Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (jf barnehageloven § 1)

 • Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene 
 • Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.  
 • Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
 • Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.  
 • Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. (jf. rammeplanen for barnehager kap 5)

I våre barnehager møter foreldrene

 • Ansatte som har startsamtaler med alle foreldrene 
 • Ansatte og foreldre møter hverandre med anerkjennelse, respekt og tillit 
 • Ansatte som skaper forståelse for og viser i praksis at barns rettigheter er førende for det som foregår i barnehagen 
 • Ansatte som tar ansvar for å skape god dialogkultur og medvirkningsarena
 • Ansatte som holde jevnlige foreldersamtaler, foreldremøter og fagmøter 
 • Ansatte som ivaretar de uformelle hverdagssamtalene med foreldrene