Ressursteam barnehage - Arendal kommune

Ressursteam barnehage

Før saker henvises til PP-tjenesten skal den være drøftet i ressursteam barnehage.

Hva tilbyr vi?

Dette er et lavterskeltilbud som retter seg både mot enkeltbarn, grupper av barn og mot arbeid med å skape et inkluderende felleskap i barnehagen.
Her kan det gis råd om enkeltbarn med ulike utfordringer, men også grupper av barn og om vanskeområder.
Det sikrer at barnehagen har prøvd ut tiltak før en eventuell henvisning sendes til PP-tjenesten.

Hvem kan ta kontakt?


Barnehagene kan ta kontakt med ressursteamet for å bestille tid.

Samtykke


Saker kan drøftes anonymt, men samtykke fra foresatte bidrar til åpenhet og er ønskelig.

Dokumentasjon


Det kreves ikke noen skriftlig dokumentasjon i forkant, men barnehagen vil få noen punkter som det er lurt å ha tenkt igjennom før møtet.

Det er ønskelig at ledelsen ved barnehagen deltar sammen med pedagogisk leder.

Når er ressursteam?


Annenhver tirsdag fra kl 08:30 – 11:00 i partallsuke

Det settes av 45 minutter til hver samtale

Møtene i ressursteamet holdes på Arendal kultur og rådhus, men det er mulig å komme ut til barnehagen dersom det er hensiktsmessig.

Kontakt oss