Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov.
Tilrettelegging kan være tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehageplassen, bli inkludert og få et likeverdig tilbud.

Retten til tilrettelegging er uavhengig av om barnet har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke hvis barnet har:

 • helseutfordringer hvor fare for liv og helse er stort og som krever tett oppfølging av voksne (allergier vil sjelden komme inn under dette).
 • store fysiske helseutfordringer som krever hjelp i hverdagen.
 • atferd som utgjør en fare for seg selv og andre.
 • enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp som trenger ekstra støtte for å nyttiggjøre seg barnehagetilbudet.
 • hatt uforutsette hendelser hvor nedsatt funksjonsevne varer i mer enn to mnd. 

Tilretteleggingen må være nødvendig, ikke bare hensiktsmessig.

Slik søker du

Det er foresatte som skal søke om tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt funksjonsevne. Du kan få hjelp av barnehagen til å søke.
Ta kontakt med barnehagen hvis du ønsker hjelp for å vurdere om barnet ditt trenger tilrettelegging. 

Skjema - søk om tilrettelegging

Slik er sakgangen:

 1. Foresatte tar sammen med barnehagen initiativ til å vurdere tilrettelegging for barnet og sender søknad til Pedagogisk fagteam.
 2. Pedagogisk fagteam kontakter foresatte og barnehage for å avtale møte/observasjon i barnehagen. 
 3. Pedagogisk fagteam har samtale med foresatte og barnehagen, og gjennom denne dialogen vurderes nødvendige tiltak.
  Sammen med foresatte og barnehage vurderer vi: 
  • Hvilken effekt vil tilretteleggingen ha i forhold til å bygge ned funksjonshemmedebarrierer?
  • Hva gjør barnehagen for å tilpasse det allmennpedagogisk tilbudet etter barnets behov og forutsetninger?
  • Hvordan sørger barnehagen for at barn som trenger ekstra støtte får den sosiale, pedagogiske og fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud? 
  • Hvordan hindre tilrettelegging som kan være hemmende for barnet?
  • Hvordan styrke barnet ut i fra sine forutsetninger til å utnytte sitt potensial?
 4. Saken blir vurdert og det fattes et enkeltvedtak.
 5. Foresatte mottar svar på søknaden med kopi til barnehagen.
 6. Personalet i barnehagen har ansvar for å gi barnet et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud og eventuell miljøressurs skal være en styrking av bemanningen. 
 7. Pedagogisk leder har ansvar for å legge til rette for at miljøressursen inkluderes i personalgruppa og at det lages en plan for ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver knyttet mot utfordringene barnet har.
 8. Tilretteleggingen skal vurderes sammen med foresatt og barnehagen underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.
 9. Fylkesmannen er klageinstans etter § 19 g i Barnehageloven.

Kontakt oss

Pedagogisk fagteam
Avdelingsleder:
Sigrun Therese Lundberg
Tlf: 47 60 11 15
Ansatte i pedagogisk fagteam

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad