Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

De kommunale barnehagene har gjort et utvalg av områder i ny rammeplan for barnehager, som det settes et spesielt fokus på i årsplan 2020 - 2021. Områder som er valgt ut er:

  • Barnehagens verdigrunnlag
  • Fellesskap, inkludering og tilhørighet
  • Omsorg, lek og læring
  • Livsmestring og helse
  • Foreldresamarbeid

Barnehagene skal ivareta barns rett til medvirkning og tilrettelegge for dette tilpasset barnas alder, erfaringer og individuelle behov. Denne plikten skal synliggjøres i årsplanen gjennom kjennetegn hos barnet og kjennetegn for god praksis hos personalet.

Hvert av de utvalgte områdene er bygd opp på følgende måte:

  • Hvilke krav ligger i rammeplan for barnehager
  • Hva betyr det for barnet
  • Kjennetegn hos barnet som sikrer at dette skjer
  • Kjennetegn på god praksis hos personalet

Foruten disse områdene, er den lokale satsingen på lek- og læringsmiljø, Arendal kommune som realfagskommune og foreldresamarbeid, en rød tråd gjennom alle områdene i årsplanen. På den måten ivaretar barnehagen den nordiske barnehagetradisjonen hvor barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med områdene som er fastsatt i årsplanen.

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan i samarbeid med ansatte og foreldre.

Årsplan for 2020 - 2021 er et samarbeid mellom alle kommunale barnehager og Rådmannens stab oppvekst.