Foreldresamarbeid - Arendal kommune

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. barnehageloven § 1.)

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål  
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 
Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter (jf. rammeplanen for barnehager kap.5).

I våre barnehager møter foreldrene

  • Ansatte som holder oppstartsamtale med alle foreldrene, der gjensidige forventinger tas opp
  • Ansatte og foreldre som møter hverandre med anerkjennelse, respekt og tillit 
  • Ansatte som skaper forståelse for, og viser i praksis at barns rettigheter er førende for det som foregår i barnehagen 
  • Ansatte som tar ansvar for å skape god dialogkultur og medvirkningsarena
  • Ansatte som holder jevnlige foreldersamtaler, foreldremøter og fagmøter 
  • Ansatte som ivaretar de uformelle hverdagssamtalene med foreldrene
  • Ansatte som fokuserer på et gjensidig og trygt møte mellom foreldre og personal, gjennom gode dialoger, praksisfortellinger og informasjon
  • Ansatte som har kunnskap om tverrfaglig samarbeid, og hvordan man kan få hjelp