Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 

De kommunale barnehagene har gjort et utvalg av områder i ny rammeplan for barnehager, som det settes et spesielt fokus på i årsplan 2021 - 2022. Områder som er valgt ut er: 

  • Lek  
  • Trygt og godt barnehagemiljø 
  • Barns medvirkning 
  • Livsmestring og helse 
  • Foreldresamarbeid 
  • Tverrfaglig samarbeid 

Barnehagene skal ivareta barns rett til medvirkning og tilrettelegge for dette tilpasset barnas alder, erfaringer og individuelle behov. Dette skal synliggjøres i barnehagens halvårsplaner og vurderes fortløpende med bakgrunn i utarbeidet kjennetegn. 

Hvert av de utvalgte områdene er bygd opp på følgende måte: 

  • Hvilke krav ligger i barnehageloven og rammeplan for barnehager 
  • Hva betyr det for barnet 
  • Kjennetegn hos barnet som sikrer at dette skjer gjennom fortløpende vurdering 
  • ​​​​​​​Kjennetegn på god praksis hos personalet 

Foruten disse områdene, er den lokale satsingen på lek- og læringsmiljø, og foreldresamarbeid, en rød tråd gjennom alle områdene i årsplanen. På den måten ivaretar barnehagen den nordiske barnehagetradisjonen hvor barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. 

Personalet i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med områdene som er fastsatt i årsplanen. 

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan og årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplan for 2021 - 2022 er et samarbeid mellom alle kommunale barnehager og barnehagekontoret.