Demokrati i barnehagen

Rammeplanen

 • Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap.
 • Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
 • Barnets åndsfrihet skal anerkjennes.

For barna betyr det

 • Meninger og perspektiver skal legges til grunn i planer og evalueringer.
 • Rett til å snakke sammen, være uenige og å erfare at det finnes forskjellige synspunkter.
 • Rett til medvirkning som tilsier at de erfarer at de selv kan bestemme, velge og gi uttrykk for hva de vil eller har lyst til. De skal oppleve at de blir lyttet til.

Kjennetegn

 • Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og vise følelser
 • Vi ser barn som verdsetter annerledeshet
 • Vi ser barn som er trygge i møte med andre
 • Vi ser barn som er engasjerte
 • Vi ser barn som kan bytte mellom egne og andres behov

Kjennetegn på god praksis

 • Personale som støtter og ivaretar barns ulikheter – anerkjenner at vi er forskjellige
 • Personale som lytter til alle.
 • Personale som stimulerer god atferd.
 • Personale som legger planer utfra barnas interesser.