handlingsveileder ved mistanke om vold og overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Arendal kommunes nettside for ansatte om vold

En oversikt over nettsider som gir veiledning og kunnskap til deg som jobber med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Barnehagemiljø

Utdanningsdirektoratet har samlet linker til informasjon om hvordan man kan arbeide for et godt barnehagemiljø

Kriser og sorg i barnehagen

Fra Utdanningsdirektoratets støttemateriell til rammeplan for barnehagen, om kriser og sorg i barnehagen. 

RVTS Sør

RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Psykososialt miljø

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om å forebygge og fremme barn og unges psykiske helse

Språk i barnehagen

Fra Utdanningsdirektoratets støttemateriell til rammeplan for barnehagen: «Språk i barnehagen, mer enn bare prat». 

Voldsveileder NKVTS

Voldsveileder fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Denne veilederen har som mål å øke kunnskapene og dermed styrke handlingskompetansen og -beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.