Foreldresamarbeid

Rammeplanen 

 • Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene
 • Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

For barna betyr det

 • Trygghet
 • Trivsel
 • God utvikling

Kjennetegn

 • Gjensidig tillit
 • Gode møteplasser
 • Åpenhet

Kjennetegn på god praksis

 • Personalet har startsamtaler med alle foreldrene
 • Personalet og foreldre er ærlige og har åpen kommunikasjon/dialog
 • Personalet og foreldre møter hverandre med anerkjennelse