Danning

Rammeplanen

 • Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
 • Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal vedsettes og følges opp.
 • Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.
 • Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

For barna betyr det

 • Barna anerkjennes som selvstendige mennesker.
 • Det skal legges til rette for meningsfulle opplevelser og støtte deres identitetsutvikling og positive selvforståelse.
 • Barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet støttes.
 • Barna skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold.

Kjennetegn

 • Vi ser barn som kan reflektere over egen væremåte og egne handlinger.
 • Vi ser barn som er i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter.
 • Vi ser barn som stiller spørsmål og yter motstand på egne og andres vegne.
 • Vi ser barn med god selvfølelse.

Kjennetegn på god praksis

 • Personale som med sin tilstedeværelse og kompetanse møter barna på følelsene deres.
 • Personale som bekrefter barnets uttrykk og følelser, i barnets opplevelse av situasjoner de er en del av.
 • personale som veileder barna i konflikter.
 • Personale som er gode samtale- og samhandlingspartnere.
 • Personale som viser at de er interessert i å høre hva barna har å si, og stiller gode spørsmål.