Planlegging, vurdering og evaluering

 • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes
 • Barn og foreldre har rett til å medvirke i disse prosesser
 • Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet og skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
 • Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
 • Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet og skal sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (jf. rammeplanen kap 7)

I våre barnehager skal barna oppleve

 • Aktive og engasjerte voksne
 • Trygghet
 • Forutsigbarhet
 • Medvirke i forhold til planlegging og evaluering
 • Ivaretagelse
 • Barnesamtaler

For foreldrene betyr det

 • Mulighet for å se sammenheng mellom teori og praksis
 • Mulighet for medvirkning i barnehagens planer

Kjennetegn

 • Tidlig innsats
 • Varme og grensesettende voksne
 • Lærende organisasjon
 • Kompetanseheving av personalet
 • Kritisk vurdering av barnehagens og egen praksis
 • Spontanitet i forhold til barnas initiativ og behov

I våre barnehager har vi

 • Ansatte som har tilfredsstillende krav til formell kompetanse
  Ansattes kompetanseutvikling er nedfelt i en lokal kompetanseplanplan
  Ansatte som jobber systematisk med observasjoner av barn og barnegruppen
  Ansatte som gjennomfører barnesamtaler/utviklingssamtaler med barna
  Ansatte som er engasjerte og har kontinuerlig refleksjon og vurdering over egen og barnehagens praksis

 • Utarbeidet planer og årshjul for iverksetting av det pedagogiske arbeidet
 • Samarbeidsutvalgsmøter, minimum to i barnehageåret
 • Foreldremøter, minimum et i året
 • Foreldresamtaler/utviklingssamtaler
 • Brukerundersøkelse hvert år
 • Utviklingssamtaler med kommunen