Planlegging, vurdering og evaluering

Rammeplanen

 • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes
 • Barn og foreldre har rett til å medvirke i disse prosesser
 • Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet og skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
 • Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
 • Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet og skal sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen

For barna betyr det

 • Aktive og engasjerte voksne
 • Trygghet
 • Forutsigbarhet
 • Medvirke i forhold til planlegging og evaluering
 • Ivaretagelse
 • Barnesamtaler

For foreldrene betyr det

 • Mulighet for å se sammenheng mellom teori og praksis
 • Mulighet for medvirkning i barnehagens planer

Kjennetegn

 • Tidlig innsats
 • Varme og grensesettende voksne
 • Lærende organisasjon
 • Kompetanseheving av personalet
 • Kritisk vurdering av barnehagens og egen praksis
 • Spontanitet i forhold til barnas initiativ og behov

Kjennetegn på god praksis

 • Barnehagens personale tilfredsstiller krav til formell kompetanse

 • Personalets kompetanseutvikling er nedfelt i en lokal kompetanseplanplan
 • Personalet jobber systematisk med observasjoner av barn og barnegruppen
 • Personalet gjennomfører barnesamtaler/utviklingssamtaler med barna
 • Personalet er engasjerte og har kontinuerlig refleksjon og vurdering over egen og barnehagens praksis
 • Barnehagen har utarbeidet planer og årshjul for iverksetting av det pedagogiske arbeidet
 • Barnehagen gjennomfører samarbeidsutvalgsmøter, minimum to i barnehageåret
 • Barnehagen gjennomfører foreldremøter, minimum et i året
 • Barnehagen gjennomfører foreldresamtaler/utviklingssamtaler
 • Barnehagen gjennomfører brukerundersøkelse hvert år
 • Barnehagen har utviklingssamtale med kommunen
 • Barnehagen gjennomfører ståstedsanalyser