Refusjoner

Rutiner for refusjon § 37 for private barnehager

Refusjon for støtteressurser.

Refusjon i henhold til § 37 gjelder støtteressurs til barn med vedtak om tilrettelegging. Vedtaket angir stillingsstørrelse og refusjon utbetales 2 ganger i året, på grunnlag av utfylt kravskjema for refusjon.

Frist for innsending av refusjonskrav er 1.april og 1.november.

Kommer det inn krav etter at refusjonskravene er utbetalt fra kommunen vil de bli behandlet ved neste refusjonsutbetaling.

Arendal kommune sender ut mail med oppskrift for utfylling av refusjonsskjemaet og selve refusjonsskjemaet til private barnehager en måned før fristen.

Ta kontakt med pedagogisk fagteam for refusjonsskjema.

Refusjon ved fravær

Ved sykefravær av støtteressursen kan kommunen dekke vikarutgifter i tråd med vedtak og gjeldende timesatser. Fraværet må dokumenteres med egenmelding/sykemelding, gyldige timelister for vikar eller lønnsslipp hvor det kvitteres for hvor mange timer som er vikarutbetaling.

Barnehagene ved styrer som sender inn refusjonsskjemaet og kommunen utbetaler refusjon for vikarutgifter i februar, april, juni, oktober og desember.

Det forventes at barnehagen organiserer barnehagetilbudet på en slik måte at barn med nedsatt funksjonsevne ivaretas i tråd med barnehageloven selv om støtteressursen er fraværende.

Ta kontakt med pedagogisk fagteam for refusjonsskjema.