Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 

De kommunale barnehagene har gjort et utvalg av områder i ny rammeplan for barnehager, som det settes et spesielt fokus på i årsplan 2022 - 2023. Områdene som er valgt, er med på å fremme psykisk helsefremmende barnehager.

Områder som er valgt ut er: 

  • Lek  
  • Trygt og godt barnehagemiljø 
  • Barnets beste (FN`s barnekonvensjon artikkel 3)
  • Mat og måltider
  • Trafikksikre barnehager
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • Bærekraftig utvikling. Alle barnehagene skal være miljøfyrtårnsertifisert.

Områdene skal synliggjøres i barnehagens halvårsplaner og vurderes fortløpende med bakgrunn i utarbeidet kjennetegn. På den måten ivaretar barnehagen den nordiske barnehagetradisjonen hvor barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. 

Personalet i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med områdene som er fastsatt i årsplanen. 

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan og årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplan for 2022 - 2023 er et samarbeid mellom alle kommunale barnehager og barnehagekontoret.