Folkehelse og livsmestring i barnehagen

Når barndommen som leves i barnehagen er preget av livsglede og lykke vil det være et godt utgangspunkt for å oppnå livsmestring (Størksen, 2018). 

I rammeplan for barnehager  kan du lese hva som står om livsmestring og helse  for barnehager. 

Hva betyr livsmestring i barnehagen?

Livsmestring i barnehagen dreier seg blant annet om barnas psykiske og fysiske helse. Det handler om å bidra til at barn utvikler et positivt selvbilde gjennom mestringsopplevelser blant annet ved:

 • å lage og opprettholde gode relasjoner
 • å bli kjent med og forstå egne og andres følelser
 • få støtte til å regulere følelser
 • skape mestring
 • avdekke og hjelpe barn som ikke har det bra
 • se lekens betydning som grunnlag for barnas sosiale og emosjonelle utvikling
 • ha sensitive voksne som fanger opp barnas uttrykk, signaler og behov

Livsmestring handler om å imøtekomme barnas behov for lek, trygghet og mestring i hverdagen. De gode erfaringene barn gjør i møte med andre barn og sensitive ansatte vil bidra til at robusthet, trygghet og motstandsdyktighet vil øke. (Drugli & Lekhal, 2018). 

Behov for planer og strukturer

I praksis er det behov for gode planer, rutiner og strukturer for:

 • foreldresamarbeid
 • overgang SFO og skole
 • forebygging og håndtering av mobbing
 • tilknytning og tilvenning
 • oppfølgning av enkeltbarnet
 • overganger internt i barnehagen
 • barn i sorg og krise
 • lekens plass og betydning
 • balanse mellom aktivitet og hvile
 • kosthold og måltider
 • kompetanseutvikling av ansatte
 • aktiv bruk av BTI

Veilederen som verktøy

Fra høsten 2020 blir folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema i skolene, med syv underkategorier: fysisk helse, psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, medievaner og forbruk og personlig økonomi. Vi har valgt å dele opp barnehagedelen av veilederen i de samme kategoriene.

I denne veilederen finner du verktøy og ressurser som du kan bruke for å arbeide med de ulike temaene. 

Lykke til med å bruke veilederen til å sette enda mer fokus på folkehelse og livsmestring i barnehagehverdagen.