Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. (Jf. rammeplan for barnehager kap. 3) 

Barnekonvensjonen definerer lek som enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår. FNs barnekomitè, knyttet til artikkel 12, 13 og 31 

I våre barnehager skal barn oppleve at

 • Leken er knyttet til lyst og glede. 
 • Leken handler om opplevelse av tilhørighet, samhold, fellesskap og relasjoner, og det å kjenne seg betydningsfull i samspill med andre. 
 • Leken skaper muligheter for å tenke og skape selv, og tenke og skape sammen med andre. 
 • Leken gir motivasjon til å leke om igjen og om igjen 
 • Leken styrker barnets livsglede og psykiske helse. 
 • Leken ivaretar medvirkning, meningsskaping og autonomi. 

Kjennetegn

 • Vi ser undring, utforskertrang og skaperglede 
 • Vi ser barn som gir plass i leken, men som også kan si nei 
 • Vi ser barn som kan veksle mellom egne og andres behov 
 • Vi ser og hører aktive, deltakende og engasjerte barn som viser glede 
   

I våre barnehager skal vi ha 

 • Ansatte som har kunnskap om barns rett til lek, lekens betydning og lekens egenverdi i barns liv. 
 • Ansatte som organiserer dagen slik at barna kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv 
 • Ansatte som skaper lekemiljøer der kunnskapen om lek gjenspeiles 
 • Ansatte som gir felles gode opplevelser, som strukturerer rom, leker og materialer slik at det inviteres til og inspirerer til lek 
 • Ansatte som deltar og er aktive i barns lek på en støttende og utforskende måte 

 

«Å fremme og skape rom for leken som er fri, betyr ikke at de voksne kan ta seg fri» Wolf 2014 
«det handler ikke om vi skal være nærværene i barns lek, men hvordan »  Øhman 2011