Omsorg, lek og læring

Rammeplanen

 • Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes
 • Leken skal være en arena or barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling
 • Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet

For barna betyr det 

 • Et leke- og læringsmiljø som er lystbetont, meningsfullt og frivillig
 • Å bli sett, forstått, få hjelp og støtte

Kjennetegn

 • Vi hører latter
 • Vi ser barn som er engasjerte
 • Vi ser undring, utforskertrang og skaperglede
 • Vi ser barn som gir plass i leken, men som også kan si nei
 • Vi ser barn som kan veksle mellom egne og andres behov
 • Vi ser og hører aktive, deltakende og engasjerte barn som viser læringsglede
 • Vi hører barn som setter ord på sin egen læring

Kjennetegn på god praksis

 • Personalet inspirerer til ulike typer lek, både inne og ute
 • Personalet er nære og tilgjengelige i barns lek, ute og inne
 • Personalet veileder barn som trenger ekstra hjelp og støtte i leken
 • Personalet ivaretar og videreformidle norsk leke- og barnekultur
 • Personalet skal gi tid og rom for omsorg, lek og læring
 • Personalet støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg
 • Personalet møter alle barn med åpenhet, varme og interesse