Innledning - Arendal kommune

Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Årsplanen har som formål å være et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. Den gir også informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivå, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Arendal kommune har fokus på tidlig innsats, og arbeider for at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Barnas behov skal stå i sentrum, en visjon som er forankret politisk.

Barnehagen er en betydningsfull arena for barns oppvekst og utvikling. Det sies at det å gå i barnehage i seg selv er tidlig innsats. Forskning peker på betydningen barnehagen har i barns liv, den viser til at barnehagen bidrar til å minske sosiale forskjeller, og at den har en helsefremmende og forebyggende funksjon. Videre viser forskningen at en god investering i barnets første 1000 dager er en investering for hele livsløpet. For å ivareta dette er gode systemer som støtter den psykiske og fysiske utviklingen viktig. En forutsetning er at det er tilstrekkelig kompetanse og gode rammevilkår i barnehagen. Foreldresamarbeid, gode overganger, trivsel og læring, språkarbeid og god ledelse er av betydning. Det samme er godt samarbeid med andre fagmiljøer og faginstanser, og respekt for barns mulighet til medvirkning og demokrati.

Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftige samfunn. Det er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner den. I dette ligger økonomi, sosiale forhold og natur. Barnehagens oppgave er stor og viktig, og rammeplan for barnehagen gir føringer for hvordan oppgavene skal omsettes i praksis.

Årsplanen skal blant annet synliggjøre hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning, læring og progresjon. I årsplanen for 2023-2024 setter de kommunale barnehagene spesielt fokus på disse områdene:

  • Lek
  • Trygt og godt barnehagemiljø 
  • Tidlig innsats
  • Barns medvirkning og demokrati
  • Bærekraftig utvikling       
  • Foreldresamarbeid

Barnehagene skal ivareta barns rett til medvirkning og tilrettelegge for dette tilpasset barnas alder, erfaringer og individuelle behov. Dette skal synliggjøres i barnehagens halvårsplaner og vurderes fortløpende med bakgrunn i utarbeidet kjennetegn. 

Hvert av de utvalgte områdene er bygd opp på følgende måte: 

  • Hvilke krav ligger i barnehageloven og rammeplan for barnehager 
  • Hva betyr det for barnet 
  • Kjennetegn hos barnet som sikrer at dette skjer gjennom fortløpende vurdering 
  • Kjennetegn på god praksis hos personalet 

Personalet i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med områdene som er fastsatt i årsplanen, og viser til rammeplanens ulike fagområder i arbeidet.

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan, og årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplan for 2023-2024 er et samarbeid mellom alle kommunale barnehager og fagstab oppvekst og utdanning.