Tidlig innsats - Arendal kommune

Tidlig innsats

Med tidlig innsats menes arbeidet med å oppdage utfordringer, sårbarheter og risikoforhold, samt iverksettelse av tiltak så tidlig som mulig for å forebygge uheldig utvikling eller eskalering (meld. St 6, 2029 - 2020).

Tidlig innsats i arbeid med barn involverer ulike fagmiljøer og faginstanser. Helsestasjon, barnevern, PPT og barnehage er i direkte kontakt med barn, og er eksempler på sentrale tjenesteområder i dette arbeidet. Særlig gjelder dette i innsatsen mot de sårbare barna, hvor det å kartlegge risiko og beskyttelsesfaktorer på et tidlig tidspunkt er av betydning. Bedre tverrfaglig samarbeid og innsatstrappen bidrar til å systematisere dette arbeidet.

Barnehagen i seg selv er tidlig innsats, en god barnehage med god kompetanse og gode rammevilkår er en investering for hele livsløpet. De fleste barn går i barnehagen som del av de første 1000 dagene i livet, og her legges mye av grunnlaget for den psykiske og fysiske utviklingen. For å kunne møte hele barnets livsløp i barnehagen må barnehagen legge til rette for et allsidig og variert tilbud slik at barnet selv får mulighet til å ta egne valg. Det betyr igjen at barnehagen må tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger.

Våre barnehager skal være

 • Helsefremmende og forebyggende
 • Preget av et miljø med stor grad av omsorg for alle barn
 • Barnehager som ser på leken som en viktig og verdifull arena for barnas utvikling
 • Barnehager som tar utgangspunkt i barnets forutsetninger
 • Barnehager som gir rom for gode samtaler og språkutvikling

Kjennetegn

 • Vi ser glade, deltakende og aktive barn
 • Vi ser barn som leker, utforsker og bruker fantasien aktivt
 • Vi ser barn som får mulighet til å utvikle seg basert på sine forutsetninger
 • Vi ser barn som er trygge på andre barn og voksne
 • Vi ser og hører barn som samhandler med andre ved å bruke språket sitt aktivt.
   

I våre barnehager skal vi ha 

 • Ansatte som har kunnskap om, og ser viktigheten av tidlig innsats
 • Ansatte som kjenner til innsatstrappen og BTI
 • Ansatte som gir god omsorg, respekt og anerkjennelse til alle barn
 • Ansatte som ser viktigheten av lek
 • Ansatte som fanger opp barn i risiko tidlig
 • Ansatte som tilpasser aktiviteter og innhold etter barns behov og forutsetninger
 • Ansatte som tar hensyn til barnets stemme i saker som berører dem
 • Ansatte som bidrar til godt foreldresamarbeid
 • Ansatte som verdsetter og utøver anerkjennende kommunikasjon som grunnpilar i det pedagogiske arbeidet
 • Ansatte som arbeider for stabile og gode relasjoner