Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov.
Tilrettelegging kan være tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehageplassen, bli inkludert og få et likeverdig tilbud.

Retten til tilrettelegging er uavhengig av om barnet har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Slik søker du

Ta kontakt med barnehagen hvis du ønsker hjelp for å vurdere om barnet ditt trenger tilrettelegging. 

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

Slik er sakgangen:

  1. Foresatte tar sammen med barnehagen initiativ til å vurdere tilrettelegging for barnet og sender søknad til Pedagogisk fagteam.
  2. Pedagogisk fagteam kontakter foresatte og barnehage for å avtale møte/observasjon i barnehagen. 
  3. Pedagogisk fagteam har samtale med foresatte og barnehagen, og gjennom denne dialogen vurderes nødvendige tiltak. 
  4. Saken blir vurdert og det fattes et enkeltvedtak.
  5. Foresatte mottar svar på søknaden med kopi til barnehagen.
  6. Personalet i barnehagen har ansvar for å gi barnet et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud og eventuell miljøressurs skal være en styrking av bemanningen. 
  7. Pedagogisk leder har ansvar for å legge til rette for at miljøressursen inkluderes i personalgruppa og at det lages en plan for ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver knyttet mot utfordringene barnet har.
  8. Tilretteleggingen skal vurderes sammen med foresatt og barnehagen underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.
  9. Fylkesmannen er klageinstans etter § 19 g i Barnehageloven.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Pedagogisk fagteam
Avdelingsleder:
Sigrun Therese Lundberg
Tlf: 476 01 115
Ansatte i pedagogisk fagteam

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad