Trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap (jf. rammeplan for barnehager). 

Et barnehagemiljø som stimulerer vennskap blant barn, er i seg selv forebyggende mot mobbing.  

Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem
Alle barn skal oppleve å være en del av et trygt og godt barnehagemiljø. Barnekonvensjonens artikkel 19 omhandler barns rett til beskyttelse.  

Alle barn skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden (Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030, FN`s bærekraftsmål 10). 

I våre barnehager skal barna oppleve

 • Vennskap  
 • Å tilhøre et fellesskap hvor man blir verdsatt og inkludert 
 • Støtte i å kunne mestre motgang og å håndtere utfordringer 
 • Bevegelse glede 
 • Tilstedeværende aktive voksne 

Kjennetegn 

 • Barn som viser glede over å være i barnehagen, gjennom kroppsspråk og latter   
 • Barn som har venner, noen å være sammen med 
 • Barn som hjelper hverandre uoppfordret 
 • Barn som tør å gjøre feil, og takler motgang 
 • Barn som er trygge i møte med andre 
 • Barn som opplever mestring 
 • Barn som verdsetter mangfold 

I våre barnehager skal vi ha

 • Ansatte som er fysisk og psykisk til stede 
 • Ansatte som hindrer og stopper all form for ekskluderende og krenkende adferd 
 • Ansatte som støtter barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner 
 • Ansatte som er varme, grensesettende og ser på barna med varme øyne 
 • Ansatte som inkluderer alle barn
 • Ansatte som støtter barna i å etablere gode relasjoner og utvikle vennskap 
 • Ansatte som legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute 
 • Ansatte som imøtekommer barns behov for lek, trygghet og mestring i hverdagen 
 • Ansatte som omtaler alle barn, voksne og familier på en positiv måte 
 • Ansatte som har kunnskap og gjørekompetanse for å kunne beskytte barn i sårbare livssituasjoner