Livsmestring og helse

Rammeplanen

 • Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen
 • Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing
 • Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling

For barna betyr det

 • Robusthet
 • Mestring
 • God selvfølelse
 • Vennskap
 • Motstand
 • Medvirkning og tilhørighet i et fellesskap 

Kjennetegn

 • Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og viser følelser
 • Vi ser barn som tør å gjøre feil
 • Vi ser barn som takler motgang
 • Vi ser barn som tør å prøve igjen
 • Vi ser barn som kan bytte mellom egne og andres behov 

Kjennetegn på god praksis

 • Trygge rammer og et tilstedeværende personal, som anerkjenner og bidrar til barnets livsmestring
 • Personalet legger til rette for varierte aktiviteter inne og ute
 • Personalet er lydhøre og oppmerksomme for barns egne interesser og uttrykk