Lek - Arendal kommune

Lek

Leken har en egenverdi, og denne egenverdien bør sees og anerkjennes som en motpol til nytteverdien. Leken skal være en arena der barn kan glemme tid og sted, der de selv kan forme innhold uten å tenke på mål og mening.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. (Jf. rammeplan for barnehager kap. 3) 

Barnekonvensjonen definerer lek som enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår. FNs barnekomité, knyttet til artikkel 12, 13 og 31.

Lek i seg selv er ikke-obligatorisk, drevet av indre motivasjon og foretatt for sin egen skyld, snarere enn som et middel til et mål. De viktigste kjennetegnene ved lek er moro, usikkerhet, utfordring, fleksibilitet og ikke-produktivitet.» (FN, 2013).

I våre barnehager skal barn oppleve at

 • Leken er knyttet til lyst og glede 
 • Leken handler om opplevelse av tilhørighet, samhold, fellesskap og relasjoner, og det å kjenne seg betydningsfull i samspill med andre 
 • Leken skaper muligheter for å tenke og skape selv, og tenke og skape sammen med andre
 • Leken gir motivasjon til å leke om igjen og om igjen 
 • Leken styrker barnets livsglede og psykiske helse 
 • Leken ivaretar medvirkning, meningsskaping og autonomi 

Kjennetegn

 • Vi ser undring, utforskertrang og skaperglede 
 • Vi ser barn som gir plass i leken, men som også kan si nei 
 • Vi ser barn som kan veksle mellom egne og andres behov 
 • Vi ser og hører aktive, deltakende og engasjerte barn som viser glede 
   

I våre barnehager skal vi ha 

 • Ansatte som har kunnskap om barns rett til lek, lekens betydning og lekens egenverdi i barns liv
 • Ansatte som organiserer dagen slik at barna kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv 
 • Ansatte som skaper lekemiljøer der kunnskap og erfaring om lek gjenspeiles 
 • Ansatte som bidrar til felles gode opplevelser, som strukturerer rom, leker og materialer slik at det inviteres til og inspirerer til lek 
 • Ansatte som deltar og er aktive i barns lek på en støttende og utforskende måte 

«Å fremme og skape rom for leken som er fri, betyr ikke at de voksne kan ta seg fri» Wolf 2014 
«det handler ikke om vi skal være nærværene i barns lek, men hvordan »  Øhman 2011