Fellesskap, inkludering og tilhørighet

Rammeplanen

 • Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner
 • Alle barna skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen
 • Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap
 • Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet, trygghet til å leke, utforske og lære

For barna betyr det

 • Vennskap
 • Varierte erfaringer 
 • Trygt lekemiljø
 •  Voksne som bryr seg
 • Felles opplevelser
 • Å være en viktig del av felleskapet
 • Opplevelse av likeverd og utvikling
 • Ivaretakelse av vennskap.

Kjennetegn

 • Vi ser glade og fornøyde barn
 • Vi hører barn som bruker begrepene «vi» og «oss»
 • Vi ser barn som har blikkontakt når de kommuniserer
 • Vi ser barn som verdsetter annerledeshet
 • Vi ser og hører barn som hjelper hverandre uoppfordret
 • Vi ser at alle har noen å være sammen med
 • Vi ser barn som har gode relasjoner over tid
 • Vi ser barn som er trygge i møte med andre

Kjennetegn på god praksis

 • Personalet møter barnet med respekt
 • Personalet har ansvar for å bli kjent med alle barna
 • Personalet er varme og grensesettende
 • Personalet er tilstedeværende
 • Personalet skaper gode møtepunkter mellom barn/barn og voksne/barn